Всесвітня історія: підручник для 8 класу "Д'ячков 2016" - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 1. Вступ: на порозі Нового часу

Тисячолітнє Середньовіччя змінило світ і створило необхідні умови для переходу людства до наступного періоду історії, який ми називаємо Новим часом. Чи дійсно він став Новим порівняно із Середньовіччям?

Варто пригадати! 1. Які чинники сприяли зростанню середньовічних міст у Західній Європі? 2. Які країни намагалися встановити своє панування у Європі в XIII—XV ст.? 3. Які наслідки мав розкол християнської церкви на католицьку та православну?

Середні віки в історії людства.

У Середні віки світ невпізнанно змінився. У Європі, Азії та Африці виникли несхожі одна на одну цивілізації. В Європі поступово затвердилася християнська цивілізація. На Сході розвивалися потужні і своєрідні цивілізації Китаю та Індії. Наймолодшою і найбільш активною виявилася арабо-мусульманська цивілізація, що поширила свій вплив на землях Північної Африки, Близького Сходу, Середньої та Південно-Східної Азії.

Середньовічне тисячоліття суттєво змінило державний устрій європейських країн. У житті багатьох держав Західної Європи важливу роль відігравали станово-представницькі збори (парламенти, Генеральні штати, сейми, кортеси тощо). Вони обмежували всевладдя королів та імператорів. Середні віки стали часом народження таких сучасних європейських держав, як Франція, Англія, Іспанія, Росія, Туреччина та інші.

Середньовіччя — важливий період історії, під час якого було створено необхідні умови для подальшого розвитку цивілізацій Заходу й Сходу.

Що таке Новий час?

Наприкінці XV ст. в історії людства розпочалася епоха, яка дістала назву Новий час. Однак чому Новий час, — спитаєте ви, — якщо його відділяє від сьогодення аж 500 років? Так цю епоху почали називати самі європейці ще в XVI ст., коли стало зрозумілим, що у світі відбуваються надзвичайні перетворення. Тому вони поділили всю історію людства на Античність, Середньовіччя та Новий час. Ви зможете переконатися, що це не помилка.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Первісний лад

Стародавній світ

Середньовіччя

Новий час

Новітній час

Ранній Новий час

Пізній Новий час

2 млн — 4 тис. до н. е.

4 тис. до н. е. — V ст. н. е.

V—XV ст.

Кінець XV — друга половина XVIII ст.

Друга половина XVIII — початок XX ст.

Початок XX —XXI ст.

Порівняно із Середніми віками XVI століття стало справжнім початком Нового часу. В епоху Середньовіччя розвиток країн Європи був дуже повільним, і багатьом здавалося, що навколишній світ зовсім не змінюється. Від кінця XV ст. почалися нечувані, а часом несподівані перетворення майже в усіх сферах життя. Саме в цю добу були закладені підвалини сучасного суспільства, зроблені важливі наукові відкриття, значно змінилося становище християнської церкви. Середньовічне рицарство поступилося місцем купцям та городянам. Західноєвропейські країни почали тісніше взаємодіяти з народами Америки та Африки, із великими цивілізаціями Сходу.

Однак не слід думати, що перетворення Нового часу відбувалися самі собою, без зв’язку з минулим. Підвалини цих процесів були закладені ще в Середні віки, коли виникли політичні, соціальні та економічні передумови змін Нових часів.

Рис. 1. Вогнепальна зброя зробила безпорадною рицарську кінноту й послабила вплив феодалів у середньовічному суспільстві. Сучасний малюнок.

Історія Нового часу охоплює понад чотири століття — від кінця XV до початку XX ст. Нову історію людства фахівці поділили на два періоди. У 8 класі ми вивчатимемо перший період — ранній Новий час, який ще називають Ранньомодерною добою. Цей період закінчується у другій половині XVIII ст. з початком Великої Французької революції. Саме протягом цих трьох століть у Європі відбулися докорінні зміни в усіх галузях життя.

Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) охоплює період від кінця XV до другої половини XVIII ст.

Порівняно із Середньовіччям у Новий час значно збільшилася кількість писемних джерел. Розвиток книгодрукування привів до небаченого поширення друкованої книги, появи газет та журналів. Церква та світська влада вже не мали змоги повністю контролювати видання книжок, тому до нашого часу збереглися різні, іноді протилежні погляди європейців на тогочасні події. Це дає змогу більш повно уявити життя людей в XVI—XVIII ст.

Світ у Новий час.

