Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 59. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

1. Захист прав споживачів. Споживач. Виробник. Виконавець. Продавець

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, установлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Споживач - це фізична особа, яка придбала, замовила, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Продавець - це суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації.

Виробник - це суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та (або) на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку.

Виконавець - це суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги.

2. Права споживачів

Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на:

 • державний захист своїх прав;
 • належну якість продукції та обслуговування;
 • безпеку товарів (робіт, послуг);
 • необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
 • відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією;
 • звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
 • об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Державний захист прав споживачів здійснюється через забезпечення громадянам захисту їх інтересів як споживачів, держава надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання товарів (робіт, послуг) відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.

Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Закон України «Про захист прав споживачів»

Ст. 8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

 • 1) пропорційного зменшення ціни;
 • 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 • 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 • 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
 • 2) вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у продавця...

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено в межах строку придатності.

При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати її пред’явлення або за згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки.

За кожен день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки та за кожен день затримки усунення недоліків понад установлений строк споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну.

Шкода, завдана життю, здоров’ю або майну споживача дефектною продукцією або продукцією неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачено більш високої міри відповідальності. Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем. Таке право зберігається протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виробником.

3. Обов’язки продавців (виробників, виконавців)

Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві товар (роботу, послугу), який за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар (роботу, послугу), що надає продавець (виробник, виконавець). На товари, що завозяться на територію України, повинен бути передбачений чинним законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.

Виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити можливість використовувати товар (результати виконаної роботи) за призначенням протягом терміну його служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років. Виробник зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару, а також випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідних обсягах і асортименті запасних частин протягом усього терміну його виробництва, а після зняття з виробництва - протягом терміну служби, у разі відсутності такого терміну - протягом 10 років.

Відповідальність, яка покладається на виробника (виконавця) відповідно до положень цього Закону, не залежить від дій або бездіяльності інших осіб, які мають відношення до шкоди, що завдана дефектною продукцією або продукцією неналежної якості.

Виробник (виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що: 1) шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок порушення ним установлених правил використання, зберігання чи транспортування продукції або дії непереборної сили; 2) не вводив продукцію в обіг; 3) дефект у продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або виконання обов’язкових для нього приписів органів державної влади.

4. Строк придатності товару

На товари (наслідки робіт), використання яких понад визначений строк є небезпечним для життя, здоров’я споживача, навколишнього природного середовища або може завдати шкоди майну споживача, установлюється строк служби (строк придатності).

Строк (термін) придатності - це строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, умовами договору, протягом якого в разі додержання відповідних умов зберігання та (або) експлуатації чи споживання продукції її якісні показники й показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та умовам договору.

Строк служби - це календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від уведення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.

Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про встановлений строк служби (строк придатності) товару, обов’язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку.

Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється. Важливою характеристикою якісного товару є наявність гарантійного строку.

Гарантійний строк - це строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з уведенням її в обіг.

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об’єкта будівництва - не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

Гарантійне зобов’язання не припиняється в разі неможливості виконати таке зобов’язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

Запитання та завдання

Перейдіть за кодом чи посиланням на чинне законодавство http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/paran687#n687 і розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. Громадянин Бувалий С. придбав холодильник. Коли робітники сервісної служби супермаркету встановили холодильник, він пропрацював дві години й став замість замороження продуктів їх нагрівати. Бувалий С. визвав сервісну службу, яка забрала холодильник на ремонт. Крім того, він у письмовій формі став вимагати, щоб на час ремонту холодильника йому було надано для користування товар відповідної марки. Адміністрація супермаркету відповіла відмовою. Споживач подав до суду позов з вимогами надати товар відповідної якості й виплатити неустойку за кожен день затримки.

У кого кращі судові перспективи?

Ситуація 2. Громадянин Прониренко С. купив у супермаркеті електроніки пральну машину. Одразу ж встановив її та ввів в експлуатацію. Через 20 днів він вирішив, що білий колір машини не відповідатиме новому дизайну ванної кімнати, де встановили пральну машину, і потрібна модель червоного кольору. Звернувшись до супермаркету з вимогою замінити пральну машину на машину червоного кольору, Прониренко С. отримав відмову. Наступного дня він підготував позов до суду про порушення його споживчих прав.

У якої зі сторін судового процесу кращі судові перспективи? Дайте юридичний аналіз ситуації.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Дайте визначення понять «споживач», «виробник», «виконавець», «продавець».
 • 2. Які права споживачів гарантуються відповідним Законом України?
 • 3. Які вимоги висуває законодавець до виробника щодо строку придатності товару?