Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні друзі!

Цього року вам належить опанувати курс, що завершує шкільну географічну освіту, — «Географічний простір Землі». Він допоможе вам зрозуміти суть географічної науки загалом; інтегрувати знання про природу, людину й господарську діяльність; скласти уявлення про основні закономірності будови та розвитку географічної оболонки й загальні суспільно-географічні закономірності світу.

Весь матеріал курсу представлений у підручнику чотирма розділами. У розділі I «Топографія та картографія» подано аналіз різних видів географічних карт, розкрито особливості роботи та можливості їх використання в побуті та господарській діяльності. Розділ II «Загальні закономірності географічної оболонки Землі» містить характеристику сфер географічної оболонки Землі, розкриває закономірності та зв'язки в географічній оболонці. У розділі III «Загальні суспільно-географічні закономірності світу» розглядаються розміщення та розвиток видів економічної діяльності й суспільства в сучасному світі. Завершальний розділ IV «Суспільна географія України» характеризує основні просторові закономірності демографічних процесів в Україні та національної економіки в міжнародному поділі праці.

У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступною рубрикою Пригадайте. Вона допоможе залучити до роботи знання, які вам уже відомі.

У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять алгоритми розв'язання типових географічних задач, роз'яснення щодо використання спеціальних графіків і діаграм, приклади прояву та наслідків різноманітних географічних явищ і процесів тощо.

Географічні терміни та поняття, а також географічні назви, на які слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курсивом. До кожної навчальної теми спеціально підібрані картосхеми, графіки та діаграми, статистичні таблиці й ілюстрації.

Для повторення та розуміння головної ідеї навчальної теми кожен параграф завершують короткі висновки під рубрикою Головне.

Для успішного опанування курсу потрібно докласти зусиль. Орієнтиром для формування знань і вмінь будуть запитання та завдання після параграфів, представлені в різноманітних рубриках підручника.

Запитання та завдання для самоперевірки — у цій рубриці вміщено запитання за змістом параграфа.

Поміркуйте — такі завдання вимагають висловлення вашої думки, обґрунтованої позиції, залучення творчого мислення.

Практичні завдання — ці завдання навчать вас працювати з текстовою та картографічною інформацією.

Набуваємо практичних навичок — ці завдання навчатимуть вас застосовувати набуті знання в реальному середовищі.

Працюємо самостійно — метою цих завдань є навчити вас самостійно обирати та застосовувати різноманітні методи досліджень, презентувати результати своєї роботи.

Працюємо в групах — ця рубрика допоможе вам розв'язати будь-яке географічне завдання у співпраці з однокласниками.

Практична робота — ця рубрика навчить вас розв'язувати географічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, полегшить запам'ятовування географічних назв, розуміння географічних понять і термінів.

Дослідження — рубрика під такою назвою спонукає до власних відкриттів та наукової роботи.

До підручника також розроблений електронний ресурс interactive. ranok.com.ua, що містить тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, які виконуються в режимі онлайн.

Сподіваємося, що знання та вміння, які ви отримаєте під час вивчення курсу, допоможуть вам визначитися з вибором майбутньої професії, розібратися з особливостями сучасної світової та національної економіки, пов'язати свої теоретичні знання про навколишній світ з аналізом найгостріших проблем сучасності — демографічних, політичних, економічних, екологічних тощо.

Із повагою, автори

ВСТУП

§ 1. Географія як система наук

Пригадайте

• географічні науки та приклади взаємозв'язків між ними

• зміст понять «географічна оболонка», «природно-територіальний комплекс», «ландшафт»

1. Об'єкт дослідження географії. Поняття геосистеми.

Географія — одна з найдавніших наук, яка пройшла довгий шлях

розвитку. Зараз вона являє собою цілу систему наук, об'єктом дослідження якої є географічна оболонка, окремі її компоненти, територіальне розміщення і розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і країн.

Головним завданням географії є вивчення геосистем. Під ними розуміють сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих природних і природно-суспільних систем, які існують у географічній оболонці. Їх компоненти об'єднані кругообігами речовини та енергії. Прикладом може бути знайомий вам кругообіг води в природі. Саме потоки води, мінеральних речовин, тепла тощо забезпечують зв'язок між різними компонентами геосистем і, як результат, їх цілісність.

Геосистеми можуть бути різними за розмірами, головне для їх визначення — існування взаємопов'язаних і взаємодіючих компонентів. Це вам знайоме з поняття природно-територіального комплексу (ПТК), який складається із взаємопов'язаних між собою частин: повітря, гірських порід, рельєфу, води, ґрунтів, рослинного і тваринного світу. Нагадаємо, що у 8 класі для позначення тотожних геосистем ви також використовували поняття «ландшафт».

Найбільш поширеним є розгляд геосистем на трьох рівнях: планетарному, регіональному і локальному (місцевому). Планетарний рівень охоплює географічну оболонку Землі загалом і її найбільші частини — материки, океани, географічні пояси. Найбільше значення він має під час вивчення глобальних екологічних проблем. Багато з них пов'язані із забрудненням повітря й вод Світового океану. Регіональний рівень включає геосистеми, що займають значні території: природна зона (наприклад, зона степу, лісова зона); фізико-географічна країна (наприклад, Східноєвропейська рівнина), фізико-географічна провінція (наприклад, Новгород-Сіверське Полісся). Локальний рівень включає невеликі ділянки територій або акваторій — ділянка лісу, болото, міський парк. Ці геосистеми дуже вразливі, і їх досить швидко можна змінити в результаті господарської діяльності людини.

2. Географічні науки.

Для того щоб дослідити все різноманіття геосистем та їх компонентів, знадобилася велика кількість різних наук. Більшість із них об'єднують у дві групи — фізико-географічні й суспільно-географічні (мал. 1).

Мал. 1. Географічні науки.

Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку та її компоненти, тобто ту частину нашої планети, із якої людина бере все необхідне для свого існування та розвитку.

Суспільно-географічні науки досліджують територіальне розміщення й розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і країн. Усі географічні науки пізнають закономірності розвитку геосистем, хоча кожна знаходить у них власний компонент.

Розглянемо деякі із географічних наук. Землезнавство вивчає закономірності формування, організації та розвитку географічної оболонки Землі. Ландшафтознавство — наука, що досліджує будову, функціонування та розвиток ландшафтів як частин географічної оболонки Землі.

Інші науки здебільшого вивчають певні компоненти географічної оболонки.

Метеорологія — наука про атмосферу, процеси та явища, що відбуваються в ній. Серед її складових — динамічна й синоптична метеорологія, однією з важливих проблем яких є розробка методів прогнозування погоди. Кліматологія вивчає питання походження клімату й механізми його формування, описує та класифікує клімат різних областей Землі, досліджує клімат минулого і прогнозує майбутні зміни клімату.

Об'єктом вивчення гідрології є природні води в межах гідросфери Землі. Це океани, моря, річки, озера, водосховища, болота, підземні води, а також скупчення вологи у вигляді снігового покриву, льодовиків.

Геоморфологія досліджує рельєф, його зовнішній вигляд, походження, історію розвитку, сучасну динаміку та закономірності географічного поширення. Використовуючи польові виміри, фізичні експерименти та математичне моделювання, геоморфологи намагаються спрогнозувати майбутні зміни рельєфу.

Географія ґрунтів вивчає закономірності формування й просторове поширення ґрунтів.

Біогеографію можна віднести і до географічних, і до біологічних наук. Вона розглядає закономірності поширення тварин і рослинних угруповань залежно від умов у районах їх поширення.

Основними складовими суспільно-географічних наук є економічна, соціальна та політична географія разом із геополітикою.

Економічна географія вивчає закономірності територіальної організації господарства, умови й особливості його розвитку та розміщення як у світі, так і в різних країнах і районах. Велика увага приділяється різним формам об'єднання господарських об'єктів (наприклад, кластерам). Комплексно ці питання розглядає загальна економічна географія. Крім неї, до складу економічної географії входять науки, які досліджують окремі складові господарства, зокрема промисловість, сільське господарство, сферу послуг.

Соціальна географія досліджує територіальну організацію життя людей із точки зору умов життя (природні, економічні, соціальні), праці, побуту, відпочинку, обслуговування, відтворення життя.

Географія населення вивчає територіальні особливості формування та розвитку населення й населених пунктів у різних соціальних, економічних і природних умовах.

Політична географія досліджує територіальну організацію політичного життя суспільства (країни, їх об'єднання, одиниці адміністративно-територіального поділу, виборчі округи тощо), системи політичних та адміністративних кордонів і меж, центри політичного впливу і зв'язки між ними.

