Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§§ 65-66. ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

1. Підприємницька діяльність

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Держава гарантує усім підприємцям незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності рівні права та рівні можливості для залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Крім того, держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого самоврядування в підприємця основних та оборотних фондів, іншого майна допускається на підставах і в порядку, передбачених законом. Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю відповідно до Господарського кодексу та інших законів.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

 • громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності;
 • юридичні особи всіх форм власності, установлених Законом України «Про власність»;
 • об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції.

За Конституцією забороняється займатися підприємницькою діяльністю:

 • народним депутатам;
 • державним службовцям;
 • службовцям органів місцевого самоврядування.

Не можуть займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств, та інші категорії осіб.

3. Підприємство та його види

Підприємство - це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Підприємства можуть створюватися для здійснення комерційної та некомерційної господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційний код. Воно не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Існують різні види підприємств.

Види підприємств

Критерій

Характеристика

1

За формою власності

• приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи)

• підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності)

• комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади

• державне підприємство, що діє на основі державної власності

• підприємство, засноване на змішаній формі власності

• спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування територіальними громадами - суб’єктами співробітництва

2

За розміром у статутному фонді іноземного капіталу

• підприємство з іноземними інвестиціями (не менше 10 %)

• іноземне підприємство (100 %)

3

За способом утворення та формування статутного фонду

• унітарні (створюються одним засновником).

Можуть бути державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника

• корпоративні утворюються двома або більше засновниками. Можуть бути кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства

4. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств

Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань.

Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до Господарського кодексу мають право утворювати об’єднання підприємств. Вони утворюються на невизначений строк або як тимчасові об’єднання.

Об’єднання підприємств є юридичною особою. Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні господарські об’єднання.

Господарське об’єднання - це об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність. Вони діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.

Державне (комунальне) господарське об’єднання - це об’єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України, або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств, або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування. Державне (комунальне) господарське об’єднання діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рішення про утворення об’єднання.

5. Асоційовані підприємства. Холдингова компанія

Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб’єктів господарювання - юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної та (або) організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою та вирішальною.

Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає в разі, якщо одне з них має можливість блокувати ухвалення іншим (залежним) підприємством рішень, які повинні ухвалюватися відповідно до закону та установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів.

Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами виникає в разі, якщо між підприємствами встановлюються відносини контролю - підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та/ або загальних зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього) підприємства. Відносини вирішальної залежності можуть установлюватися за умови отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету України.

Холдингова компанія - це публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності).

Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями корпоративного підприємства.

Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, зокрема Державної керуючої холдингової компанії, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються Законом України «Про холдингові компанії в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

6. Поняття господарського товариства. Права та обов’язки учасників товариств

Господарським товариством є юридична особа, статутний капітал якої поділено на частки між учасниками.

Господарськими товариствами цим Законом визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами й громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Права та обов’язки учасників товариства визначено законодавством України. Учасники господарського товариства мають право:

 • брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі;
 • брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
 • вийти з товариства;
 • здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві;
 • одержувати інформацію про діяльність товариства;
 • мати інші права, установлені установчим документом товариства та законом.

Учасники господарського товариства зобов’язані:

 • додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;
 • виконувати свої зобов’язання перед товариством, зокрема ті, що пов’язані з майновою участю;
 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства та можуть мати інші обов’язки, установлені установчим документом товариства та законом.

7. Види господарських товариств

Як уже зазначалося, до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Господарське товариство

Характеристика

Акціонерне

Має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій.

Відкрите акціонерне товариство - акції можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Закрите акціонерне товариство - акції розподіляються між засновниками або через визначене коло осіб

Товариство з обмеженою відповідальністю

Статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Будь-який з учасників має право вийти з товариства із сплатою йому вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному фонді

Товариство з додатковою відповідальністю

Статутний фонд, поділений на частки визначених установчими документами розмірів, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників

Повне

Учасники здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном; створюється і діє на підставі засновницького договору, у якому повинні бути визначені розмір частки кожного з учасників, форма їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів

Командитне

Господарське товариство, у якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники беруть участь у діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники)

8. Порядок створення господарських товариств

Господарські товариства можуть виникати внаслідок їх заснування або реорганізації вже існуючих юридичних осіб іншої організаційно-правової форми. Відкриті акціонерні товариства створюються в Україні головним чином унаслідок процесів приватизації або корпоратизації, тобто виникають шляхом перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Інші види господарських товариств виникають переважно шляхом їх заснування.

Етапи утворення господарського товариства:

 • організація товариства - на даному етапі визначається коло засновників (учасників) товариства, розробляються й затверджуються установчі документи товариства, частково або цілком формується початковий капітал;
 • державна реєстрація господарського товариства - на цьому етапі утворене засновниками (учасниками) товариство отримує статус юридичної особи та одночасно суб’єкта підприємницької діяльності, що дає змогу йому здійснювати підприємницьку діяльність, бути учасником різноманітних правовідносин - цивільних, трудових, земельних, фінансових, адміністративних тощо.

Державна реєстрація господарських товариств проводиться згідно із законодавством.

Господарський кодекс України

Ст. 58. Державна реєстрація суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Органами державної реєстрації є виконкоми міських, районних у місті рад, державні адміністрації за місцем знаходження господарських товариств.

Для реєстрації подаються такі документи:

 • установчі документи;
 • рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним органу;
 • реєстраційна картка встановленого зразка;
 • документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
 • документ, що засвідчує сплату засновником внеску до статутного фонду суб’єкта господарювання;
 • документи, що підтверджують місцезнаходження товариства за зазначеною в установчих документах адресою;
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - засновника господарського товариства;
 • рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб’єктів господарювання у випадках, передбачених законом.

Перелік даних документів є вичерпним. Орган державної реєстрації не має права вимагати надання інших документів.

Не пізніше як через десять днів (при прискореній реєстрації - протягом одного робочого дня) з дня подачі всіх документів орган державної реєстрації вносить господарське товариство до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності та видає свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємство з ремонтно-будівельних робіт з безпосередньою трудовою участю. Вероніка Заможна пообіцяла внести 15 000 грн., Артем Ремісник - надати свою невеличку майстерню площею 17 кв. м для облаштування офісу, решта не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно-правової форми підприємницької організації.

Яку організаційно-правову форму підприємницької діяльності ви могли б порекомендувати? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що таке підприємство? Хто може бути суб’єктом підприємницької діяльності?
 • 2. Класифікуйте підприємства.
 • 3. Які організаційно-правові форми об’єднань підприємств ви знаєте?
 • 4. Що таке холдингова компанія?
 • 5. Які права та обов’язки учасників товариств?
 • 6. Які види господарських товариств існують в Україні?
 • 7. Який порядок створення господарських товариств?