Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток

Ви дізнаєтесь:

 • про поширення глобальних проблем та їх прояв на території України
 • чому глобальні проблеми неможливо розв’язати країнам поодинці
 • для чого країнам необхідний сталий розвиток

Пригадайте:

 • причини виникнення локальних конфліктів
 • особливості демографічної ситуації в Україні
 • чим обумовлена екологічна криза в Україні

Уже не одне покоління людей живе в умовах поглиблення та загострення глобальних проблем. Вони дуже різні за своїм змістом та географічним поширенням. Однак ефективне розв’язання глобальних проблем вимагає постійної та наполегливої взаємодії всіх народів планети.

1. Прояв глобальних проблем на території України.

Значна кількість глобальних проблем, які постали перед людством, тією чи іншою мірою стосуються України.

Із моменту здобуття незалежності Україна брала активну участь у миротворчих місіях та врегулюванні міжнародних конфліктів. У 2014 р. вона сама стала об’єктом збройної агресії.

Унаслідок військового конфлікту на сході та окупації Криму Україна зазнала величезних економічних збитків. Не працюють підприємства в Донецьку, Луганську, Алчевську, Кадіївці (Стаханові), пошкоджені промислові та житлові будівлі, школи, лінії електропередач, газопроводи, водопроводи, залізничні та автомобільні шляхи.

Досягнення миру стало першочерговою справою для всіх українців. Події 2014 р. позначилися суттєвим зростанням кількості громадян України, залучених до благочинної та волонтерської діяльності. Коло їхньої діяльності дуже широке: допомога українській армії, пораненим, переселенцям, визволення полонених, благоустрій громадського простору.

До врегулювання конфлікту в Україні задіяні представники багатьох міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБОЄ, ЄС, НАТО. Питання про мирне врегулювання ситуації на сході України обговорювалися на засіданнях Ради Безпеки ООН та Ради Європи. Тому на сьогодні нагальною проблемою для України є встановлення миру, збереження територіальної цілісності, відновлення економіки постраждалих територій.

Велике антропогенне навантаження спричиняє прояв в Україні низки екологічних проблем, таких як забруднення повітря та води, зміни клімату, необхідність утилізації побутових, токсичних промислових і радіаційних відходів, знищення лісів, деградація земельних ресурсів. Значно ускладнює екологічну ситуацію Чорнобильська трагедія. Наслідки цієї глобальної аварії для здоров’я людей залишатимуться важким тягарем і для наступних поколінь.

Демографічна проблема в Україні насамперед обумовлена перевищенням смертності над народжуваністю, що призводить до депопуляції — зменшення кількості населення. Зниження природного приросту спричиняє деформацію вікової структури.

«Старіння» нації збільшує економічне навантаження на працездатних, створює труднощі у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні національного господарства робочою силою.

Залишається актуальною для України проблема раціонального використання мінеральних та енергетичних ресурсів. Зменшення енергозалежності України та підвищення енергоефективності є стратегічною метою економічного розвитку нашої країни.

Ще одним викликом глобального характеру для людства та України зокрема став спалах епідемії коронавірусу. Мільйони людей захворіли, тисячі померли або потерпають від довгострокових наслідків вірусу для здоров’я. Багато людей втратили роботу, а інші зіткнулися із закриттям їхніх підприємств, оскільки цілі виробничі сектори були змушені зупинити свою діяльність.

2. Взаємозв’язок глобальних проблем.

Перелік глобальних проблем, які загрожують людству, дуже великий. Важко навіть точно відповісти, скільки їх загалом. Окрім вищеназваних, які стали вже традиційними глобальними проблемами, останніми роками до цього переліку додалися такі, як поширення наркотиків, злочинність, проблема біженства, гендерне насильство, стихійні лиха, проблеми корупції та бюрократії тощо. Деякі фахівці вважають, що сучасному людству загрожує близько трьох десятків глобальних проблем, інші налічують їх близько сотні. Однак усі науковці єдині в тому, що глобальні проблеми загрожують людському існуванню.

