Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка

Ви дізнаєтесь:

  • ознаки понять «національна економіка», «економічний розвиток»
  • про показники економічного розвитку та якості життя

Пригадайте:

  • приклади промислових підприємств вашої місцевості
  • організації та заклади, до яких ви (ваша родина) зверталися за послугами

Зусилля людини спрямовані на те, щоб покращити своє життя, задовольнити свої бажання, а точніше, потреби. За останні 100 років людство досягло величезних успіхів. Щоб переконатися в цьому, досить уважно подивитися навколо: для нас звичними речами є холодильник, пральна машина, телевізор, мобільний телефон, комп’ютер тощо. Ми пересуваємося різними видами транспорту, використовуємо сучасні засоби зв’язку. Усе це — результат господарської діяльності людини.

1. Поняття про національну економіку та економічний розвиток.

Національна економіка (господарство) — це історично сформована сукупність підприємств та установ, які працюють на території певної держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя. Первинними ланками економіки є підприємства, заклади, організації, установи. Вони здійснюють виробничу, науково-дослідну, торговельну та інші види діяльності, створюють різноманітну продукцію або надають послуги. Послуги — це вид економічної діяльності, у процесі якої задовольняються певні потреби, але не створюються матеріальні блага. Прикладом послуг є освіта. Ви навчаєтесь у школі, а отже, задовольняєте свої потреби в знаннях, без яких неможлива повноцінна практична діяльність у сучасному світі.

Термін «економіка» має грецьке походження. У буквальному значенні економіку можна розглядати як господарство, яке ведеться відповідно до певних правил І норм Із метою забезпечення умов життя людей та задоволення їхніх потреб. Тож, стає зрозумілим, чому терміни «економіка» І «господарство» використовують як синоніми.

Таким чином, національна економіка охоплює весь комплекс виробництв матеріальної та нематеріальної сфери. Для того щоб забезпечити виготовлення різноманітних товарів та надання послуг, а також їх обмін і розподіл в економіці (господарстві), виробництва поєднуються в певні групи, що взаємодіють між собою та споживачами готової продукції.

Процес створення різноманітних товарів і послуг та надання їх споживачам чимось схожий на кругообіг речовин у географічній оболонці. Пам’ятаєте одну з головних закономірностей географічної оболонки — цілісність? Усе з усім взаємопов’язане. Так і в національній економіці: кожна ланка господарства бере участь у процесі створення певної продукції, яка споживається безпосередньо людьми або іншими підприємствами. Від того, як працюють та взаємодіють виробництва в національній економіці, у результаті залежать економічний розвиток держави та рівень життя її населення.

Економічний розвиток — це зміни національної економіки, що забезпечують зростання добробуту та доходів населення; поліпшення якості життя, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства. Коли говорять про рівень економічного розвитку країни, то мають на увазі досягнуті реальні результати в її економіці.

Кожна країна має певні умови для свого економічного розвитку, які становлять її економічний потенціал: природні та трудові ресурси, матеріальні, духовні й культурні цінності. Рівень розвитку національної економіки визначає її положення у світовій економічній системі.

2. Валовий внутрішній продукт як показник економічного розвитку.

Для того, щоб порівняти економічний розвиток окремих регіонів та держав, застосовують багато різних показників. Серед них одним з основних є валовий внутрішній продукт (ВВП). Він виражає сукупну вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни незалежно від національної належності підприємств. Зазвичай ВВП розраховується за один рік. Важливість цього показника зрозуміла — чим більше «заробила» країна та її громадяни, тим більше коштів вони можуть використовувати на придбання необхідних товарів та послуг і тим більшими будуть відрахування до державного бюджету.

Для порівняння національних економік міжнародні організації (наприклад, Світовий банк, Міжнародний Валютний Фонд (МВФ)) обчислюють ВВП в єдиній валюті — доларах США. Перерахунок національної грошової одиниці в долари здійснюється за середньорічним курсом валют з урахуванням інфляції (тобто знецінення грошей). Обчислений у такий спосіб ВВП України у 2019 р. становив 153,8 млрд дол. США (56-те місце у світі) (мал. 1).

Мал. 1. Зміни ВВП України за період 2000—2019 рр.*

Проаналізуйте графік та поясніть, які події (зовнішні або внутрішні) спричинили падіння ВВП у 2008—2009 та 2013—2014 рр.

Мал. 2. Темпи зростання ВВП України.**

На величину ВВП країн світу впливає багато чинників. В останні роки світова економіка несе величезні збитки через пандемію COVID-19. Не обійшла пов’язана з нею криза й Україну. За оцінками Національного банку України (НБУ), економіка нашої країни скоротилася на 4,4% (мал. 2). Натомість падіння виявилося меншим, ніж очікувалося на початку пандемії. Порівняння з іншими країнами також свідчить, що Україна доволі вдало подолала цю світову кризу.

На офіційному сайті НБУ створено спеціальну сторінку, для того щоб кожен громадянин міг швидко зрозуміти, що відбувається в економіці нашої країни. Для цього слід перейти за посиланнями: Національний банк України — Новини — Медіапростір — Просто про економіку.

Якщо показник ВВП поділити на середню кількість населення країни за окремий рік, то ми отримаємо показник ВВП на одну особу. Він дає уявлення про вартість кінцевих товарів і послуг, що в середньому припадає на одного жителя країни (іншими словами, скільки отримав би кожен житель країни, якби весь її річний дохід був розподілений між усіма громадянами порівну).

* За даними Світового банку.

** Прогноз за даними НБУ.

Якщо подивитися на міжнародні рейтинги держав за ВВП, то можна побачити запис «ВВП, обчислений за ПКС», тобто за паритетом купівельної спроможності. Що це означає? Справа в тому, що купівельна спроможність долара в різних країнах світу неоднакова. Наприклад, за 1 долар у США можна купити 0,5 буханця хліба, у Китаї — 1,5 буханця, в Україні — 2 буханця. Для того щоб це врахувати, вводять спеціальний коефіцієнт, що вирівнює неоднакову купівельну спроможність долара та дає можливість об’єктивно порівнювати ВВП різних держав світу. Зокрема, у рейтингах ВВП країн світу, обчислених за ПКС, у 2019 р. економіка України посіла 40-ве місце.

Аналогічним до ВВП є інший показник — валовий національний дохід (ВНД). Це сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року лише національними виробниками незалежно від їх місця перебування.

3. Індекс людського розвитку.

Важливим показником економічного розвитку країни, а також якості життя є індекс людського розвитку (ІЛР). Він має декілька складових та відображає досягнення країни за трьома основними напрямами:

  • індекс середньої очікуваної тривалості життя — характеризує здоров’я та довголіття людей;
  • індекс освіти — відображає середню та очікувану тривалість навчання дітей і дорослих;
  • індекс ВНП — визначається відповідно до ВНП на одну особу, що обчислений у доларах за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Крім названих основних складових, під час обчислення ІЛР також ураховуються індекси соціально-економічної та гендерної нерівності, багатовимірної бідності тощо.

Значення ІЛР коливається в інтервалі від 0 до 1. Чим ближче показник до 1, тим вищою є якість життя в країні. За показником ІЛР виділяють чотири групи країн (див. таблицю).

Тривалий час у списку країн із найвищим показником ІЛР лідерами є Норвегія, Ірландія, Швейцарія.

Україна впродовж останніх років входить до групи країн із високим рівнем ІЛР. Порівняно з попереднім роком наша країна піднялася на 14 позицій та посідає 74-те місце. Загальний коефіцієнт України дорівнює 0,779. Згідно з показником, очікувана тривалість життя українців становить 72,1 року; середня тривалість навчання — 11,4 року; очікувана тривалість навчання — 15,1 року; ВНД на одну особу — 13216 дол. США.

Таблиця

МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ ТА ЗНАЧЕННЯ ІЛР ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ (2020 р.)*

Країни з дуже високим індексом ІЛР > 0,8

Країни з високим індексом 0,7 > ІЛР > 0,8

Країни із середнім індексом 0,6 > ІЛР > 0,7

Країни з низьким індексом 0,6 > ІЛР

Місце

Країна

ІЛР

Місце

Країна

ІЛР

Місце

Країна

ІЛР

Місце

Країна

ІЛР

1

Норвегія

0,957

53

Білорусь

0,823

120

Киргизстан

0,697

148

Ангола

0,581

2

Ірландія

0,955

61

Грузія

0,812

128

Нікарагуа

0,660

151

Сирія

0,561

6

Німеччина

0,947

74

Україна

0,779

131

Індія

0,645

173

Ефіопія

0,485

17

США

0,926

85

Китай

0,761

137

Лаос

0,613

184

Малі

0,434

35

Польща

0,880

107

Індонезія

0,718

142

Непал

0,602

189

Нігер

0,394

* За даними Програми розвитку OOH, HDR 2020.

Повну інформацію про місце різних країн світу за ІЛР ви можете отримати на сайті http://hdr.undp.org (Human Development Index (HDI) Ranking from the 2020 Human Development Report).

4. Структура ВВП.

Як уже зазначалося, система національної економіки включає виробництво товарів (виробнича сфера — промисловість, сільське господарство, будівництво) і галузі, що надають послуги (невиробнича сфера — транспорт, зв’язок, торгівля, освіта, фінанси, охорона здоров’я тощо).

Співвідношення зазначених сфер і виробництв (іншими словами, структура ВВП), їхній рівень розвитку, внесок у створення ВВП також віддзеркалюють економічний розвиток країни. Докладніше про характерні особливості структури ВВП країн світу з різним рівнем економічного розвитку ви дізнаєтеся в наступних параграфах.

Головне

  • Національна економіка — це історично сформована сукупність підприємств та установ, які працюють на території певної держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя.
  • Економічний розвиток відображає зміни національної економіки, що забезпечують зростання добробуту та доходів населення: поліпшення якості життя, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства.
  • Для характеристики економічного розвитку регіонів та держав застосовують різні показники, серед яких основними є валовий внутрішній продукт (ВВП), індекс людського розвитку (ІЛР), структура ВВП.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Розкрийте зміст поняття «національна економіка». 2. Чи згодні ви з думкою, що в національній економіці, як і в географічній оболонці, «усе з усім взаємопов’язане»? Доведіть свою точку зору на конкретних прикладах. 3. Назвіть основні показники, що характеризують економічний розвиток та якість життя населення. 4. Чому ІЛР часто називають показником «якості життя»?

Набуваємо практичних навичок

Зберіть і проаналізуйте дані та висловіть своє ставлення до дій керівництва адміністрації вашого району (населеного пункту) щодо покращення якості життя населення.

Вправи для саморозвитку

1. У цьому параграфі ви дізналися, що Україна за ІЛР посідає досить сприятливу позицію. Натомість десятки країн мають більше високе значення індексу. Напишіть невеликий твір-роздум за темою «Як покращити якість життя в Україні?».

2. Ознайомтеся з рейтингами держав світу за ВВП та ВВП на одну особу (за ПКС). Поміркуйте та поясніть причини суттєвих розбіжностей у переліку лідерів цих рейтингів.