Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Екологічні права та обов’язки громадян

Метою екологічних прав та обов’язків громадян є забезпечення екологічної безпеки. Основні екологічні права та обов’язки людини і громадянина закріплено в Конституції України та конкретизовано в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Згідно із цим Законом громадяни України мають такі екологічні права та обов’язки:

Екологічне законодавство, по-перше, закріплює екологічні права та обов’язки, по-друге, передбачає гарантії їх реалізації, по-третє, установлює соціальні, економічні та інші основи охорони навколишнього природного середовища.

2. Природокористування. Принципи природокористування

Правовий режим використання природних ресурсів визначається правами та обов’язками, які можуть мати суб’єкти екологічних правовідносин. Насамперед правовий режим залежить від того, перебуває об’єкт у власності чи його надано в користування. Зміст права власності визначається цивільним законодавством, а зміст права користування природними об’єктами - правом природокористування, яке встановлюється щодо кожного об’єкта окремим нормативно-правовим актом. Так, у ст. 14 Кодексу України «Про надра» перелічено види користування надрами, серед яких є такі, як видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд тощо.

Природокористування - це процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення різних потреб та інтересів.

Головні принципи природокористування:

 • цільовий характер використання природних ресурсів. Особливістю українського законодавства є розповсюдження цього принципу не лише на природокористувачів, але й на власників природних ресурсів;
 • дотримання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог у процесі використання природних ресурсів;
 • збалансованість економічних та екологічних факторів у процесі природокористування;
 • екосистемний підхід до природи як до цілісного організму, незаподіяння у процесі використання одного природного ресурсу шкоди іншим;
 • непорушення у процесі природокористування прав та інтересів інших власників і користувачів природних ресурсів є принципом не лише права природокористування, але й загальним принципом цивільно-правових відносин. Найпослідовніше цей принцип реалізується в Земельному, Міському, Водному кодексах України, законодавстві про тваринний світ;
 • безкоштовність загального та оплатність спеціального природокористування.

3. Види природокористування. Загальне та спеціальне природокористування

Суб’єктами природокористування є фізичні та юридичні особи, а також держава. Усі суб’єкти реалізують свої права згідно із чинним законодавством. В екологічному законодавстві розрізняють декілька критеріїв класифікації права природокористування, що дозволяє повніше розкрити його зміст. За способом виникнення розрізняють первинне та вторинне природокористування, за строком - постійне й тимчасове, за значимістю природних ресурсів - користування загальними природними ресурсами та користування місцевими природними ресурсами.

За об’єктами природокористування поділяють на:

Найпоширенішою є класифікація залежно від підстав виникнення права природокористування - загальне природокористування та спеціальне природокористування.

Ознаки загального природокористування:

 • метою природокористування є задоволення життєво необхідних, природних потреб людини;
 • суб’єктами його здійснення є фізичні особи, громадяни;
 • природні об’єкти не закріплюються за конкретними особами;
 • для його здійснення не потрібно одержувати спеціальний дозвіл від компетентних державних органів;
 • безоплатний характер.

Ознаки спеціального природокористування:

 • метою природокористування є здійснення виробничо-господарської чи іншої спеціальної діяльності;
 • суб’єкти природокористування - підприємства, організації, громадяни, яких наділено спеціальною екологічною правосуб’єктністю;
 • закріплення відособленої частини об’єкта за окремою особою на праві користування чи оренди;
 • необхідність отримання спеціального дозволу для використання природного об’єкта;
 • оплатний характер.

Держава наділяє природокористувачів певними правами, водночас покладаючи на них низку обов’язків.

Природокористувачі

Мають право

Зобов’язані

• використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового призначення

• використовувати для своїх потреб природні ресурси, які містяться на їх землях, корисні копалини місцевого значення, лісові угіддя, водні ресурси тощо

• використовувати корисні властивості природних ресурсів

• здійснювати загальне та спеціальне природокористування

• отримувати доходи від використання природних ресурсів і реалізовувати продукцію на свій розсуд

• розміщувати виробничі, житлові, комунальні та інші будівлі

• оскаржувати рішення державних органів і посадових осіб, які порушують права природокористування, в установленому порядку

• вимагати через судові органи компенсації за шкоду, що завдано природним ресурсам, і усунення перешкод у користуванні природними ресурсами

• отримувати компенсацію за поліпшення якості природних ресурсів у разі їх вилучення або добровільної відмови від користування ними

• забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення

• раціонально та економічно використовувати природні ресурси

• впроваджувати новітні технології

• додержуватися строків у природокористуванні

• не допускати безгосподарного використання природних ресурсів

• своєчасно вносити плату за використання природних ресурсів

• не порушувати права інших власників

• своєчасно компенсувати шкоду, завдану особам у процесі використання природних ресурсів

• відновлювати якості природних ресурсів

• суворо дотримуватися вимог екологічної безпеки у процесі використання природних ресурсів

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Хімкомбінат, який виробляє мінеральні добрива, скидав у річку відходи свого виробництва, що призвело до її забруднення, отруєння риби, раків. Траплялися випадки захворювання людей.

Дайте правову оцінку ситуації. Які права громадян було порушено? Якого принципу природокористування не дотримався хімкомбінат? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Назвіть екологічні права та обов’язки громадян.
 • 2. Що таке право природокористування?
 • 3. Назвіть види природокористування.
 • 4. Укажіть права та обов’язки природокористувачів.
 • 5. Схарактеризуйте принципи природокористування.