Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РОЗДІЛ III

ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ

Розділ запрошує вас поглибити свої знання із суспільної географії. Ця наука допоможе зрозуміти об'єктивні закономірності й специфічні особливості, які існують у розміщенні (територіальній організації) та розвитку суспільства, організації його життєдіяльності.

До найважливіших закономірностей, які стосуються природного руху населення, належить демографічний перехід. З'ясувавши його особливості в кожній фазі, ви зрозумієте, як змінюються показники народжуваності, смертності та природного приросту в просторі (у різних країнах) та часі (у різні історичні періоди); зможете пояснити, як це пов'язано з розвитком економіки, поліпшенням якості життя, харчування та санітарних умов, підвищенням рівня медичного обслуговування, зміною становища жінки в сім'ї та суспільстві.

Ви ознайомитеся зі складовими глобальної економіки. Вона формується завдяки принципово новій якості міжнародного поділу праці, що ґрунтується не тільки на звичній спеціалізації, а й на стадіях технологічних процесів. Це стало основою утворення глобальних ланцюгів доданої вартості багатьох видів продукції. Завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних мереж і використанню комп'ютерних технологій невід'ємною складовою глобальної економіки стали глобальна фінансова система, обмін результатами інтелектуальної діяльності, система просування товарів і послуг, у тому числі транспортування, зберігання та доставка з використанням транспортно-логістичних систем.

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР

§ 19. Географічний простір

Пригадайте

• як ви розумієте поняття «територія»

• що ви знаєте про склад і закономірності географічної оболонки

1. Світосистема та її підсистеми.

Ви вже знаєте, що однією із характерних рис сучасного світу є глобалізація. Нагадаємо, що під цим поняттям розуміють процес зростання взаємозалежності та взаємозв'язку між державами й народами на основі світової економічної, політичної та культурної інтеграції. Глобалізація веде до збільшення потоків людей, капіталів, товарів і послуг, а також до активізації обміну інформацією та знаннями, які все менше контролюються національними законодавствами (мал. 1).

Мал. 1. Умовне зображення світової мережі Інтернет.

1) Що таке Інтернет? Поясніть, які можливості він дає.

2) Чому зараз стало можливим віддалене управління бізнесом?

3) Які інші завдання можна вирішувати за допомогою різного програмного забезпечення комп'ютера?

Беручи до уваги не тільки суспільні процеси, характерні для глобалізації, але й природні умови та ресурси, а також взаємозв'язок між ними, вчені дійшли висновку про існування світосистеми. Під нею розуміють результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі «суспільство—природа» (мал. 2). У її складі розрізняють п'ять підсистем: демографо-екологічну, економічно-господарську, інформаційно-технологічну, соціально-культурну та політичну. Розглянемо їх більш докладно.

Мал. 2. Світосистема — глобальна єдність суспільства й природи.

1) Як ви вважаєте, із розвитком суспільства залежність людини від природи зростає чи зменшується? Свою відповідь обґрунтуйте.

2) Які глобальні екологічні проблеми існують у сучасному світі? Визначте чинники їх виникнення.

Демографо-екологічна підсистема характеризується впливом населення, кількість якого постійно збільшується, а також зростанням потреб і обсягів споживання різноманітних ресурсів. У зв'язку із цим постає необхідність вирішення екологічних проблем, реалізації підходів раціонального природокористування. Це підкреслює існування сукупності зв'язків між людиною й природою та важливість природної складової у відтворенні населення та забезпеченні життєвим простором.

Економічно-господарська підсистема охоплює сукупність національних господарств із їх продуктивними силами (засоби виробництва й люди, що використовують їх у процесі суспільного виробництва), а також міжнародні економічні організації. Вони взаємодіють у єдиному економічному просторі, який характеризується поглибленням міжнародного географічного поділу праці, постійним розширенням зовнішньоекономічних зв'язків та перерозподілом виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах усієї планети.

Інформаційно-технологічна підсистема втілює в собі технічні системи (обладнання, машини, прилади, інженерні споруди) і технологічні процеси, які є наслідком діяльності людини з метою освоєння навколишнього середовища. Ця діяльність передбачає накопичення й використання знань про закономірності розвитку природи та можливості їх використання для забезпечення потреб людства, що зростають. Вона обумовлює якісну зміну всіх сфер життя суспільства та спричиняє утворення технологічного й інформаційного простору. Поступово головними засобами економічного розвитку стають інтелект, знання людини, її творчий потенціал.

Соціально-культурна підсистема належить до духовного життя людей: освіта, виховання, культура, мистецтво, задоволення інших соціально-культурних потреб. Підсистема формується й розвивається в результаті передачі досвіду новим поколінням, а також у процесі обміну культурними цінностями між народами.

Політична підсистема включає державні й наддержавні установи, які перебувають у різноманітних політичних, правових та адміністративних взаємовідносинах. Вона визначає характер влади та особливості управління, яке має на меті створювати сприятливі умови для ефективної діяльності всіх ланок суспільства.

Усі підсистеми разом забезпечують цілісність і розвиток світосистеми.

2. Поняття географічного простору.

Вивчаючи географію, ви постійно стикалися з поняттям території, але географічна спільнота частіше використовує інше поняття — географічний простір. Під ним розуміють складний земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі й охоплює всі сфери географічної оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу і соціосферу. Зазначимо, що соціосфера — це людство із властивими йому виробничими й суспільними відносинами, а також освоєна ним частина природного середовища. У межах соціосфери розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку.

Географічний простір може бути різним за розмірами. Проте в будь-якому з них існує різноманіття просторово впорядкованих об'єктів живої і неживої природи, населення, а також сукупність відносин між ними та їх вплив на формування навколишнього ландшафту. Це визначає складність, багатомірність, багатогранність, а також співіснування і взаємодію в часі складових геопростору. Ці його властивості є не формою існування географічних об'єктів, явищ і процесів, а умовою їх буття. Саме в межах геопростору існує та розвивається світосистема.

Географічний простір із його ресурсним потенціалом визначає можливості та напрями розвитку суспільства, особливості життєдіяльності населення, розміщення та функціонування видів його господарської діяльності. Між різними регіонами існують суттєві, а іноді докорінні відмінності, наприклад у рівні суспільного розвитку.

Людина бере із геопростору все те, що необхідне для її життєдіяльності. З одного боку, це призводить до зростання значення соціосфери, з іншого — суттєво змінює геопростір, що становить загрозу для майбутнього людства.

Головне

Світосистема — це результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі «суспільство—природа».

• У складі світосистеми розрізняють п'ять підсистем: демографо-екологічну, економічно-господарську, інформаційно-технологічну, соціально-культурну та політичну підсистеми.

• Географічний простір — це складний земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі та охоплює всі сфери географічної оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу і соціосферу.

• Географічний простір визначає можливості та напрями розвитку суспільства, особливості життєдіяльності населення, розміщення та функціонування видів його господарської діяльності.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «світосистема». 2. Поясніть існування глобальної єдності між суспільством і природою на прикладі демографо-екологічної підсистеми. 3. Охарактеризуйте інформаційно-технологічну підсистему. 4. Що таке географічний простір? 5. Поясніть значення географічного простору для розвитку суспільства.

Поміркуйте

1. Чи є різниця між територією та географічним простором? Поясніть свою відповідь.

2. Як ви вважаєте, коли сформувалася соціосфера?

Практичне завдання

Складіть схему світосистеми.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.