Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 99. Глобальні прогнози розвитку людства

Що ви знаєте про сталий розвиток?

1. ГЛОБАЛЬНІ ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА.

Людину завжди цікавило, що чекає на неї в майбутньому, тому такими популярними були й залишаються всілякі віщуни, ворожки, екстрасенси, астрологи. Вчені намагаються зазирнути в майбутнє людства, використовуючи наукові методи пізнання.

Після Другої світової війни й початку «холодної війни» світ опинився на межі ядерної катастрофи. Це активізувало футуристичні дослідження у світі. У цей час у США виникло декілька дослідних центрів, які намагалися передбачити подальший хід світової історії. Цими питаннями опікувалися вчені й інших материків і частин світу.

У 1970-х рр. з’явилися песимістичні прогнози розвитку людства. їхня поява визначалася постійною загрозою ядерної війни й поглибленням екологічної кризи. З’явилися публікації з промовистими назвами «Футурошок» (Е. Тоффлер), «Попереду безодня» (А. Печчеї), «Планета під загрозою» (Р. Фолк) тощо.

У цей час власну прогностичну діяльність розпочав Римський клуб, який, на відміну від попередників, ґрунтувався вже на глобалістиці. Тут заслуховували прогностичні доповіді відомих вчених, лауреатів Нобелівської премії. Їхні передбачення мали значний резонанс у світі, оскільки базувалися на математичних розрахунках і значній фактологічній основі. Ці доповіді можна назвати економіко-екологічними, тому що вони спрямовувалися вже не на висвітлення військової загрози, а на прогнозування розвитку світової економіки та пов’язані із цим екологічні проблеми.

На думку фахівців Римського клубу, показник ВВП не відображає справжнього рівня розвитку країни, адже витрати на епідемії, боротьбу з наркомафіями, ліквідацію стихійних лих тощо також збільшують його, але при цьому не покращують рівня життя населення країни.

Найбільший резонанс отримали доповіді Д. Медоуза, Дж. Форрестера, Я. Тінбергена. Із часом стало зрозумілим, що всі попередні апокаліптичні прогнози розвитку людства хибні. У 1990-х рр. набуло поширення геополітичне й геостратегічне прогнозування, а до традиційних університетських та корпоративних дослідницьких центрів долучилися великі фінансові установи — Світовий банк, МВФ. Цьому сприяла фінансова глобалізація.

На початку XXI ст. геополітична й геостратегічна складова глобальної прогностики стала панівною. Виникла й набула подальшого розвитку футуристична теорія «конфлікту цивілізацій» С. Гантінгтона. У ній зазначається, що в майбутньому основною причиною конфліктів у глобалізованому світі стануть цивілізаційні розломи й суперечності не між соціально-економічними системами, а між ментальними історико-географічними відмінностями народів, регіонів і культур. Не менш популярною стала теорія американського філософа Ф. Фукуями «кінець історії», у якій ішлося про закінчення «старої» історії і настання «нової» історії, де панують ринкова економіка й західна демократія.

Деякі вчені прогнозують настання у світі ери націоналізму. Як результат на політичній карті світу з’явиться близько 2 тис. країн. За цими теоріями всі існуючі зараз великі держави розпадуться й виникне багато нових невеликих держав. Причина цього полягає в тому, що в умовах постійного ускладнення економіки й життя загалом великі за площею й кількістю населення держави стають неефективними. Виникло гасло: управлятися локально, діяти глобально.

Пригадайте та порівняйте основні економічні показники невеликих за розмірами держав і держав-гігантів. Зробіть відповідні висновки.

Настання ери націоналізму знайшло місце і в теоріях американського географа Р. Гартшорна (функціональна теорія держави) та британського географа-економіста П. Тейлора (теорія держави-вмістилища). Р. Гартшорн вважає, що в епоху глобалізації у світі запанують відцентровані сили, які намагатимуться подрібнити всі великі держави. Глобалізація призведе до того, що жоден державний апарат, який би організований й ефективний він не був, не зможе втримати найбільші країни від неминучого розпаду. Цього не може зробити й ефективна соціально-економічна система. Вчений прогнозує, що подальше існування держав на політичній карті світу пов’язане з державною ідеєю, яка панує в чуттєвій сфері населення. Якщо населення ототожнює себе з державою, вважає за необхідне об’єднуватися й підтримувати різні групи людей в усіх її куточках, то держава залишиться єдиною. Серед основних чинників такого об’єднання Р. Гартшорн вважає націоналізм.

Згідно з теорією П. Тейлора, в епоху глобалізації держава виступає як вмістилище передусім накопичених багатств. Цікавою є думка вченого, що держава як вмістилище сили прагне зберегти існуючі кордони; держава як вмістилище багатства прагне збільшити свої території; держава як вмістилище культури прагне зменшити свої території. П. Тейлор також надавав націоналізму великого значення в розвитку сучасного й майбутнього світу.

2. СТРАТЕГІЧНА МЕТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.

Реалізація моделі сталого розвитку в Україні передбачає врахування всього кращого національного й світового досвіду для переходу від «всесильної економіки» до підпорядкування соціально-економічного розвитку сучасним екологічним вимогам й обмеженням. Отже, розвиток економіки України має підпорядковуватися законам природи, а не відбуватися всупереч їм.

Назвіть основні закони природи. Що потрібно змінити для досягнення результатів сталого розвитку в Україні за умов їхнього дотримання?

Перехід до засад сталого розвитку в Україні вимагає перегляду сучасних показників економічного зростання, які нівелюються збитками від деградації навколишнього середовища та неефективного використання природних ресурсів. Реалізація концепції сталого розвитку має відбуватися в Україні вже зараз на основі вдосконалення технологій використання природних ресурсів, тотального впровадження енерго- й ресурсозберігаючих технологій, зменшення витрат усіх видів ресурсів на виробництво одиниці продукції, всебічного використання нетрадиційних джерел енергії.

Перегляньте інформацію інтернет-платформи biowatt.com.ua/ — проект Biowatt. Чи сприяє вона сталому розвитку України?

За сучасного стану соціально-економічного розвитку нашого суспільства альтернативи сталому розвитку не існує. Його ідеї визначатимуть основні напрямки розвитку людства у XXI ст. Досягнення мети сталого розвитку можливе лише завдяки зусиллям усього людства за участю кожної держави. Особисто від вас також залежатиме, чи зможуть людство та Україна досягти бажаної мети.

ВИСНОВКИ

• Концепції розвитку людства — глобальні прогностичні теорії його розвитку, які створюють вчені, використовуючи наукові методи пізнання. Вони ґрунтуються на глобалістиці й спрямовуються на висвітлення перспектив розвитку світової економіки.

• Найбільш відомими є теорії конфлікту цивілізацій С. Гантінгтона, кінця історії Ф. Фукуями, функціональна теорія держави Р. Гартшорна, держави-вмістилища П. Тейлора тощо.

• Реалізація моделі сталого розвитку в Україні передбачає врахування кращого національного й світового досвіду, вимагає перегляду орієнтації на сучасні світові показники економічного зростання, удосконалення технологій використання природних ресурсів, упровадження тотального енерго- і ресурсозбереження тощо.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що необхідно зробити нашій країні для сталого (збалансованого) розвитку?

2. Охарактеризуйте основні стратегії розвитку людства. Які з них, на вашу думку, доцільно використати Україні?

3. Поясніть, чому актуальним є процес енергозбереження для забезпечення сталого розвитку.

4. За додатковими джерелами проаналізуйте зміст доповіді Римського клубу 2017 р. Проаналізуйте його основні положення та зробіть висновки.

Дослідження

Опрацюйте додаткові джерела за заявленою темою. Складіть повідомлення або мультимедійну презентацію. Теми для досліджень:

1. Концепція полюсів зростання.

2. Роль світової громадськості в подоланні глобальних проблем людства.