Історія України. 8 клас. Дудар

Узагальнення і тематичний контроль. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

1. Розгляньте карту. Запишіть у зошит назви позначених цифрами воєводств Речі Посполитої, які розташовувалися на території сучасної України.

2. Про які події йдеться в уривках з історичних джерел? Які наслідки для українських земель мали зазначені події?

 • 1. «Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу [об'єднання] між князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів...»
 • 2. «Згадані два єпископи прийшли в грецькому одязі, що його носять у їхніх країнах, уклякнувши в просторі поміж лавами, вони, за їхнім звичаєм, поцілували землю, а згодом те саме зробили посередині цього вільного простору, а третій раз перед стопами Папи і їх, наприкінці, з пошаною поцілували; а перший з них, що називався Іпатій, дав папі листи. Тоді. вчинили ісповідь віри, і то перший — який знав латинську мову — відчитав її латиною, а другий, Кирило, що не знав латинської мови, вчинив її по-грецьки чи руськи».

3. Виконайте тестові завдання. Правильні відповіді запишіть у зошит. Обговоріть свої висновки з однокласниками й однокласницями.

1. У якому році було укладено Люблінську унію?

 • А 1529 р.
 • Б 1569 р.
 • В 1588 р.
 • Г 1596 р.

2. Якою була позиція зображеного на портреті діяча щодо укладання Берестейської унії?

 • А підтримував унію як письменник-полеміст
 • Б очолив опозицію унії
 • В був ініціатором унії, домігся аудієнції у Папи Римського
 • Г після 1596 р. провів важливі церковні реформи

3. Прийняття Третього Литовського статуту призвело до

 • А остаточної заборони Православної церкви.
 • Б остаточного закріпачення українських селян.
 • В остаточного об’єднання Польщі і Литви.
 • Г остаточного об’єднання Католицької і Православної церков.

4. Що було одним із наслідків укладання Люблінської унії?

 • А ліквідація Великого князівства Литовського
 • Б гальмування процесів ополячення української шляхти
 • В послаблення протистояння на релігійному підґрунті
 • Г включення українських земель до складу Польського королівства

5. Визначна пам’ятка історії та культури, рукописна книга, один із перших перекладів Святого Письма України тогочасною українською мовою під впливом подій європейської Реформації — це

 • А Остромирове Євангеліє.
 • Б Острозька Біблія.
 • В Требник.
 • Г Пересопницьке Євангеліє.

6. Прочитайте уривок з історичного документа. Визначте, про яку подію у ньому йдеться.

«1. Усім уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння... ремонтувати свої церкви й будувати нові... 2. .церква Св. Софії київська з підданими, що живуть навколо неї, повинна залишатися за неуніатами й митрополитом, що має посвяту від патріарха константинопольського; він, митрополит, за давніми правами й звичаями, повинен обиратися з-поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями Корони [Польської] і Великого князівства Литовського релігії грецької, що не перебувають в унії і мають привілеї з боку короля... 3. Те ж саме треба розуміти й щодо Львівського, Луцького, Перемишльського й Мстиславського владик й архімандритів Печерського й Унівського...»

 • А укладення Люблінської унії
 • Б заснування православних братств і здобуття ними прав на ставропігію
 • В визнання Православної церкви та легалізація вищої ієрархії
 • Г визначення прав різних станів Литовськими статутами

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

 • А об’єднання Лаврської та Київської братських шкіл
 • Б видання Іваном Федоровичем «Апостола» у Львові
 • В Люблінська унія
 • Г Берестейська унія

8. Установіть відповідність між зображеннями історичних пам’яток та їх назвами.

 • А Підгорецький замок
 • Б Чорна Кам’яниця
 • В Острозький замок.
 • Кругла (Нова) вежа
 • Г Успенська церква у Львові