Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 10. Житлове право України

Дім там, де твоє серце.

Пліній Старший, римський історик, письменник, державний діяч

§ 87. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Загальна характеристика житлових правовідносин. Суб’єкти житлових відносин

Правове регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації житлових питань, забезпечується комплексною галуззю права, яка включає норми адміністративного, цивільного, господарського, земельного, сімейного права, а також іншими спеціальними галузями права, об’єднання яких утворює житлове право.

Житлове право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини між громадянами, а також між громадянами та державними й громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.

Предметом регулювання житлового права є правовідносини, які виникають під час:

Основи нормативно-правового регулювання житлових відносин містить Конституція України. Основним нормативно-правовим актом у цій галузі є Житловий кодекс України. Його було ухвалено ще в 1983 р., і тому він потребує докорінних змін. Завданнями житлового законодавства є регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією права громадян на житло, належного використання й збереження житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

Суб’єктами житлових відносин можуть бути громадяни, підприємства, установи та організації, але в користування житлові приміщення надаються лише громадянам і лише для проживання у них.

2. Житловий фонд. Соціальне житло

Житловий фонд - це сукупність житлових будинків, а також житлових приміщень в інших будівлях, що знаходяться на території України, призначених для проживання громадян.

До житлового фонду не належать нежитлові приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

З метою забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення на отримання житла Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено створення й функціонування житлового фонду соціального призначення, який складається із соціального житла та соціальних гуртожитків.

Соціальне житло - це житло всіх форм власності з житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Соціальний гуртожиток - це соціальне житло, яке надається громадянам України на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання.

Соціальне житло надається органами місцевого самоврядування безоплатно громадянам, які, відповідно до законодавства, потребують соціального захисту й перебувають на соціальному квартирному обліку на підставі їхніх заяв.

3. Право громадян на житло та форми його реалізації

Житло є необхідною умовою нормального життя кожної людини. Потреба забезпечення житлом турбує людське суспільство ще з давніх часів. Проблема житла залишається актуальною й в наш час.

Конституція України

Ст. 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду.

Нормативні документи встановлюють такі способи реалізації права на житло:

4. Договір найму житлового приміщення

Однією з найпоширеніших підстав користування житлом є договір житлового найму.

Договір житлового найму - це угода, відповідно до якої одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання в ньому на певний строк за плату.

Залежно від форми власності розрізняють договори житлового найму в будинках державного (або громадського) й приватного житлового фонду.

Так, у договорах житлового найму в будинках державного або громадського житлового фонду наймодавцем є держава або громада, від імені яких діють уповноважені ними органи (наприклад, житлово-експлуатаційні організації).

Договір найму жилого приміщення в будинках державного й громадського житлового фонду укладають у письмовій формі на підставі ордера на житлове приміщення (письмове розпорядження на заселення, яке видається на підставі рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування) між наймодавцем - житлово-експлуатаційною організацією і наймачем - громадянином, на ім’я якого видано ордер. Цей договір є безстроковим, оскільки житло надається в безстрокове користування.

Не можуть бути самостійним предметом договору найму:

  • житлове приміщення, яке хоч і є ізольованим, але за розмірами менше встановленого для надання одній особі;
  • частина кімнати або кімната, зв’язана з іншою кімнатою спільним входом;
  • підсобні приміщення (кухня, коридор тощо).

Члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним, користуються усіма правами нарівні з ним і мають всі обов’язки, які закріплено в договорі житлового найму. Наймач має право за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним житлове приміщення свою дружину (свого чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно. Крім того, за згодою наймодавця наймач має право здати житлове приміщення у піднайм.

Наймач зобов’язаний використовувати житло за призначенням, дбайливо ставитися до житла, своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги, проводити відшкодування заподіяної шкоди. Наймач має право за згодою членів сім’ї в будь-який час розірвати договір найму.

Що стосується договорів найму житлового приміщення, власником якого є приватна особа (приватний житловий фонд), то вони є договорами майнового найму, які врегульовуються нормами цивільного права. Сторонами в такому договорі найму житла можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Цей договір укладається на строк, установлений договором. Якщо в договорі строк не встановлено, він вважається укладеним на п’ять років.

Запитання та завдання

Перейдіть за кодом чи посиланням на статті Житлового кодексу Української РСР http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#о413 і розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Зацікавлений С. разом з родиною проживав у квартирі, яка належала міській раді. Він вирішив обміняти свою квартиру на квартиру Байдужого Д. Проти цього заперечував 16-річний син Байдужого Іван. Проте обмін квартирами відбувся та родини переїхали в квартири одна одної. Іван звернувся із заявою про незгоду до міської ради.

Яке рішення повинна ухвалити міська рада? До якого органу повинен звернутися Іван? Який порядок обміну квартирами, які належать громадському житловому фонду?

Запитання для самоперевірки

  • 1. Дайте визначення житлового права.
  • 2. Які способи реалізації права громадян на житло розрізняють згідно з українським законодавством?
  • 3. Дайте визначення терміна «житловий фонд».
  • 4. Обґрунтуйте конституційне право людини на житло як невід’ємну складову її буття. Яка роль в цьому належить державі?