Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РОЗДІЛ VI

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

На Землі сьогодні майже не залишилося місць, не змінених господарською діяльністю людини. Людство, кількість якого швидко зростає, потребує дедалі більше продуктів харчування, різних товарів і послуг, місця для проживання. Проте можливості нашої планети не безмежні. Життя поставило перед людьми складні завдання, які не можна розв’язати в межах однієї країни або материка. Чи надовго вистачить людству природних багатств — корисних копалин, води, земель, повітря? Чи не зруйнує стрімкий розвиток промисловості природу, викидаючи в навколишнє середовище неймовірну кількість відходів?

Нові методи географічної науки довели, наскільки глибоко пов’язані між собою різні процеси на Землі, природа й людина. Перші ж космічні знімки промислових викидів міст, димових завіс від лісових пожеж, зрубів лісів та опустелювання показали масштабність наслідків цих явищ. І головне: були закладені підвалини нового світогляду, де Земля постає єдиною системою, усі елементи якої тісно пов’язані між собою, включаючи й людину. Саме від неї залежить майбутнє планети.

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

§ 59. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання

Ви дізнаєтесь:

• про основні види природних ресурсів

• чому люди не можуть прожити без природних ресурсів

• про раціональне та нераціональне природокористування

Пригадайте:

• які природні багатства материків та океанів необхідні людині для господарської діяльності

Природа задовольняє найважливіші потреби людства — в енергії, паливі, промисловій сировині, продуктах харчування тощо. Весь розвиток цивілізацій супроводжувався перетворенням природних багатств, підпорядкуванням їх своїм бажанням.

Різні види природних багатств, які використовуються в господарстві, забезпечуючи існування людського суспільства, називають природними ресурсами. Для забезпечення збереження, відновлення та ощадливого використання природних ресурсів постає питання їх детального дослідження.

1. Види природних ресурсів.

Під час вивчення курсу географії в 7 класі ви дізналися про природні багатства материків і океанів та їх використання людиною. Тепер вам відомо, що в Південній Америці зосереджені найбільші масиви вологих екваторіальних лісів, Антарктида має колосальні запаси прісної води в замороженому стані, Африка отримує величезну кількість сонячного тепла, надра материків та океанічний шельф містять різноманітні корисні копалини.

Отже, до основних видів природних багатств материків та океанів відносять: мінеральні, земельні, водні, біологічні, лісові, кліматичні, ресурси Світового океану тощо.

У зв’язку із загостренням проблеми обмеженості запасів природних ресурсів їх розрізняють за ознакою вичерпності: вичерпні та невичерпні. До невичерпних можна віднести енергію Сонця, вітру, океанів, кліматичні ресурси.

Інші види ресурсів є вичерпними. Проте чи можна їх відновити? За таким підходом природні ресурси поділяють на вичерпні відновлювані (ґрунти, води, ліси) та вичерпні невідновлювані (мінеральні ресурси).

Важливо розуміти, що поняття відновлюваності є відносним, оскільки існують певні межі використання ресурсу, за якими він уже позбавляється здатності до самовідновлення та стає невідновлюваним. Наприклад, повністю відновити Аральське море неможливо, оскільки через господарську діяльність людини відбулося майже повне заміщення одного природного комплексу на інший: водного на пустельний. Але є надія зберегти залишки цього унікального водоймища та покращити екологічний стан навколишнього середовища.

2. Значення природних багатств для життя людини.

Найважливішими ресурсами для розвитку галузей промисловості є мінеральні — це корисні копалини, які залягають, як правило, у надрах Землі. Щорічно з надр Землі видобувають понад 100 млрд тонн мінеральної сировини й палива. Це руди чорних і кольорових металів, вугілля, нафта, будівельні матеріали тощо (загалом понад 200 різних видів). Важливою енергетичною сировиною є нафта, природний газ, кам’яне вугілля.

Рис. 1. Кар'єр «Бінгем-Каньйон» у США — один із найбільших у світі. Його глибина становить майже 1 км, діаметр — близько 4 км. Тут видобувають золото та мідь.

Найбільші нафтові та газові родовища розташовані в країнах Перської затоки, Росії, США, Африці, Південній Америці, на шельфі Північного моря. Вугілля видобувають у Китаї, США, Росії, Австралії, Південній Африці, Індії, Польщі, Україні.

Рудні корисні копалини утворюють так звані «металеві пояси» — Альпійсько-Гімалайський, Тихоокеансько-Канадський, Американський, Австралійський.

Видобуток мінеральних ресурсів здійснюється в глибоких кар’єрах або шахтах, що призводить до змін природних ландшафтів, утворення відходів (рис. 1).

До водних ресурсів належать поверхневі та підземні води, які використовуються або можуть бути використані в господарській діяльності.

Для всього живого на нашій планеті, зокрема для людей, потрібна не просто вода, а вода певної якості: прісна й чиста. Прісні води, доступні людині для безпосереднього використання, становлять менше ніж 1 % від усіх запасів води на Землі. До того ж запаси прісної води розміщені дуже нерівномірно. Часто великі річки протікають малонаселеними територіями, як наприклад, Амазонка, річки Сибіру в Азії.

Зараз близько третини населення Землі відчуває нестачу чистої прісної води.

Земельні ресурси — це землі, придатні для життя та господарської діяльності людини. Вони належать до відновлюваних природних ресурсів. Найважливішу роль у житті людства відіграють території, придатні для сільськогосподарської діяльності.

