Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ОБ’ЄКТАМ ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО СВІТУ

1. Червона книга України

На нашій планеті багатий рослинний та тваринний світ. Лише на території України налічується близько 25 тисяч видів рослин і 44 тисячі видів тварин. Проте за всю історію людства було втрачено, і здебільшого не без вини людей, дуже багато представників флори й фауни. І сьогодні деякі з їх представників стали рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення у природних умовах на нашій планеті й зокрема в Україні. Тому такі види тварин і рослин підлягають особливій охороні. Через це їх вносять до Червоної книги України.

Уперше питання про необхідність вивчення стану рідкісних видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, розробки та підготовки проектів міжнародних і міжнаціональних конвенцій поставив в 1949 р. Всесвітній союз охорони природи, за рішенням якого було створено Комісію з виживання видів.

Результатом діяльності Комісії став вихід друком у 1963 р. першого видання Червоної книги (назва книги - «Червона» - символізує сигнал небезпеки). На цей час Комісією підготовлено до друку 4-те видання книги. Кількість рідкісних видів тварин і рослин у порівнянні з 1972 р. (рік випуску 3-го видання) зменшилася, що стало наслідком успішної діяльності щодо охорони природи.

Першу Червону книгу, присвячену українській флорі й фауні, видано в 1980 р. Вона містила опис 85 видів тварин і 151 виду рослин. У 1994 р. підготовлено 2-ге видання Червоної книги «Тваринний світ», а в 1996 р. - «Рослинний світ». Нині до Червоної книги України внесено 541 вид рослин і 382 види тварин.

Червона книга України - це державний документ, який містить узагальнені дані про сучасний стан видів тварин і рослин України, яким загрожує зникнення, а також заходи щодо їх збереження та науково обґрунтованого відтворення.

Правовою основою для ведення Червоної книги України є Закон України «Про Червону книгу України» від 2002 р. (http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14).

Червона книга України (2012)

Закон України «Про Червону книгу України» визначає об’єкти Червоної книги України, повноваження державних органів у сфері управління та контролю щодо охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного й рослинного світу, порядок організації та ведення Червоної книги, умови використання об’єктів і відповідальність за порушення законодавства про Червону книгу.

Червона книга встановлює сім категорій видів тваринного та рослинного світу, а їх диференціація залежить від небезпеки зникнення того чи іншого виду:

Ведення Червоної книги покладається на Міністерство екології та природних ресурсів України. Для наукового забезпечення ведення Червоної книги створюється Національна комісія. Пропозиції щодо внесення до неї видів можуть подавати науково-дослідні установи, державні й громадські організації, окремі фахівці, науковці. Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання Червоної книги не рідше ніж один раз на 10 років.

2. Відповідальність за шкоду, завдану об’єктам тваринного та рослинного світу, внесеним до Червоної книги України

Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України, несуть особи, винні:

  • у погіршенні, знищенні середовища перебування видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України;
  • у незаконному використанні об’єктів Червоної книги України або їх знищенні;
  • у порушенні умов утримання видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України, у ботанічних садах, дендрологічних і зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження);
  • у невиконанні законних вимог посадових осіб органів державної влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України;
  • у вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і рослинам, види яких внесено до Червоної книги України.

За порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних та інших видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України, усі особи притягаються до відповідальності. Шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування, відшкодовується відповідно до закону.

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) та методика її розрахунку встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Запитання та завдання

1. Розв’яжіть ситуацію, користуючись посиланнями на статті Законів України «Про природно-заповідний фонд України» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/stru#Stru і «Про Червону книгу України» http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14#о126.

Ситуація. Працівники колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) проводили випас худоби на частині ділянки заповідника «Флораленд». Упродовж літа в результаті такого випасу було знищено десятки видів рослин, внесених до Червоної книги. Факт правопорушення зафіксувала співробітниця Державної екологічної інспекції.

Голова КСП відмовився підписувати акт інспекторки, мотивуючи тим, що він не несе відповідальності за дії робітників, до того ж він письмово не давав їм указівки випасати худобу на землях заповідника.

Назвіть особливості правового режиму використання об’єктів, внесених до Червоної книги України. Кваліфікуйте діяння робітників та голови КСП. Який вид відповідальності передбачено законодавством?

2. Укажіть, які твердження правильні, а які - неправильні.

1. Інформація про сучасний стан видів тварин і рослин України, яким загрожує зникнення, і заходи щодо їх збереження та науково обґрунтованого відтворення є змістом Закону України «Про природно-заповідний фонд».

2. Першу Червону книгу, присвячену українській флорі й фауні, видано в 1918 р. Вона містила опис 85 видів тварин і 151 виду рослин.

3. Види рослин і тварин, які в найближчому майбутньому можуть належати до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій, за класифікацією Червоної книги України називаються неоціненими.

4. Верховна Рада України забезпечує офіційне видання Червоної книги не рідше ніж один раз на п’ять років.

5. За порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних та інших видів тваринного та рослинного світу, внесених до Червоної книги України, усі особи притягаються до матеріальної відповідальності.

Запитання для самоперевірки

  • 1. Що таке Червона книга України?
  • 2. З’ясуйте, які види тварин і рослин, що внесено до Червоної книги України, є у вашому регіоні.
  • 3. Які види відповідальності передбачено законодавством за шкоду, завдану об’єктам тваринного та рослинного світу, внесеним до Червоної книги України?