Етика. 6 клас. Данилевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Урок 10. У чому полягають права дитини?

 • 1. Як ви розумієте поняття «права людини»? Чи поширюються ці права на дітей?
 • 2. Як ви думаєте, чому виникла потреба серед прав людини виокремити положення, які стосуються дітей?
 • 3. Скориставшись малюнком, наведіть приклади прав дитини. Якими малюнками можна доповнити стенд, що його оформлюють діти?
 • 4. Поділіться припущеннями, хто або що забезпечують дотримання прав дитини.

Що таке права людини та якими є основні права дитини?

Права людини - це можливості (свободи) та справедливі умови задоволення людиною своїх потреб. Як ви вже знаєте, усвідомлення людиною своїх потреб змінювалося впродовж історії. Тож поняття «гідні умови життя людини» розвивалося з поступом людства.

Сучасне його розуміння втілено в «Загальній декларації прав людини», ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Перша стаття цього міжнародного документа проголошує: «Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти один щодо іншого в дусі братерства».

Проголошені права людини передбачають можливість для всіх людей розвивати і використовувати свої людські й моральні якості, інтелект, таланти.

Права людини, що захищаються міжнародними документами і законами нашої держави, ґрунтуються на моральних нормах і цінностях: справедливості, рівності, повазі до людської гідності. Країна, яка підтримує міжнародні документи про права людини, бере на себе зобов’язання забезпечити такі права для всіх людей на своїй території. Права людини в Україні закріплені в Конституції нашої держави.

Права дитини в загальних рисах є такими самими, що і в дорослих. Щоправда, діти частіше відчувають образу та несправедливість, оскільки вони є слабшими й беззахисними. Тому ООН було складено і проголошено спеціальну Декларацію прав дитини (1959) і ухвалено міжнародну Конвенцію про права дитини (1989). Відповідно до статті 1 цієї Конвенції, дитиною є кожна людина, доки не досягне 18-річного віку.

ДО СКАРБНИЧКИ СЛІВ

Декларація - офіційний документ, у якому викладено засади та програмні положення якоїсь організації.

Конвенція - договір між державами з якогось спеціального питання.

Права дитини - це певні спеціальні можливості, яких потребує людина віком до 18 років для життя і досягнення зрілості. Кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров’я, має рівні права з усіма іншими дітьми.

МОРАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ

Текст 1

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їхніх прав є основою свободи, справедливості та загального миру; і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону...

Генеральна Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди ... прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів ...

Із Загальної Декларації прав людини

Текст 2

Дитина має право на особливий захист і турботу, якісну їжу, житло й медичну допомогу.

Дитина з фізичними та розумовими вадами має право на спеціальну допомогу та турботу.

Дитина має право на любов і розуміння в сім’ї. Має право ходити до школи та розвивати свої здібності.

Дитина має право на освіту, яка має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі, на підготовку до свідомого життя в суспільстві.

Дитина має право у складних обставинах на першочерговий захист і допомогу.

Дитину не можна примушувати до важкої праці і піддавати жорстокому поводженню.

Дитині не можна виносити смертний вирок або карати її довічним ув’язненням.

З Конвенції про права дитини

Текст 3

СВІЧЕЧКА БУКВИ «Ї»

Хай це можливо і не найсуттєвіше

але ти дитино

покликана захищати своїми долоньками

крихітну свічечку букви «ї»

а також

витягнувшись на пальчиках

оберігати місячний серпик

букви «є»

що зрізаний з неба

разом із ниточкою

бо кажуть дитино

що мова наша - солов’їна

гарно кажуть

але затям собі

що колись

можуть настати і такі часи

коли нашої мови

не буде пам’ятати

навіть найменший

соловейко

тому не можна покладатися

тільки на солов’їв

дитино.

Іван Малкович

1. Об’єднавшись у групи, проаналізуйте текст за запитаннями та підготуйте повідомлення для обговорення в загальному колі.

Група 1

 • 1. Прочитайте Тексти 1 та 2. З яких міжнародних документів їх узято?
 • 2. Як у Тексті 1 пояснено причину ухвалення документа, уривком з якого він є?
 • 3. На кого покладено обов'язок втілювати положення документа в життя?
 • 4. Доведіть, що положення документа, уривки з якого наведені в Тексті 2, ґрунтуються на документі, цитованому в Тексті 1.

Група 2

 • 1. Прочитайте Текст 2. З якого міжнародного документа його взято?
 • 2. Чому виникла потреба ухвалювати документ, уривки з якого наведено?
 • 3. Про які права дитини йдеться в поданих уривках?
 • 4. Наведіть приклади реалізації зазначених прав у вашому житті.

Група 3

 • 1. Прочитайте Текст 3. Хто є його автором? Про що йдеться у вірші?
 • 2. Про яке право дитини розмірковує автор поезії?
 • 3. Чи пов'язане це право з обов'язком? Що це за обов'язок?
 • 4. Наведіть приклади зв'язку між іншими правами дитини та обов'язками, що з них випливають.