Проте, по суті, існує лише одна глобальна проблема: підтримання умов для подальшого розвитку людської цивілізації. Ця ідея якнайкраще демонструє єдність усіх без винятку найгостріших проблем. Так, наприклад, вивільнення величезних коштів, що сьогодні витрачаються на виробництво та продаж зброї, надало б можливість використати їх на захист навколишнього середовища, подолання смертельних хвороб, розгортання досліджень у сфері енерго- та ресурсозбереження. Раціональне освоєння ресурсів Світового океану надасть можливість розв’язати енергетичну, сировинну та продовольчу проблеми. Усі глобальні проблеми тією чи іншою мірою впливають на екологічну ситуацію.

Оскільки глобальні проблеми тісно пов’язані між собою, їх неможливо розв’язати на рівні окремих країн та регіонів. Потрібні єдиний міжнародний механізм їх розв’язання і регулювання, визначення міжнародних правових та економічних норм. Велике значення у вирішенні глобальних проблем мають міжнародні, регіональні та вузькоспеціалізовані організації, які мають значний досвід координації міжнародних зусиль.

3. Сталий розвиток — стратегія людства на XXI ст.

Осмислення та дослідження глобальних загроз привели до створення й закріплення в документах ООН нової моделі збалансованого розвитку людства — концепції сталого розвитку.

Сталий розвиток — це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти їхні власні потреби.

Головна мета концепції сталого розвитку суспільства полягає в забезпеченні нескінченного існування людської цивілізації та її прогресивного розвитку. Виникає слушне питання, чи можна це зробити та як саме. З огляду на зростання кількості населення та обмеженість ресурсів для забезпечення сталого розвитку можливі два шляхи: припинити зростання кількості населення Землі або постійно й дуже суттєво зменшувати споживання природних ресурсів. Це означає, що люди мають навчитися узгоджувати свої потреби з можливостями довкілля.

Основними стратегічними принципами концепції сталого розвитку є такі:

 • усі люди мають абсолютне право на безпечне та якісне життя в гармонії з природою;
 • охорона довкілля є невід’ємною складовою процесу розвитку;
 • усі держави й народи мають співпрацювати для ліквідації бідності й злиднів;
 • необхідно обмежити й вилучити ті моделі виробництва, які не відповідають принципам сталого розвитку;
 • слід проводити відповідну демографічну політику;
 • мир, розвиток і захист довкілля тісно пов’язані між собою та невіддільні.

Сьогодні майже всі держави світу, у тому числі й Україна, приєдналися до міжнародних ініціатив, узявши до уваги основні ідеї та принципи, задекларовані в концепції сталого розвитку.

Головне

 • Сьогодні найактуальнішою для України є проблема війни та миру. Серед інших глобальних проблем, що безпосередньо несуть загрози для України, є екологічна, демографічна, енергетична та сировинна.
 • Глобальні проблеми тісно пов’язані між собою, тому збереження людської цивілізації потребує міжнародних зусиль.
 • Альтернативою сучасному незбалансованому розвитку суспільства є концепція сталого розвитку. Спільна мета на майбутнє для всіх країн світу — задоволення потреб сьогодення без загрози для майбутніх поколінь.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Які глобальні проблеми людства проявляються на території України? Назвіть та коротко охарактеризуйте причини виникнення кожної з них. 2. На конкретних прикладах доведіть взаємозв’язок глобальних проблем. 3. Навіщо потрібні глобальні прогнози та моделювання подальшого розвитку людського суспільства? 4. Чим обумовлена поява концепції сталого розвитку? Коротко охарактеризуйте її основну мету та зміст.

Поміркуйте

1. Який внесок ви можете зробити в подолання глобальних проблем в Україні?

2. Яку глобальну проблему слід додати до списку найактуальніших для України? Поясність свою думку.

Вправа для саморозвитку

За допомогою мережі Інтернет докладно дізнайтеся про діяльність «Римського клубу». Доведіть, що рекомендації діячів організації враховують для складання міжнародних і національних стратегій у боротьбі з глобальними проблемами.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.