Спорідненою наукою є геополітика. Вона вивчає взаємодію країн у масштабі всієї планети, а також вплив їх географічного положення та інших фізико- та суспільно-географічних особливостей на внутрішню й особливо зовнішню політику.

На межі фізичної та суспільної географії перебуває країнознавство. Ця наука вивчає природу, населення, культуру й господарство окремих країн світу.

Міждисциплінарною наукою є геоекологія. Вона вивчає зміни геосистем різного рівня та їх компоненти, обумовлені природними й антропогенними чинниками.

Картографія посідає особливе місце в системі географічних наук. Картографи складають плани місцевості, топографічні, навчальні та інші карти, досліджують методи їх використання.

3. Пізнавальна та конструктивна роль географії в сучасному світі.

Пізнавальне значення географії очевидне, адже вона відкриває світ. Спочатку завдяки географії ви мали можливість з'ясувати особливості земних оболонок. Згодом географія ознайомила вас із рельєфом, геологічною будовою, кліматичними умовами, внутрішніми водами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом, природними ресурсами та ландшафтами України й материків нашої планети, розповіла про населення й господарство нашої держави та світу, окремих регіонів і країн. Географія навчила уважно придивлятися до навколишнього світу, орієнтуватися на місцевості, користуватися картою, описувати й порівнювати різноманітні об'єкти, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, що існують між об'єктами на нашій планеті.

Ви зрозуміли, що географія не тільки відкриває вікно до різноманітних, часом унікальних куточків України, світу, але й надає необхідні інструменти та формує вміння працювати з ними з метою отримання, відбору, аналізу та систематизації інформації про нашу планету, регіони, країни, народи.

Географія здійснила грандіозний перехід від переважно описової до експериментальної науки на основі застосування математичних, геофізичних, аерокосмічних, геоінформаційних та інших сучасних методів дослідження. Зокрема, це стосується конструктивної географії. Для неї характерна практична спрямованість із метою вирішення проблем ефективного планування та проектування природно-господарських територіальних систем (вони охоплюють природу, населення й господарство), раціонального природокористування та гармонізації відносин між суспільством і природою.

Сучасні географічні дослідження охоплюють різні напрями й мають регулярний характер.

В Україні над розв'язанням нагальних проблем працюють колективи науково-дослідних інститутів Національної Академії наук України.

Результатами стало відкриття нових родовищ корисних копалин, зокрема природного газу, здійснення заходів із ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, покращення екологічної ситуації в ряді регіонів країни, обґрунтування розміщення господарських об'єктів, створення картографічних творів та баз даних, підготовка прогнозів щодо стану природних об'єктів, можливих стихійних явищ, змін кількості та складу населення.

Головне

Об'єктом дослідження географії є географічна оболонка, окремі її компоненти, територіальне розміщення й розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і країн.

• Геосистеми — це сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих природних і природно-суспільних систем, які існують у географічній оболонці.

• Геосистеми розглядають на трьох рівнях: планетарному, регіональному та локальному.

• Більшість географічних наук об'єднують у дві групи — фізико-географічні й суспільно-географічні.

• Особливе місце в системі географічних наук посідає картографія.

• Сучасна географія виконує пізнавальну та конструктивну роль.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що є об'єктом дослідження географії? 2. Як ви розумієте поняття «геосистема»? 3. Назвіть відомі вам рівні геосистем і коротко охарактеризуйте їх. 4. Що ви знаєте про фізико-географічні науки? 5. Які завдання вирішують суспільно-географічні науки? 6. У чому полягає пізнавальна роль країнознавства? 7. Як ви розумієте конструктивну роль географії?

Практичне завдання

Складіть таблицю «суспільні науки», указавши їх назви та основні завдання, які вони вирішують.

Набуваємо практичних навичок

Уявіть собі, що вам потрібно знайти ділянку для спорудження будинку. Сформулюйте найбільш важливі характеристики такої ділянки. Які географічні знання вам допоможуть у цьому?

Працюємо самостійно

Доберіть книги з домашньої бібліотеки, у яких ідеться про географічні об'єкти та процеси. Ознайомтеся з їх змістом. Складіть їх перелік і вкажіть назви описаних у них географічних об'єктів і процесів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст