Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

§ 34. Сталий (збалансований) розвиток

Пригадайте

• екологічні проблеми людства та причини їх виникнення

• що таке раціональне природокористування

1. Поняття про сталий (збалансований) розвиток.

Стратегія сталого (збалансованого) розвитку є однією з найактуальніших у всіх сферах діяльності людства. Її головне завдання полягає в тому, щоб сучасне покоління могло задовольняти свої потреби, зокрема в товарах, послугах, соціальній стабільності та безпечному довкіллі, але при цьому не створювати перешкод для майбутніх поколінь у задоволенні їхніх потреб (мал. 1).

Мал. 1. Володимир Вернадський (1863—1945) — український вчений-природознавець, філософ, громадський діяч, засновник української Академії наук. Його вчення про ноосферу значною мірою є передвісником стратегії сталого розвитку.

Стратегія сталого розвитку об'єднує три взаємопов'язані складові: економічну, соціальну та екологічну (мал. 2).

Мал. 2. Складові сталого (збалансованого) розвитку.

1) Поясніть взаємозв'язок складових сталого розвитку.

2) Як ви розумієте справедливість в економічній та соціальній сфері життєдіяльності?

Основні положення сталого (збалансованого) розвитку були проголошені в 1992 р. на Конференції ООН із навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, Бразилія), на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (ПАР) у 2002 р. вони були підтверджені, уточнені й конкретизовані, а на конференції «Ріо+20» (Ріо-де-Жанейро) у 2012 р. — продовжені.

2. Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах.

На сьогодні відсутня загальновизнана система показників реалізації національних стратегій сталого розвитку, але існують різні методики оцінки успіхів країн на цьому шляху (у тому числі розроблені в Україні). Здебільшого серед країн-лідерів опиняються високорозвинені країни, які мають фінансові можливості найбільш послідовно й повно реалізовувати стратегію сталого розвитку. Зокрема, це Німеччина, Ісландія, Швейцарія, Швеція, Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія. Так, у Німеччині Федеральне статистичне відомство кожні два роки оприлюднює звіт про стан показників сталого розвитку, а кожні чотири роки вдосконалюється сама національна стратегія. Серед окремих завдань на найближчі роки: забезпечити стабільне й доцільне економічне зростання, запобігти значній нерівності в доходах населення, підвищити частку екологічного землеробства до 20 %, збільшити частку відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії (18 % — до 2020 р., 30 % — до 2030 р., 60 % — до 2050 р.), скоротити викиди парникових газів.

У «Порядку денному на XXI ст.», який був затверджений на Конференції ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., до країн світу звернулися з необхідністю прийняти національні стратегії сталого розвитку.

На шляху реалізації стратегії сталого розвитку високорозвинені країни Європи послідовно впроваджують заходи, що мають на меті ощадливе використання енергоресурсів і залучення екологічно чистих, відновлюваних та невичерпних джерел енергії. У результаті зростає значення вітрових та сонячних електростанцій. Саме в Європі розташовані світові лідери за часткою використання енергії вітру. Так, у Данії ВЕС виробляють понад 40 % усієї електроенергії, у Португалії — 27 %, в Іспанії — 20 %, в Ірландії — 19 %, у Німеччині — 18 % (разом із СЕС — понад 30%).

У більшості країн Європи відбувається економічне зростання, завдяки чому досягнуто успіхів у подоланні бідності, покращується екологічна ситуація, зростає площа зелених насаджень. Масового характеру набули сортування сміття та його переробка, використання вторинної сировини для виробництва металів, пластику, паперу (мал. 3).

Мал. 3. Контейнери для сортування сміття в Польщі.

1) Які проблеми виникають в Україні через відсутність розвиненої системи сортування сміття?

2) Де і для чого можна використовувати окремі види сміття?

В основі стратегії сталого розвитку США містяться положення, що ресурси країни є фундаментом американської економічної системи, і подальший її розвиток залежить від здатності країни зберегти ресурси. Для цього в США створений ефективний механізм раціонального природокористування.

У Китаї стратегія сталого розвитку була сформульована в документі «Китайський порядок денний на XXI ст.». Його основа — інтенсивне економічне зростання з урахуванням охорони навколишнього середовища та регулювання кількості населення. Спеціальні розділи документа присвячені раціональному використанню природних ресурсів, збереженню біорізноманіття, боротьбі з опустелюванням, утилізації твердих відходів. Серед результатів — вражаючі успіхи економіки, підвищення якості життя, створення мережі захисту біологічного різноманіття (понад 85 % основних видів диких тварин і рослин перебувають під охороною), скорочення викидів вуглекислого газу.

3. Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України.

Наша держава послідовно відстоює положення стратегії сталого (збалансованого) розвитку.

У січні 2015 р. Президент України підписав указ «Стратегія-2020». Він складається із чотирьох векторів руху: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна справедливість; гордість за Україну в Європі та світі.

«Стратегія-2020» включає 62 реформи. Із них пріоритетними визначено вісім реформ (у тому числі реформа системи національної безпеки та оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа, судова реформа, децентралізація та реформа державного управління) і дві програми. Головною метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та гідного місця України у світі.

У 2016 р. в Україні тривало обговорення проекту «Стратегії сталого розвитку України до 2030 р.», у якому взяли участь широке коло експертів, представники влади та громадянського суспільства. Стратегія визначає систему цілей переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного розвитку країни до 2030 р. Пріоритетом є забезпечення високого рівня та якості життя населення України, створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх поколінь.

15 вересня 2017 р. уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». У ній наведено результати адаптації 17 глобальних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку. Означені цілі є ключовими напрямами розвитку країн, що були ухвалені ООН, серед них: міцне здоров'я і добробут, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, гідна праця та економічне зростання.

Головне

Стратегія сталого (збалансованого) розвитку полягає в тому, щоб нинішні покоління могли задовольняти свої потреби, зокрема в товарах, послугах, соціальній стабільності та безпечному довкіллі, але при цьому не створювати перешкод для майбутніх поколінь у задоволенні їхніх потреб.

• Країни світу розробили національні стратегії сталого розвитку, серед країн-лідерів із їх виконання — високорозвинені країни.

• Україна послідовно реалізує положення стратегії сталого розвитку.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягає головне завдання стратегії сталого (збалансованого) розвитку? 2. Розкажіть про досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах. 3. Якими є основні завдання стратегії сталого (збалансованого) розвитку України?

Поміркуйте

1. Чи передбачає стратегія сталого (збалансованого) розвитку вирішення глобальних проблем людства? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Як вирішуються суперечності між бажанням досягти економічного зростання та одночасно забезпечити допустимий стан довкілля?

Набуваємо практичних навичок

Відомо, що за допомогою сортування сміття можна отримати кошти за різні його види (наприклад папір, пластик). Зберіть дані про досвід об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які в такий спосіб одночасно вирішують завдання збереження довкілля й покращення благоустрою. Запропонуйте цей досвід сусідам.

Працюємо самостійно

З'ясуйте, які 17 глобальних цілей сталого розвитку були ухвалені ООН. Які з них, на ваш погляд, найбільш актуальні для України? Чому? Визначте, як ці цілі відображені в проекті «Стратегії сталого розвитку України до 2030 р.».

Дослідження

Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки.