Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Минулого року за допомогою географії ви вивчали закономірності розміщення господарства нашої країни та інших країн і регіонів світу, знайомилися зі структурою світового господарства, питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, навчалися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукали шляхи їх розв’язання.

Цього року ви продовжите знайомство з країнами та регіонами світу. Завдяки попереднім курсам географії ви добре підготовлені для того, щоб зрозуміти суть проблем, яким присвячений новий шкільний курс. Проте вам доведеться вирішувати складні питання не тільки на уроці. Ви вже знаєте, що географічні закономірності, проявляючись як на глобальному, регіональному та місцевому рівнях, мають вплив на всі сфери людської діяльності впродовж усього життя.

Весь матеріал підручника представлений шістьма розділами. У п’яти з них розглядаються великі регіони світу та їх ключові країни. Останній розділ, що завершує курс, охоплює теми, присвячені Україні в системі міжнародних економічних відносин.

Як побудовано підручник?

У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступною рубрикою «Пригадайте». Вона допоможе залучити до роботи знання, які вам уже відомі.

До кожної навчальної теми спеціально підібрані картосхеми, графіки та діаграми, статистичні таблиці й фотоілюстрації. Вони унаочнюють та доповнюють зміст параграфів. Поставтеся до них з особливою увагою, оскільки вони допоможуть вам швидше зрозуміти закономірності географічних процесів та їхні особливості.

Незамінним помічником у вивченні географії для вас стане атлас. Обов’язково звертайтеся до нього під час опрацювання параграфів і виконання практичних завдань.

Щоб мандрівка була не тільки приємною, але й корисною, вам доведеться чимало попрацювати: виписувати, порівнювати та робити висновки, аналізувати й узагальнювати. Усі ці вміння знадобляться вам як у подальшому професійному навчанні, так і в повсякденному житті.

Для цього в підручнику представлено багато різноманітних завдань, розподілених за спеціальними рубриками.

Запитання та завдання для самоперевірки — у цій рубриці вміщено запитання за змістом параграфа.

Поміркуйте — такі завдання вимагають висловлення вашої власної думки, обґрунтованої позиції, залучення творчого мислення.

Практичні завдання — ці завдання навчать вас застосовувати отримані знання, працювати з текстовою та картографічною інформацією.

Набуваємо практичних навичок — ці завдання навчатимуть вас застосовувати набуті знання в реальному середовищі.

Працюємо самостійно — метою цих завдань є навчити вас самостійно працювати з додатковими джерелами (у тому числі інтернет-ресурсами), обирати та застосовувати різноманітні методи досліджень, презентувати результати своєї роботи.

Працюємо в групах — ця рубрика допоможе вам розв’язати будь-яке географічне завдання у співпраці з однокласниками. Практична робота — ця рубрика навчить вас розв’язувати географічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, полегшить запам’ятовування географічних назв, розуміння географічних понять і термінів.

Географічні дослідження — рубрика під такою назвою спонукає до власних відкриттів та наукової роботи.

Виконуючи ці завдання, ви самі виступите в ролі дослідників та експертів, зможете пов’язати свої теоретичні знання про навколишній світ з аналізом найгостріших проблем сучасності — економічних, екологічних, політичних, демографічних тощо.

Отже, любі друзі! На вас чекають нові географічні відкриття та захоплюючі подорожі. Від щирого серця бажаємо вам цікавої та корисної мандрівки країнами та континентами Землі.

ВСТУП

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

Пригадайте

• географічні науки та приклади взаємозв'язків між ними

• джерела географічних знань

1. Географія регіонів та країн і її зв'язок з іншими курсами географи.

Ви вже знаєте, що предметом вивчення суспільної географії є особливості й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі. Відповідно до змісту курсу, цього року ви будете її досліджувати на прикладі окремих регіонів та країн як основних одиниць сучасної соціально-політичної організації світу, що складаються з різнорідних, але взаємопов’язаних елементів. Вивчаючи його, ви зможете:

• закріпити знання про сучасну політичну карту світу;

• з’ясувати склад регіонів світу;

• оцінити географічне положення, особливості природних умов і ресурсозабезпеченість окремих регіонів світу й найбільших країн;

• виявити характерні риси населення та господарства регіонів світу, найпотужніших держав і окремих держав-сусідів України;

• з’ясувати роль регіонів та окремих країн у світовому господарстві.

2. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі.

У курсі «Географія: регіони та країни» поєднано вивчення загальних закономірностей суспільної географії і географічного країнознавства.

