Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 36. Роль транспорту та його види

Ви дізнаєтесь:

 • як і чому змінювалася роль різних видів транспорту з розвитком суспільства
 • які показники характеризують роботу транспорту
 • про переваги й недоліки різних видів сучасного транспорту

Пригадайте:

 • коли завершилося формування світового господарства
 • якою є роль транспорту у світовому господарстві

Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «транспорт»? У когось це велосипед, мотоцикл, автомобіль, в інших — автобус, потяг, літак, морське судно. У світі передових технологій важко уявити своє життя без сучасних видів транспорту й розвиненої транспортної системи. І хоча транспорт безпосередньо не створює матеріальні цінності, його розвиток є одним із пріоритетних завдань будь-якої розвиненої держави.

1. Роль транспорту в національній економіці та формуванні світового господарства.

Транспорт є важливою складовою сфери послуг, що забезпечує потреби господарства й населення в усіх видах перевезень.

Ви знаєте, що транспортний чинник є одним із визначальних у розміщенні підприємств. Це обумовлено тим, що транспорт забезпечує безперервну поставку різноманітних видів сировини, палива й продукції. Також завдяки транспорту здійснюються розподіл праці, спеціалізація та кооперування виробництва. Без використання транспорту неможливо освоїти нові території та природні багатства.

Крім забезпечення економічних зв’язків, транспорт сприяє обміну матеріальними й духовними цінностями між регіонами, населеними пунктами, районами країни, що об’єднує їх у єдину державу. Транспорт здійснює вантажні, побутові та туристичні перевезення, сприяє медичному обслуговуванню людей, полегшує фізичну працю.

Кожна країна має власну транспортну систему — територіальне поєднання різних видів транспорту, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів. Особливості національних транспортних систем залежать від природних умов, економіко-географічного положення країни, структури та спеціалізації її господарства, історичного розвитку.

Мал. 1. Види транспорту.

Поглиблення поділу праці між країнами та посилення економічних зв’язків між ними в XIX—XX ст. сприяли поступовому об’єднанню національних транспортних систем у світову транспортну систему. Це стало однією з головних умов остаточного формування світового господарства.

2. Види транспорту.

Значення транспорту та роль різних його видів у господарстві із часом змінювалися. У далекому минулому існували найпростіші види транспорту: в’ючні тварини, плоти, човни та ін. Відкриття та освоєння нових територій сприяли швидкому розвитку суднобудування й водного транспорту. Розвиток техніки та поглиблення розподілу праці в XIX ст. спричинили бурхливий розвиток залізничного, морського, автомобільного транспорту. У наші часи найбільш поширеними видами транспорту є сухопутний (залізничний, автомобільний), водний (морський, річковий), повітряний (авіаційний), трубопровідний (мал. 1). За видами діяльності розрізняють вантажний і пасажирський транспорт.

Для оцінки й порівняння ефективності роботи різних видів транспорту застосовують спеціальні показники:

 • обсяг перевезень — маса перевезених вантажів (або кількість пасажирів) за певний проміжок часу (добу, місяць, рік);
 • вантажообіг — добуток кількості перевезених за певний час вантажів на відстань перевезень (вимірюється в тонно-кілометрах, т • км);
 • пасажирообіг — добуток кількості перевезених за певний час пасажирів на відстань перевезень (вимірюється в пасажиро-кілометрах, пас. • км).

3. Переваги й недоліки основних видів транспорту.

Залізничний транспорт перевозить масові вантажі на значні відстані. Великою є його роль і в пасажирських перевезеннях. Цей вид транспорту працює майже безперервно. Важливо й те, що він є порівняно екологічно чистим. До недоліків залізничного транспорту належить його обмежена маневреність: потягом неможливо доставити всі вантажі та пасажирів безпосередньо до місця призначення. Недоліком також є висока вартість будівництва залізничних шляхів. Особливо складним, а іноді й неможливим, є будівництво залізниць у гірській місцевості.

Автомобільний транспорт не може конкурувати із залізничним за обсягами та дальністю перевезень, проте він перебуває на першому місці за маневреністю. Це єдиний вид транспорту, який здатен здійснювати перевезення безпосередньо до місця призначення за високої швидкості доставки вантажів і пасажирів. Автомобільні шляхи легше та дешевше будувати, ніж залізничні. Незважаючи на меншу вантажопідйомність, у деяких невеликих за площею країнах автомобільний транспорт майже витіснив залізничний у вантажоперевезеннях. Так, у Бельгії на нього припадає близько 75% обсягів транспортування вантажів.

Однак автомобільний транспорт має суттєвий недолік: він є одним із головних забруднювачів повітря на планеті. Особливо сильно від його роботи потерпають великі міста, оскільки саме за допомогою автомобільного транспорту до споживачів потрапляють вантажі, перевезені іншими видами транспорту. До того ж у більшості міст він є основним видом міського пасажирського транспорту.

Річковий транспорт відіграє вирішальну роль у тих районах, де протікають судноплавні річки. Він має низьку собівартість перевезень та потребує менших витрат на обладнання шляхів сполучення. Річками перевозять великогабаритні нетермінові вантажі: ліс, руди, будівельні матеріали.

Морський транспорт є головним у світовій транспортній системі. Це обумовлено його високою вантажопідйомністю, маневреністю та низькою собівартістю доставки. Фактично це єдиний вид транспорту, що забезпечує масові міжконтинентальні вантажні перевезення.

Недоліками водних видів транспорту є залежність від погодних умов і невисока швидкість.

Повітряний транспорт — надшвидкісний, проте й найдорожчий вид транспорту. Під час польоту один літак у середньому споживає близько 15 т палива за годину та завдає суттєвої шкоди атмосфері. До того ж вантажопідйомність навіть сучасних повітряних лайнерів порівняно невелика. Тому головною спеціалізацією повітряного транспорту є перевезення пасажирів і доставка термінових вантажів. На роботу повітряного транспорту також суттєво впливають погодні умови.

Трубопровідний транспорт забезпечує переміщення лише специфічних вантажів: рідких або газоподібних. Його розвиток обумовлений швидким зростанням видобутку нафти й природного газу в другій половині XX ст. та необхідністю регулярної масової доставки паливної сировини від місць видобутку до районів споживання. Це порівняно дешевий і надійний, однак вузькоспеціалізований вид транспорту.

4. Територіальна організація транспортної системи.

У межах транспортних систем усі види транспорту тісно пов’язані та доповнюють один одного. До складу транспортної системи входять шляхи сполучення, рухомий склад і технічне обладнання, що забезпечує роботу транспорту.

Мал. 2. Транспортний вузол Оямадзакі (Японія).

Мал. 3. Автомобільна транспортна магістраль Київ—Бориспіль.

Взаємодію різних видів транспорту забезпечують транспортні вузли — місця перетину або розгалуження трьох і більше шляхів сполучення одного або декількох видів транспорту (мал. 2). Залежно від видів транспорту, що стикаються, вузли поділяють на залізничні, залізнично-автодорожні, залізнично-автодорожно-морські та ін.

Сукупність усіх шляхів сполучення, що зв’язують між собою підприємства, населені пункти або регіони, називають транспортною мережею. Важливою характеристикою транспортної мережі є її густота — довжина шляхів сполучення певного виду транспорту на одиницю площі. Густота, пропускна здатність та технічна оснащеність транспортної мережі значною мірою визначають транспортну забезпеченість держави або регіону.

Провідне значення в забезпеченні масових перевезень відіграють транспортні магістралі — найважливіші транспортні шляхи з високою пропускною здатністю (мал. 3). Розрізняють спеціальні (залізничні, автомобільні) транспортні магістралі та полімагістралі, що містять шляхи сполучення двох або навіть трьох видів транспорту. Полімагістралі, які забезпечують масове перевезення вантажів і пасажирів у напрямку їх найбільшої концентрації та мають розвинену інфраструктуру, називають транспортними коридорами. Розрізняють національні й міжнародні транспортні коридори (МТК). Характерними особливостями транспортних коридорів є висока швидкість, надійність, наявність пунктів високоякісного сервісу та обслуговування.

Головне

 • Транспорт об’єднує територію окремої країни в єдину господарську систему, а національні господарства — у єдине світове господарство.
 • Основні види сучасного транспорту: залізничний, автомобільний, водний, повітряний, трубопровідний. Ефективність роботи видів транспорту характеризується обсягом перевезень, вантажо- та пасажирообігом.
 • Важливими складовими транспортної системи будь-якої країни, регіону, світу є транспортні вузли й транспортні магістралі.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Що таке транспорт? Яку роль відіграє транспорт у національній економіці та розвитку світового господарства? 2. Назвіть чинники, що впливають на особливості національних транспортних систем. 3. Які види транспорту відігравали значну роль у минулому, а які є провідними в наш час? Чим обумовлені зміни у значенні різних видів транспорту? 4. Назвіть і розкрийте зміст показників, що характеризують ефективність роботи різних видів транспорту. 5. Укажіть істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «транспортний коридор».

Практичне завдання

За текстом підручника визначте переваги й недоліки основних видів транспорту. Результати роботи подайте у вигляді таблиці.

Вправа для саморозвитку

З’ясуйте, як науково-технічний прогрес змінює сучасні види транспорту. Доберіть приклади найбільш вражаючих технічних нововведень у транспорті.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.