Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 74. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Поняття трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Під дисципліною праці розуміють сукупність правил, які регулюють поведінку учасників трудових відносин, зокрема їхні обов’язки.

Трудова дисципліна має подвійний характер та передбачає взаємні зобов’язання обох сторін трудового договору. З одного боку, є обов’язок роботодавця створювати працівнику умови праці, необхідні для найбільш ефективного виконання трудових функцій; з іншого - обов’язок працівника неухильно дотримуватися правил поведінки, установлених законодавчими актами, локальними нормами та угодами сторін.

Кодекс законів про працю України

Ст. 140. Забезпечення трудової дисципліни.

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

За зразкове виконання трудових обов’язків згідно із законодавством можуть застосовуватися будь-які заохочення (оголошення подяки, нагородження Почесною грамотою, видача премії, представлення до присвоєння почесних звань). На практиці можуть застосовуватися матеріальні чи моральні (за формою), індивідуальні чи колективні (за суб’єктом) заохочення.

Трудовий розпорядок на підприємствах визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджує роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Ці правила не можуть суперечити трудовому законодавству, колективному договору, а також нормативним актам роботодавця, які погоджено із зазначеним органом.

Правила внутрішнього трудового розпорядку регламентують:

  • організацію праці; порядок прийняття на роботу й звільнення з роботи працівників;
  • основні права та обов’язки працівників і роботодавця;
  • робочий час і порядок його використання; час відпочинку;
  • заохочувальні виплати та інші заохочення за сумлінну працю та підстави їх застосування;
  • відповідальність роботодавця та працівника; інші положення.

2. Дисциплінарна відповідальність

Для забезпечення трудової дисципліни поряд з методами переконання та заохочення можуть застосовуватися й методи притягнення до дисциплінарної відповідальності та методи впливу.

Дисциплінарна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності, що застосовується до порушників трудової дисципліни; полягає в обов’язку працівника відповісти за порушення трудової дисципліни та понести дисциплінарне стягнення, передбачене нормами трудового права.

Види дисциплінарної відповідальності:

До спеціальних нормативно-правових актів про дисципліну належать Статут про дисципліну працівників зв’язку, Дисциплінарний статут прокуратури України, Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ та інші.

Спеціальній дисциплінарній відповідальності підлягають працівники деяких галузей народного господарства: зв’язку, залізничного транспорту, гірничовидобувної промисловості та інші.

Спеціальну дисциплінарну відповідальність несуть також усі категорії державних службовців. До певних категорій працівників застосовуються більш суворі вимоги.

3. Дисциплінарне стягнення. Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення

Дисциплінарні стягнення - це заходи, що вживаються до порушників трудової дисципліни за невиконання трудових обов’язків.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосувати тільки один з таких засобів стягнення: догану або звільнення. Спеціальні нормативно-правові акти (статути й положення), що поширюються на окремі категорії працівників, можуть містити й інші дисциплінарні стягнення.

Кодекс законів про працю України

Ст. 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни можна застосувати лише одне дисциплінарне стягнення. Під час обрання виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, завдану ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника/працівницю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він/вона вважаються такими, що не мали дисциплінарного стягнення. Якщо вони не допустили нового порушення трудової дисципліни й до того ж проявили себе як сумлінні працівники, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.

4. Поняття, підстави та види матеріальної відповідальності. Колективна відповідальність

Матеріальна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівників відшкодувати збиток, завданий підприємству, установі, організації в результаті невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків в установленому законом розмірі та порядку.

Працівники зобов’язані дбайливо ставитися до майна роботодавців і вживати заходів щодо попередження збитків. Суб’єктами матеріальної відповідальності можуть бути лише працівники, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями.

При покладанні матеріальної відповідальності гарантуються права й законні інтереси працівників шляхом установлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством.

Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану роботодавцям під час виконання трудових обов’язків, накладається на працівників за умови, якщо шкоду завдано з їх вини. Наявність вини працівників зобов’язані доводити роботодавці. Разом з тим матеріально відповідальні особи за обставин виявлення в них недостачі матеріальних цінностей припускаються винними й повинні самі доводити відсутність їх вини.

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану роботодавцям, лише за наявності прямої дійсної шкоди. Пряма дійсна шкода буде, наприклад, у випадках розкрадання майна, його псування. Доходи, не отримані у зв’язку з тим, що працівники були відсутні на роботі без поважних причин, не відшкодовуються.

Наступною умовою настання матеріальної відповідальності є протиправність поведінки працівників, яка виявилася в тому, що працівники не виконували вимог правової норми дбайливо ставитися до майна роботодавців.

Трудовим законодавством передбачено декілька видів матеріальної відповідальності: обмежену, повну її підвищену.

При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов’язаних із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника/працівниці й укласти з ним/нею договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

Колективна (бригадна) відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади).

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Бригада мулярів і фахівців з наклеювання шпалер у складі 10 осіб працювала на будівництві житлового будинку в центрі міста. Муляр Святкова О. вирішила відсвяткувати особисту подію. Приводом став вступ доньки до коледжу. На святкування вона запросила до приміщення, де відбувалася завершальна стадія будівництва, бригаду мулярів і каменярів. Після закінчення свята хтось із присутніх забув закрити водопровідний кран, унаслідок чого приміщення двох поверхів будинку залило водою, також було зіпсовано будівельні матеріали.

Визначте вид юридичної відповідальності. Хто має відшкодувати збитки і в якому розмірі?

Запитання для самоперевірки

  • 1. Дайте визначення трудової дисципліни.
  • 2. Як приймаються правила внутрішнього трудового розпорядку?
  • 3. Які види дисциплінарного стягнення накладаються на порушника трудової дисципліни?
  • 4. Назвіть підстави настання та види матеріальної відповідальності.