Група 4

 • 1. Прочитайте запропоновані тексти й коротко поясніть, яка думка їх поєднує.
 • 2. Доведіть на підставі уривків з міжнародних документів про права людини, що автор поезії своїм звертанням до дітей виявляє високу повагу до них.
 • 3. Чи маємо підстави вважати право на рідну мову одним із прав дитини? Поміркуйте, у чому це право виявляється.
 • 4. Як пов'язані слова з вірша «...але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко» з обов'язком перед рідною мовою?

2. Укладіть схему «Права та обов'язки дитини», дібравши до кожного з прав, які обговорювали, приклад пов'язаних із ним обов'язків.

3. Обміняйтеся думками про те, коли ви почали усвідомлювати свої обов'язки щодо різних малих і великих суспільних груп, до яких належите.

Як пов'язані права дитини та обов'язки?

Міжнародні документи надають дітям та дорослим багато прав, проте нам дозволено далеко не все. Реалізуючи свої права, не можна діяти всупереч потребам інших. Права передбачають і певні обов’язки. Наприклад: кожна дитина має право на освіту і обов’язок - ходити до школи; кожна дитина має право на медичну допомогу і обов’язок - турбуватися про своє здоров’я.

У найрізноманітніших життєвих ситуаціях нам часто доводиться обирати між «хочу» і «треба». Підкоряючись певним вимогам, виконуючи різноманітні завдання, ми прагнемо досягти належного (бажаного, такого, як треба). Усвідомлення таких вимог та практичних завдань називають обов'язком.

Ті обов’язки, про які ви щойно говорили, є здебільшого вашими буденними справами. Це ваші власні, особисті обов’язки. Ви вже знаєте, що в етиці слово «обов’язок» вживають в іншому значенні. Ідеться про так званий моральний обов'язок, який витлумачують як усвідомлення людиною своєї відповідальності за втілення моральних приписів. Характер морального зобов’язання має, наприклад, золоте правило моралі. Якщо буденні обов’язки (шкільні, професійні, сімейні тощо) до людини висувають інші, то моральні обов’язки кожен визначає для себе сам.

 • 1. Як пов'язані права дитини між собою?
 • 2. Якими правами можна доповнити схему?
 • 3. Чому немає прав без обов'язків?
 • 4. Наведіть приклади власних дій та вчинків, які свідчать про виконання вами своїх обов'язків.

І. І. Огієнко. 1926 р.

Справою честі вважав обстоювання прав українського народу Іван Огієнко (1882-1972) - відомий мовознавець, дослідник історії української культури та церкви, професор, а згодом митрополит. Йому випало бути учасником Української революції (1917-1921), коли в складних політичних умовах українці виборювали право на власну державу. Іван Огієнко працював міністром освіти в одному з українських урядів, докладав зусиль для розбудови української школи - аби забезпечити право на освіту, яке тоді було недосяжним для більшості населення України. Провідною ідеєю, яку намагався втілити в життя, була ідея національної школи, тобто такої, навчання в якій відбувається рідною мовою. Розуміючи, що забезпечити право дітей на освіту рідною мовою - завдання держави, Іван Огієнко водночас був переконаний, що це право накладає на громадян і певні обов'язки. Сутність цих обов'язків він виклав у книжці «Наука про рідномовні обов'язки». Настанови Івана Огієнка не втратили значення і сьогодні: Мова - це серце народу: гине мова - гине народ; Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ; Стан літературної мови - то ступінь культурного розвою народу.

• Скориставшись додатковими джерелами інформації, довідайтеся про працю Івана Огієнка на ниві української культури.

• Що можуть робити діти, аби виконати обов'язок перед рідною мовою?

Твоє право закінчується там, де починається право твого сусіда.

1. Що таке права людини? Чому про них потрібно знати?

2. Які міжнародні документи визначають права людини та права дитини?

3. Які особливості притаманні правам дитини?

4. До яких наслідків у суспільному житті призводить нехтування правами людини? Як обстоювати свої права?

5. Складіть коротке повідомлення з відповідей на подані запитання: 1. Перелічіть свої обов'язки. Хто для вас їх визначив? 2. Чи з'являються у вас із дорослішанням нові обов'язки? Наведіть приклад. 3. Як ви ставитеся до своїх обов'язків?

Вільно рухаючись по класу, обміняйтеся інформацією з якомога більшою кількістю однокласників. У загальному колі обміняйтеся враженнями про те, що нового довідалися одне про одного.

6. Розпитайте в батьків чи інших дорослих, як змінилися впродовж їхнього життя уявлення про права дитини. Поділіться міркуваннями про те, що з почутого вразило, в есе «Що було звичайним у житті дітей 20, 30, 50 років тому». Зробіть висновок про розвиток уявлень про права дитини і зміни, із цим пов'язані.