Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для узагальнення за темою 7. Господарське право України

І. Виконайте тестові завдання.

1. Предметом господарсько-правового регулювання є:

А Майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються ЦКУ

Б Фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів

В Відносини у сфері господарювання

Г Трудові відносини

2. Самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку:

А Спекуляція

Б Підприємництво

В Хобі

Г Робота за трудовим договором

3. За формою власності існують такі види підприємств:

А Підприємства з іноземними інвестиціями

Б Комунальні підприємства

В Корпоративні підприємства

Г Унітарні підприємства

4. Господарські об’єднання утворюються як:

А Консорціуми

Б Товариства з обмеженою відповідальністю

В Товариства з додатковою відповідальністю

Г Командитні товариства

5. Публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається пакетами акцій двох або більше корпоративних підприємств, - це:

А Асоційоване підприємство

Б Консорціум

В Концерн

Г Холдингова компанія

6. До групи позадоговірних господарських правопорушень належать:

А Порушення антимонопольного законодавства

Б Порушення зобов’язань щодо якості поставленої продукції

В Порушення строків виконання робіт

Г Порушення зобов’язань щодо перевезення вантажів

7. Психічне ставлення особи до господарського правопорушення, яке вона здійснила, - це:

А Протиправне діяння правопорушника

Б Спричинення збитків потерпілому

В Наявність причинного зв’язку між діянням та спричиненими збитками

Г Вина правопорушника

8. Рівні можливості відстоювати свої твердження та оспорювати твердження протилежної сторони як одна із засад правосуддя - це:

А Рівність усіх учасників

Б Змагальність сторін

В Гласність

Г Відкритість

9. Установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів - це:

А Перелік видів впливу на порушників господарського законодавства

Б Комісія з розгляду господарських спорів

В Третейський суд

Г Господарський процес

10. До господарських товариств належать:

А Асоційоване товариство

Б Повне товариство

В Корпоративне товариство

Г Командитне товариство

Д Акціонерне товариство

Е Холдингове товариство

Ж Унітарне товариство

11. Функціями господарського договору є:

А Регулятивна

Б Суспільно корисна

В Політична

Г Попереджувальна

Д Обмежувальна

Е Координаційна

Ж Охоронна

12. Співставте назви видів господарських санкцій та їх визначення:

1. Відшкодування збитків 2. Штрафні санкції 3. Оперативно-господарські санкції

А Грошова сума, що сплачується до Державного бюджету суб’єктом господарювання - правопорушником у передбачених законом випадках

Б Передбачені законодавством заходи економічного впливу кредитора на господарюючого суб’єкта - боржника, спрямовані на попередження або зменшення втрат кредитора від порушень боржника

В Відновлення майнового стану суб’єкта господарського права за рахунок іншого суб’єкта - правопорушника

II. Порівняйте поняття.

  • Акціонерне товариство - командитне товариство.
  • Господарське товариство - об’єднання підприємств.

III. Виправте помилки учня/учениці в самостійній роботі з господарського права.

1. У господарських правовідносинах реалізуються як державні, так і публічні інтереси.

2. Учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, - це об’єкти господарських правовідносин.

3. Господарські об’єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджує Президент України.

4. Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділено на частки, а учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями тільки своїм майном.

5. Господарський звичай - це зафіксовані у спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов’язання учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечування) їх господарської діяльності.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.