Пізнавальне значення країнознавства очевидне, особливо зараз, коли Україна активно інтегрується у світову та європейську спільноту. Поступово поїздки до різних країн світу на навчання, роботу, ділові переговори, із метою відпочинку та знайомства з природою і культурою стають буденною справою. Для того щоб під час мандрівки відчувати себе впевнено, проявляти повагу до приймаючої сторони, зорієнтуватися в незнайомій ситуації, потрібно не тільки володіти мовою, яку зрозуміють місцеві жителі. Також потрібно знати особливості державного ладу, географічного положення країни, міста, конкретної місцевості, об’єкти природи, традиції населення, рівень розвитку господарства тощо.

У шкільній освіті в цьому вам допоможе курс «Географія: регіони та країни». Він не тільки відкриє вікно до різноманітних куточків світу, а й надасть необхідні інструменти та сформує вміння працювати з ними з метою отримання, відбору, аналізу та систематизації інформації про регіони, країни, народи (мал. 1).

Мал. 1. Кожна країна світу унікальна і має свої офіційні й неофіційні символи. До офіційних належать прапор і герб, а до неофіційних — пам'ятки архітектури. Основним законом, за яким живе держава, є Конституція. У ній закріплені основні принципи політичного й територіального устрою держави, права і обов'язки її громадян.

Сучасне країнознавство відіграє не тільки важливу пізнавальну, але й конструктивну роль. Воно стає в пригоді в багатьох сферах: дипломатії, підприємництві, державній службі тощо.

Значення країнознавства як науки зростає у зв’язку з активізацією міжнародних відносин України з іншими державами світу, у першу чергу європейськими.

3. Регіони світу за класифікацією ООН.

Країни об’єднують у регіони виходячи з подібностей у їхньому географічному положенні, історичному, економічному та соціальному розвитку; з огляду на сусідство і зв’язки між ними.

Існують такі частини світу: Азія, Америка, Африка, Антарктида, Європа, Австралія та Океанія. Регіонами першого порядку є всі частини світу, крім Антарктиди. У свою чергу, вони поділяються на регіони другого порядку, або субрегіони (мал. 2).

Якщо проводити межі регіонів по кордонах держав, то не можна уникнути непорозумінь. Наприклад, Гаванські острови як територію Америки потрібно вважати не частиною Океанії, а частиною Америки; Синайський півострів як територію Єгипту потрібно віднести до Африки, а не до Азії. Росія має повністю вважатися або територією Європи, або Азії.

4. Джерела знань про регіони та країни світу.

Географічну інформацію про регіони і країни світу ви знайдете в підручниках географії, картах, атласах, географічних словниках, довідниках, енциклопедіях. Багато відомостей про населення та господарство країн світу можна отримати з науково-популярної літератури і телевізійних передач. Яскраві описи природи, цікаві розповіді про місцевих жителів та їхній національний характер, а також про пам’ятні місця можна прочитати в художніх творах.

Безцінними є власні спостереження під час мандрівок. Сучасні електронні засоби дають можливість за необхідності зорієнтуватися в незнайомій місцевості, сфотографувати, зняти (зафільмувати) і навіть записати власні враження.

Велику кількість інформації, значну частину якої становить географічна, містить мережа Інтернет.

Мал. 2. Регіони світу (за класифікацією ООН). Найбільше субрегіонів виділяють в Африці та Азії (по п'ять).

Головне

• Географія 10 класу вивчає регіони й країни як основні одиниці сучасної соціально-політичної організації світу.

• Географічне країнознавство виникло ще за античних часів, а сьогодні воно відіграє важливу пізнавальну і конструктивну роль.

• Регіон світу — це сукупність країн, які об’єднані за подібностями в їхньому географічному положенні, історичному, економічному й соціальному розвитку; з огляду на сусідство і зв’язки між ними.

• Регіонами першого порядку є частини світу. Більшість частин світу поділяють на регіони другого порядку, або субрегіони.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»? 2. У чому полягає пізнавальна роль країнознавства? Як ви розумієте конструктивну роль країнознавства? 3. Назвіть географічні регіони першого порядку. 4. Використовуючи мал. 2, назвіть субрегіони Європи. 5. Чому саме для вивчення географії потрібен вихід у світовий простір? 6. Разом із батьками доберіть книги, у яких розповідається про регіони і країни світу. Складіть перелік наявних у вас джерел географічних знань.

Практичне завдання

Перелік регіонів, субрегіонів і країн, які входять до їхнього складу, можна знайти на сторінці Департаменту з економічних та соціальних питань ООН https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. Зайдіть на цю сторінку та з'ясуйте склад субрегіону, до якого входить Україна.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст