Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3. Секторальна модель економіки країни

Ви дізнаєтесь:

 • склад первинного, вторинного й третинного секторів економіки
 • про сучасну секторальну структуру національного господарства України

Пригадайте:

 • види продукції промисловості, сільського господарства
 • які види комунальних послуг споживає ваша родина
 • якими видами транспорту користується ваша родина

Як ви вже знаєте, національна економіка (господарство) включає різні види економічної діяльності, які відносять до виробничої та невиробничої сфер. Для дослідження характеру та рівня розвитку національних економік країн світу міжнародні та національні організації, вчені різних наукових напрямів широко використовують секторальну модель національної економіки.

1. Три сектори економіки (господарства).

Для того, щоб зрозуміти підґрунтя секторальної моделі, пригадаймо історичні етапи розвитку господарської діяльності суспільства.

Мал. 1. Сектори національної економіки.

На ранніх стадіях давня людина забезпечувала свої потреби за рахунок того, що давала природа: займалася полюванням, збиральництвом, рибальством. Кількість населення зростала, і з часом такий тип господарювання перестав задовольняти його потреби. Виникла необхідність у виробництві продуктів харчування та засобів праці. Так почало розвиватися сільське господарство, а потім і промисловість. У міру ускладнення видів діяльності сформувався розподіл праці, тобто спеціалізація на виконанні певного виду робіт. Подальший розвиток господарства спричинив виникнення груп людей, діяльність яких забезпечувала обслуговування інших людей (торговці, лікарі, перевізники та інші), а також на обслуговування суспільства загалом (армія, поліція, управління). Так з’явилася сфера послуг.

У результаті сформувалися три сектори, які є в економіці кожної країни (мал. 1).

До первинного сектору належать сільське, лісове господарство, рибальство, мисливство та видобуток природної сировини. Саме первинний сектор є джерелом усіх матеріальних ресурсів для економіки.

Вторинний сектор економіки включає переробну промисловість і будівництво. Цей сектор використовує продукцію первинного сектору, із якої виробляє продукти для споживання, продажу або використання в інших видах господарської діяльності. Залежність від природних умов і природних ресурсів у ньому значно зменшується, зростає значення обладнання (у тому числі складних машин) і кваліфікації трудових ресурсів.

Третинний сектор економіки — це сфера послуг. Сюди включають усі види діяльності, пов’язані з обслуговуванням населення та підприємств: транспорт, торгівлю, туризм, наукову діяльність, освіту, охорону здоров’я, фінансову діяльність тощо. Останніми роками в цьому секторі високими темпами розвиваються інформаційні технології. У третинному секторі відбувається подальше зростання значення обладнання та кваліфікації трудових ресурсів.

Умовно сектори економіки можна описати так: первинний сектор — заготівельник, вторинний — переробник сировини та виробник матеріальних благ, третинний — обслуговувач інших секторів та населення, а також мозок і прискорювач економіки.

Співвідношення видів господарської діяльності визначають за різними показниками, серед яких основними є: вартість виробленої продукції та кількість зайнятих у певних секторах національного господарства.

2. Стадії економічного розвитку.

Значення секторів економіки в різних країнах світу змінюється з часом, а їх співвідношення дає підстави для визначення стадій економічного розвитку.

Країни, де частка первинного сектору становить понад 25% та перевищує частку вторинного сектору, перебувають на аграрній (доіндустріальній) стадії (мал. 2, а, б). Більшість країн, для яких характерно переважання первинного сектору, розташовані в Африці.

Країни на індустріальній стадії розвитку мають значну частку вторинного сектору (25—50%) та порівняно меншу первинного (5—20%) (мал. 2, в, г). У XX ст. вторинний сектор охопив економіки в багатьох країнах світу й зараз є визначальним у країнах Центральної і Східної Європи, Східної і Південної Азії, Південної Америки.

Мал. 2. Секторальні моделі національних економік окремих країн світу (2019 р.).*

Із другої половини XX ст. в економічно розвинених державах на перше місце у структурі економіки виходять послуги, тобто третинний сектор. У країнах Західної Європи, США, Канаді, Японії частка третинного сектору перевищує 70%, а частка первинного сектору дуже низька (1—3%). Вони перебувають на постіндустріальній стадії розвитку (мал. 2, д, е). До речі, низька частка первинного сектору зовсім не означає низький рівень розвитку «заготівельних» виробництв. Так, наприклад, у ВВП США частка сільського господарства становить менш ніж 1%. Однак при цьому країна виробляє величезні обсяги сільськогосподарської продукції. Це дає змогу задовольнити потреби не тільки понад 330 млн американців, а й ще багатьох мільйонів людей за кордоном, оскільки США є значним експортером цієї продукції. Високий рівень розвитку науки і техніки забезпечує автоматизацію виробництва, високу продуктивність праці в першому та другому секторах, а вивільнення робочої сили в цих секторах спричиняє збільшення зайнятості в третинному секторі виробництва.

3. Сектори національної економіки України.

Аналіз змін секторальної моделі України дозволяє визначити структурні зрушення, що відбуваються в її економіці (мал. 3).

У первинному секторі національної економіки України найбільше значення мають сільське господарство та добувна промисловість.

У вторинному секторі традиційно велику роль відіграють чорна металургія, електроенергетика, машинобудування, хімічна та харчова промисловість.

За роки незалежності в Україні постійно зростає частка третинного сектору економіки, зокрема торгівлі, транспортних, інформаційних та телекомунікаційних послуг (мал. 4).

Мал. 3. Секторальні моделі економіки України.**

* За даними Світової книги фактів ЦРУ.

** За даними Державної служби статистики України.

Мал. 4. Виробництво ВВП в Україні за окремими видами економічної діяльності (2019 р., у фактичних цінах).*

Головне

 • Секторальна модель економіки країни відображає співвідношення між первинним, вторинним та третинним секторами.
 • Сектори економіки — це частини господарства, які мають подібні цілі, загальні характеристики, однорідні засоби праці.
 • Виходячи з переважання будь-якого із секторів, виділяють такі стадії економічного розвитку: аграрна, індустріальна та постіндустріальна.
 • Аналіз секторальної моделі економіки України свідчить про зростання частки третинного сектору.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Назвіть сектори національної економіки та коротко охарактеризуйте особливості кожного з них. 2. Які стадії економічного розвитку виділяють на основі аналізу секторальних моделей національних економік країн світу? 3. Які структурні зрушення відбуваються в економіці України? 4. На якій стадії суспільного розвитку, на вашу думку, перебуває Україна? Доведіть свою точку зору. 5. Із якою метою створюють та аналізують секторальну модель національної економіки?

Поміркуйте

За яких умов виникає можливість розвивати третинний сектор економіки?

Набуваємо практичних навичок

Проведіть мінідослідження та з’ясуйте, яких підприємств не вистачає у вашому населеному пункті. Обговоріть у класі необхідність таких економіко-географічних досліджень і можливість їх використання в майбутній практичній діяльності.

* За даними Державної служби статистики України.

Вправи для саморозвитку

У деяких наукових розробках міститься інформація про четвертинний та навіть п’ятинний сектори економіки. Дізнайтеся, які види діяльності вони охоплюють. Доберіть приклади країн, у яких можна виділити ці сектори.

Практична робота 1

Аналіз секторальної моделі економіки

 • 1. Розгляньте секторальні моделі економіки різних країн світу, визначте їхні відмінності.
 • 2. Установіть зв’язок між переважанням певного сектору та стадією суспільного розвитку країни.
 • 3. Порівняйте секторальні моделі України та Німеччини. Що в них спільного та відмінного?
 • 4. Спрогнозуйте та обґрунтуйте подальші зміни в секторальній моделі України.
 • 5. Зробіть висновок про важливість вивчення секторальних моделей національних економік.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.