Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

1. Оцінка впливу на довкілля

В Україні 18 грудня 2017 р. набув чинності Закон «Про оцінку впливу на довкілля», яким відповідно до вимог Угоди про асоціацію та європейських директив впроваджено європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість скасованої екологічної експертизи.

Закон установлює нові підходи до системи оцінки впливу на довкілля відповідно до європейських стандартів. За старою процедурою проведення державної екологічної експертизи дозволялося після отримання, наприклад, забудовником відповідних дозволів на зведення об’єкта. Тепер інвестор повинен провести оцінку впливу на довкілля до того, як він почне витрачати кошти на реалізацію проекту. Такий європейський стандарт надає людям, що живуть поряд з майбутнім об’єктом, можливість уникнути будівництва, яке суперечить інтересам територіальних громад.

Оцінка впливу на довкілля передбачає проведення широких громадських слухань за прозорою й чітко врегульованою процедурою, та відповідальним за проведення таких слухань є не власник проекту чи територіальна громада, а уповноважений орган влади.

Найголовнішою відмінністю нового законодавства щодо оцінки впливу на довкілля є створення Єдиного реєстру як інтернет-послуги. Такий підхід мінімізує або взагалі виключає контакт суб’єкта господарювання із чиновником. Усі матеріали та документи, необхідні для підготовки й проведення оцінки впливу на довкілля, є загальнодоступними на інтернет-ресурсі, який розміщено на веб-порталі Міністерства екології та природних ресурсів України (http://eia.menr.gov.ua/).

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - це чітка процедура здійснення відповідної оцінки планованої діяльності, що відповідає європейським принципам кращого регулювання.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, зокрема Директиву про оцінку впливу державних і приватних проектів на довкілля, а також відповідні положення про доступ громадськості до екологічної інформації.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, а також екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу на довкілля.

2. Стратегічна екологічна оцінка

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», який ухвалено 20 березня 2018 р., визначається мета, принципи, повноваження суб’єктів і порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки.

Стратегічна екологічна оцінка - це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, зокрема для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Процедура стратегічної екологічної оцінки включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій, урахування в документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва.

Етапи стратегічної екологічної оцінки:

 • 1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 • 2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 • 3) проведення громадського обговорення та консультацій, транскордонних консультацій;
 • 4) урахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 • 5) інформування про затвердження документа державного планування;
 • 6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, зокрема для здоров’я населення.

3. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля

Правопорушеннями у сфері оцінки впливу на довкілля є:

 • надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності;
 • порушення встановленої законодавством процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, зокрема порядку інформування громадськості й порядку проведення громадського обговорення та врахування його результатів;
 • неврахування у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля під час ухвалення рішення про провадження планованої діяльності;
 • підготовка завідомо неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля чи завідомо неправдивого висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • незаконне втручання у підготовку та надання висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності;
 • недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище й ландшафти екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля.

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля.

Діяльність суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, що провадиться з порушенням законодавства про оцінку впливу на довкілля, може бути:

 • тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання встановлених у висновку з оцінки впливу на довкілля екологічних умов зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;
 • припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

У разі тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств забороняються всі викиди й скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів підприємства в цілому чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств ухвалюється винятково судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та інтереси яких порушено.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію, користуючись кодом чи посиланням на статті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n326.

Ситуація. Забудовник «Буд-NNN» перед початком будівництва розважального центру в житловому кварталі міста за процедурою оцінки впливу на довкілля провів громадські слухання. Але їх результати виявилися невтішними для планування подальшої роботи. До звіту з оцінки впливу на довкілля забудовник вніс неповні відомості, а саме проігнорував протокол громадських слухань.

Чи порушують дії забудовника екологічне законодавство?

Яку відповідальність передбачено у викладеній вище ситуації?

Дайте правову оцінку ситуації.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Розкрийте суть поняття «оцінка впливу на довкілля».
 • 2. Яку мету має стратегічна екологічна оцінка?
 • 3. Які етапи стратегічної екологічної оцінки передбачено?
 • 4. Назвіть правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля.
 • 5. Яку відповідальність передбачено за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля?
 • 6. Який орган і за якою процедурою ухвалює рішення про тимчасову заборону або припинення діяльності підприємств?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.