Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 88. ЖИТЛОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1. Житлові права та обов’язки громадян

Право на житло забезпечується розвитком і охороною державного й громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським контролем житлової площі, яка надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєного, упорядкованого, облаштованого житла.

Житловий кодекс Української РСР (зі змінами та доповненнями)

Ст. 9. Житлові права громадян.

Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або на одержання за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення для категорій громадян, визначених законом, або в будинках житлово-будівельних кооперативів.

Забезпечення постійним житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, може здійснюватися шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України.

Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше, як з підстав і в порядку, передбачених законом.

Громадяни України мають такі житлові обов’язки:

Житлові будинки та житлові приміщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду інтересам суспільства.

2. Права та обов’язки наймодавця

Цивільний кодекс України

Ст. 810. Договір найму житла.

1. За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Договір найму житла укладають у письмовій формі. Його предметом можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.

Договір найму житла укладається на строк, установлений договором. Якщо у договорі строк не встановлено, договір вважається укладеним на п’ять років.

У наймодавця є право вимагати від наймача:

 • користуватися житлом згідно з існуючими правилами;
 • відшкодовувати заподіяні збитки;
 • своєчасно вносити плату за житло та комунальні послуги. Обов’язки наймодавця:
 • надати зазначене в ордері та обумовлене договором житло;
 • житлове приміщення повинно відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам;
 • своєчасно проводити капітальний ремонт;
 • забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання;
 • підтримувати належний стан під’їздів та інших місць загального користування будинків і прибудинкової території.

Поточний ремонт житла, переданого у найм, повинен здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. Переобладнання житлового будинку, у якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, не допускається без згоди наймача.

3. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання та використання спільного майна.

Об’єднання створюється для забезпечення й захисту прав співвласників і дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів.

Об’єднання створюється як непідприємницьке товариство. Воно є неприбутковою організацією й не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.

Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Порядок створення ОСББ має бути таким.

Державна реєстрація об’єднання (асоціації) здійснюється в порядку, установленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об’єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

У разі створення об’єднання власниками квартир у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться за кожним багатоквартирним будинком окремо.

4. Відповідальність за порушення житлового законодавства

Порушення житлового законодавства - це протиправне, винне діяння деліктоздатної особи, що посягає на охоронювані законом житлові правовідносини, за що законодавством передбачається кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова або матеріальна відповідальність.

За неналежне використання житлового фонду та інші порушення житлового законодавства особи несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) регулює відносини в разі правопорушень у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. У ст. 97 КУпАП закріплюється норма, що передбачає адміністративну відповідальність за самовільне будівництво будинків або споруд, а також самовільну зміну архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх експлуатації. За такі дії на громадян накладається штраф.

У главі 11 «Адміністративні правопорушення у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою» вміщено такі склади адміністративних правопорушень:

 • порушення порядку взяття на облік і строків заселення житлових будинків і житлових приміщень;
 • порушення правил користування житловими приміщеннями і житловими будинками;
 • самоправне заняття житлового приміщення;
 • порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
 • знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів;
 • порушення правил тримання собак і котів.

Кримінальну відповідальність за порушення житлового законодавства передбачено за такі склади злочинів, що закріплено Кримінальним кодексом України:

 • порушення недоторканності житла;
 • порушення недоторканності житла, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи погрози його застосування;
 • самоправство та інші склади.

Підприємства, установи, організації, а також громадяни, які заподіяли шкоду житловим будинкам, житловим приміщенням, інженерному обладнанню, об’єктам благоустрою та зеленим насадженням на прилеглих до будинків ділянках, зобов’язані відшкодувати заподіяну шкоду. Мається на увазі цивільно-правова відповідальність за завдану шкоду. Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, установи, організації мали витрати, пов’язані з відшкодуванням шкоди, несуть матеріальну відповідальність у встановленому порядку.

Запитання та завдання

Перейдіть за кодом чи посиланням на статті глави 59 Цивільного кодексу України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3897 і розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Винаймиченко П. підселив у квартиру, що винаймав у Києві за договором оренди житлового приміщення, свою дружину та сина, які приїхали до нього на час літніх канікул строком на три місяці. Наймодавець не погодився зі збільшенням мешканців і почав вимагати або передчасного розірвання договору оренди, або збільшення плати за оренду житла у три рази. Винаймиченко П. був проти висунутих вимог, мотивуючи тим, що за комунальні послуги він сплачує окремо. Справа дійшла до суду.

У якої зі сторін судового процесу краща перспектива? Зробіть висновок.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Назвіть права та обов’язки наймачів житла.
 • 2. Які права та обов’язки має наймодавець у договорі найму (оренди) житла?
 • 3. Яка відповідальність настає за порушення житлового законодавства? У яких випадках?