Рілля, сади, луки й пасовища займають близько 1/3 суходолу. Проте найродючіші землі становлять лише 11 % усього земельного фонду планети. Найбільші площі орних земель розташовані в США, Канаді, Росії, Індії, Китаї, Бразилії.

Рис. 2. Мальдівські острови — рай для туристів.

Наша країна має унікальні земельні ресурси та природно-кліматичні умови для їх освоєння. Фактична розораність території України сягає 53,8 %, чого немає в жодній країні світу. Для порівняння: у США цей показник становить 27 %, у Франції — 42 %, у Німеччині — 33 %. У середньому на одного жителя України припадає 0,71 гектара ріллі.

Зростання кількості населення у світі потребує збільшення сільськогосподарських угідь. Це призводить до втрати лісів, знищення трав’яного покриву, опустелювання.

Серед біологічних ресурсів велике значення для людей мають ліси. У наш час лісами вкрито близько 30 % поверхні суходолу. Ліси — своєрідні «легені» Землі, оскільки вони відновлюють запаси кисню в атмосфері, зберігають ґрунтові води та є середовищем життя для тварин. Деревина — важливий будівельний матеріал і сировина для промисловості. Загальна площа лісів становить близько 28 % території суходолу. Основна частина лісів розташована в помірному та тропічному поясах. На жаль, площі лісів, так само як і родючих ґрунтів, щорічно скорочуються.

Кліматичні ресурси мають велике значення для різних сфер господарської діяльності людей. У поєднанні із земельними кліматичні ресурси надзвичайно важливі для розвитку сільського господарства. Так, Індія та Китай в умовах м’якого мусонного клімату вирощують декілька врожаїв рису та пшениці на рік. Кліматичні ресурси є невичерпним джерелом енергії, що включає сонячну та вітрову енергію. їх використання може допомогти людству вже в найближчому майбутньому здолати енергетичний «голод» та екологічні кризи. Також клімат є важливою складовою, що впливає на здоров’я людей та сприяє розвитку туризму (рис. 2).

Світовий океан має величезні природні ресурси: біологічні, мінеральні, енергетичні тощо. Однак, на думку вчених, рівень освоєння природних багатств Океану ще дуже низький — близько 10 %.

Рис. 3. Антропогенні ландшафти: а) сільськогосподарські; б) промислові; в) урбаністичні (міські).

3. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти.

Сучасні масштаби споживання природних ресурсів і способи їхнього використання не дозволяють зберігати стійку рівновагу в природі.

Промислові виробництва за рік викидають у повітря вуглекислого газу більше, ніж усі діючі вулкани світу. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері призводить до глобальних змін клімату.

Не меншою мірою вплинула людина й на гідросферу. Під час перевезення та переробки нафти значна її кількість потрапляє у воду. Унаслідок цього зараз майже весь Світовий океан укритий тонкою плівкою, під якою через брак кисню гинуть живі організми.

Озброєна технікою людина почала перетворювати навіть непорушну донині оболонку Землі — літосферу. Під час видобування корисних копалин утворюються штучні гори й западини — терикони й кар’єри, які висотою та глибиною сягають кількох сотень метрів. Це фактично нові, рукотворні форми рельєфу. Результатом перетворювальної діяльності людей є виникнення антропогенних ландшафтів — природних комплексів, суттєво змінених господарською діяльністю (рис. 3).

За оцінками фахівців, людина істотно змінила й освоїла близько 60 % території суходолу. Первісний вигляд деяких природних зон можна спостерігати тільки в заповідниках (рис. 4).

Рис. 4. Морська природоохоронна зона Чагос — найбільший морський заповідник у світі площею 545 тис. км2 (більше, ніж територія Франції). Він охоплює сім атолів Чагос в Індійському океані за 500 км на південь від Мальдівських островів.

Зараз у світі існує понад 147 тис. територій, що охороняються, і їхня кількість постійно збільшується. Ці території займають площу понад 19 млн км2, або 13 % поверхні суходолу (див. форзац 2).

Головне

• Основні види природних ресурсів, які використовує людина, — це мінеральні, водні, земельні, лісові, кліматичні. Усі вони зазнали змін унаслідок нерозважливої господарської діяльності людства й потребують докорінних змін у підходах і методах використання.

• Наслідками господарської діяльності людини є виникнення антропогенних природних ландшафтів і низка негативних змін у природі, що позначаються безпосередньо на людині.

• Для збереження та відновлення природних ресурсів дуже важливим є їх ощадливе використання.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке природні ресурси? На які види їх поділяють? 2. На конкретних прикладах доведіть необхідність різних видів мінеральних ресурсів у господарській діяльності людей. 3. Чому значна частина населення планети відчуває нестачу прісної води? Чи можна подолати цю проблему? 4. Яке значення для людства мають земельні ресурси? 5. Чому біологічні ресурси треба берегти, охороняти, відновлювати? 6. Як запобігти процесам, що можуть призвести до кліматичних змін? 7. Чи може використання ресурсів Океану допомогти людству подолати екологічні кризи? Яким чином? 8. Чому проблема охорони навколишнього середовища в наш час потребує негайного розв'язання?

Поміркуйте

Уявіть себе учасником засідання ООН із питань охорони природи. Із яких заходів ви запропонували б почати, щоб зменшити негативні наслідки впливу людини на природу?