У Ранньомодерну добу з’ясувалося, що світ значно більший, ніж його уявляли жителі Європи. Під час морських подорожей європейці відкрили нові континенти, познайомилися з досі невідомими народами. Технічні переваги жителів Європи призвели до захоплення ними земель Америки, Африки, Азії та Австралії. Відносини між європейськими країнами та великими державами Сходу були дуже складними. Спочатку Османська імперія стрімко насувалася на Європу, але згодом європейські країни рішуче зупинили наступ Туреччини й самі почали проникати на Схід. Більше того, європейці намагалися підкорити своєму впливу великі цивілізації Китаю та Індії.

Рис. 2. На фундаменті середньовічних замків постали палаци нової європейської знаті. Замок у Шотландії. Сучасний вигляд.

Рис. 3. Лондонський порт у 1600 р. Гравюра XVII ст.

? Чим відрізняється лондонський міст від сучасних мостів?

У Європі укріпилися могутні централізовані держави Англія, Франція, Іспанія, які вели невтомну боротьбу за владу на континенті та в заморських колоніях. На політичну арену також вийшли нові держави, які в епоху Середньовіччя не мали великого значення. На Балканському півострові та узбережжі Чорного моря закріпилася Османська імперія. У Центральній Європі утворилася велика держава — Річ Посполита. У Східній Європі набувало ваги Велике князівство Московське, яке згодом стало однією з найбільших держав світу. У свою чергу, Італія та Німеччина залишилися роздробленими та ще більш залежними від сильних сусідів.

Європейське суспільство.

Найважливіші зміни в період Нового часу відбулися в економічному розвитку європейських країн. В епоху Середньовіччя головним багатством людей була земля, а основний дохід надходив від сільського господарства. Тому цивілізацію того часу часто називають аграрною (сільськогосподарською). Проте поступово міські ремесла і торгівля почали приносити більший дохід, ніж виробництво сільськогосподарських товарів. Таку цивілізацію називають індустріальною (промисловою).

Рис. 4. Світ на початку Нового часу.

? Чи можна вважати, що в Новий час кордони світу, відомого європейцям і жителям Азії, значно розширилися?

Розвиток ремісничого виробництва спричинив зростання впливу міського населення — ремісників та купців — на суспільне життя. Вони почали вимагати захисту своїх прав від свавілля феодалів та влади монархів. У тих державах, де розвиток ремесел досяг значного рівня, населення відкрито виступало проти влади феодалів. Тут відбувалася нечувана для Середньовіччя подія — докорінна зміна суспільного ладу — революція. У країнах, де революції перемогли, значно поширився вплив представницьких органів влади — парламенту, Генеральних штатів тощо. Згодом у Північній Америці з’явиться перша велика країна, де зовсім не буде монарха,— республіка.

Проте в більшості країн Європи монархи, спираючись на підтримку дворян та армії, спромоглися не тільки зберегти свою владу, але й значно посилити її. Влада монархів стала необмеженою.

У Новий час відбулися значні зміни в політичному устрої країн Європи.

Духовне життя.

Соціальні та політичні зрушення мали значний вплив на становище католицької церкви. Її безмежна влада в Європі поступово відійшла в минуле. У Нові часи ситуація почала змінюватися. Усе більше людей вимагали обмежити світську владу церкви, угамувати безмірні бажання священиків. Широкі верстви населення і навіть деякі монархи почали висловлювати своє невдоволення всевладдям церкви. Проте католицька церква, захоплена примноженням своїх багатств та розширенням впливу в нових землях, не звертала уваги на протести й поступово втрачала можливість для реформування.

У XV—XVI ст. ставлення європейців до католицької церкви почало змінюватися.

У галузі культури в Новий час продовжували поширюватися ідеї гуманізму, що виникли ще в період Середньовіччя. Відродження, яке тривалий час не виходило за межі італійських держав, поступово охопило більшість країн Західної Європи. Культура, як і наука, почала позбавлятися контролю з боку католицької церкви. XVI—XVIII століття стали епохою, коли були створені справжні шедеври світового живопису, скульптури та архітектури.

Запитання й завдання

1. Які досягнення Середньовіччя ви вважаєте найбільш значними й видатними? 2. Розкажіть про основні відмінності Нового часу від епохи Середньовіччя. 3*. Поясніть, чому освічені люди XVII—XVIII ст. вважали, що вони живуть у «нові часи». 4. Назвіть головні відмінності аграрної цивілізації від індустріальної. 5. Зміни в яких сферах життя європейців ви вважаєте найбільш важливими? 6*. Пригадайте, у чому різниця між монархічною та республіканською організацією державного устрою. Наведіть приклади з історії Стародавнього світу та Середніх віків. 7. У чому, на вашу думку, проявилася криза релігійного й духовного життя європейців наприкінці Середньовіччя?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст