Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 78. ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ

1. Поняття пенсії. Системи пенсійного забезпечення

Пенсія - це щомісячна грошова виплата в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або виплати, які отримують члени її сім’ї у випадках, визначених законом.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів:

Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий і третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні.

2. Види пенсій. Страховий стаж

Законодавство про пенсійне страхування чітко визначає два види пенсійного забезпечення: пенсійні виплати та соціальні послуги. Пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі та Накопичувального фонду в накопичувальній системі.

Закон прописує умови призначення пенсії за віком. Особи мали право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років до 31 грудня 2017 року. Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності вказаного в Законі страхового стажу.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (зокрема, каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

3. Державна соціальна допомога

Державна соціальна допомога - це щомісячна державна допомога, що надається у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Громадяни України, які є дітьми померлого годувальника або досягли віку, установленого Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», і не мають права на пенсію, або є особами з інвалідністю і не мають права на пенсію по інвалідності та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу.

Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають право на державну соціальну допомогу нарівні з громадянами України. Іноземці та особи без громадянства мають право на державну соціальну допомогу на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Існують такі види державної соціальної допомоги:

 • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
 • державна соціальна допомога на догляд.

4. Пенсії Накопичувального фонду

Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку. Страхування та виплата довічної пенсії здійснюється страховою організацією, обраною застрахованою особою, згідно із Законом України «Про страхування».

Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою організацією, видатків, пов’язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок тривалості життя.

Страхові організації, що здійснюють страхування й виплату довічної пенсії, створюють Централізований страховий фонд та забезпечують свою платоспроможність відповідно до законодавства про страхову діяльність. Одноразова виплата застрахованій особі з коштів Накопичувального фонду здійснюється територіальним органом Пенсійного фонду.

Страхова організація, що здійснює виплати довічних пенсій, зобов’язана пропонувати застрахованій особі такі види довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя.

Довічна пенсія з установленим періодом - це щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менш ніж протягом десяти років з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера право на отримання призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду мають спадкоємці, зазначені в договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до Цивільного кодексу України.

Довічна обумовлена пенсія - це щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера. У разі, якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена пенсіонеру на момент смерті, є меншою, ніж сума вартості договору страхування довічної пенсії на час його укладення, різниця коштів між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно до Цивільного кодексу України.

Довічна пенсія подружжя - це щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, а після його смерті - його чоловіку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку, протягом їх життя.

Застрахована особа має право вільного вибору одного з видів довічних пенсій. Дострокове припинення дії договору страхування довічної пенсії за бажанням сторін забороняється.

5. Недержавне пенсійне забезпечення

Загальні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні визначає Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення ».

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

 • пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
 • страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до законодавства;
 • банківськими установами відповідно до законодавства шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

 • пенсія на визначений строк;
 • одноразова пенсійна виплата.

У випадку смерті страхувальника його пенсійні кошти переходять до спадкоємців і виплачуються як одноразова пенсійна виплата.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Чи має хтось з ваших родичів право на пенсію? Який саме вид пенсії він (вона) отримує?

Користуючись кодом чи посиланням на ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n479, зробіть розрахунки пенсії для своїх родичів, довідавшись у них необхідні дані. Зіставте свої розрахунки з розміром пенсії, яку вони отримують. Чи збігаються цифри?

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що таке пенсія?
 • 2. З яких рівнів складається система пенсійного забезпечення в Україні?
 • 3. Укажіть види пенсій за солідарною та накопичувальною системами.
 • 4. Що таке страховий стаж?