Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працересурсний потенціал

Пригадайте, що таке природний та механічний рухи населення.

1. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ.

Населення Європи становить понад 750 млн жителів (у тому числі населення європейської частини Росії). Середня густота населення висока — 75 осіб/км2. Відмінності в людності, насамперед між окремими країнами Північної Європи, Росією та рештою Європи, є істотними. Найбільш густо заселені Західна й Південна Європа, а також окремі країни Північної Європи, де є країни з густотою 300 осіб/км2 і більше. Дещо нижчі показники у Східній Європі. Так, у європейській частині Росії вона становить приблизно 25 осіб/км2. Загалом показники густоти коливаються від 2 осіб/км2 в Ісландії до 410 осіб у Нідерландах. Абсолютним рекордсменом є карликова країна Монако, де густота населення перевищує 15 тис. осіб/км2.

Які чинники зумовили високу густоту населення на більшій частині території Європи?

Найбільші за кількістю населення країни Європи — Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. Населення більшості інших країн не перевищує 12 млн осіб. Проміжну позицію, зокрема, займають Іспанія, Україна, Польща, Румунія, Нідерланди.

2. ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.

У країнах Європи спостерігається IV фаза демографічного переходу (мал. 1). У більшості держав вона характеризується демографічною кризою — процесом дуже повільного зростання кількості населення або його відсутністю чи навіть зменшенням кількості (див. таблицю).

Найбільш складна демографічна ситуація в більшості країн Східної Європи, а також у Латвії, Литві, Хорватії, Сербії, де відбувається депопуляція — систематичне зменшення абсолютної кількості населення країни.

Чим можна пояснити складну демографічну ситуацію в більшості країн Східної Європи?

Таблиця

ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ, ЄВРОПІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ РЕГІОНУ (2016 р.)

Регіон, країна

Народжуваність, %

Смертність, %

Природний приріст, %

Світ

18,6

7,8

+10,8

Європа

10,5

11,4

-0,9

Фінляндія

10,7

10,0

+ 0,7

Данія

10,5

10,3

+ 0,2

Словаччина

9,7

9,9

-0,2

Португалія

9,0

11,1

-2,1

Греція

8,4

11,3

-2,9

Латвія

9,7

14,5

-4,8

Складна демографічна ситуація в регіоні в першу чергу була пов’язана з низькою народжуваністю, а останнім часом починає зростати смертність, що пояснюється старінням населення.

Намагаючись уникнути загострення цих проблем, уряди багатьох держав проводять демографічну політику — систему заходів (економічних, політичних, правових, культурних), спрямованих на регулювання демографічних процесів. У країнах Європи вона спрямована на підвищення народжуваності.

За допомогою додаткових джерел охарактеризуйте особливості демографічної ситуації в одній із країн Європи.

Мал. 1. Фази демографічного переходу.

3. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ.

Уповільнити процеси демографічної кризи в окремих країнах може механічний рух, тобто міграція.

Пригадайте, що ми називаємо міграцією.

Найбільш поширеними причинами формування сталих зовнішніх міграційних потоків є соціально-економічні. В останні два десятиліття міграційна політика високорозвинених країн регіону спрямована на залучення робочої сили з країн Східної Європи (особливо в межах ЄС), а також із Туреччини, Індії, Китаю, Філіппін та деяких інших азіатських країн (після розпаду СРСР значну кількість мігрантів прийняла Росія).

Загалом серед десяти країн світу, де найбільше мігрантів, які виїхали на постійне місце проживання, п’ять європейських: Росія (11,5 млн осіб), Німеччина (10,2 млн), Велика Британія (8,1 млн), Франція (7,9 млн), Іспанія (6,7 млн). Міграції впливають на кількість і працересурсний потенціал населення багатьох країн, урізноманітнюють його національний та релігійний склад. Тому країни намагаються контролювати імміграцію, іноді обмежувати її.

Свої особливості має тимчасова трудова міграція. Зі вступом країн із перехідною економікою до ЄС зросла кількість трудових мігрантів. Так, із Польщі, країн Балтії найчастіше виїжджають у скандинавські країни, Велику Британію, Німеччину. Натомість у Польщу останнім часом виїхало багато українців, частина яких має високий рівень освіти та кваліфікації (наприклад лікарі, інженери).

Як ви вважаєте, чому Польща віддає перевагу українцям як трудовим мігрантам?

4. ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.

Більшість трудових ресурсів становить населення середнього віку. Проте до робочої сили також відносять пенсіонерів і підлітків, які зайняті в господарстві. У Європі ця частина населення перевищує 60%. Незважаючи на складну демографічну ситуацію, регіон має потужний працересурсний потенціал. Економічно активне населення (ЕАН) становить приблизно 45%. Більше половини зайнято у сфері послуг. У сільському, лісовому господарстві, а також у рибальстві високорозвинених країн зайнято 2—7% ЕАН. У Східній Європі цей показник вищий. У промисловості в середньому працює 20—35%. Головною тенденцією перерозподілу зайнятого населення в країнах із перехідною економікою є збільшення його в третинному секторі за рахунок скорочення в матеріальному виробництві, насамперед у сільському господарстві й промисловості.

Чому скорочується кількість зайнятих у матеріальному виробництві?

Із точки зору якості трудові ресурси регіону мають необхідну освіту, виробничий досвід, високий професійний рівень та задовільний стан здоров’я. На їхню кваліфікацію вказує те, що більшість зайнятих у господарстві становлять фахівці з вищою та середньою (у тому числі спеціальною) освітою. Характерними рисами більшості трудових ресурсів є працьовитість, відповідальність, активність і дисциплінованість. Недоліком, який із часом може загостритися, є поступове старіння населення.

Проблемою для окремих країн є високий рівень безробіття. Найнижчі його показники в Чехії, Німеччині, найвищі — в Іспанії, Греції, Сербії, Боснії і Герцеговині. Значна частина безробітних — молодь.

ВИСНОВКИ

• У Європі проживають понад 750 млн жителів. У регіоні існують значні відмінності в середній густоті населення.

• Для Європи характерна складна демографічна ситуація, яка в першу чергу пов'язана з низькою народжуваністю, низьким природним приростом (іноді від'ємним), старінням населення.

• Країни Європи приймають значну кількість мігрантів. Найбільше їх у Росії, Німеччині, Великій Британії, Франції та Іспанії.

• Регіон має потужний працересурсний потенціал, який досягається не лише значною кількістю ЕАН, але і їхньою якістю.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади країн із високою та низькою густотою населення.

2. Охарактеризуйте природний рух населення Європи.

3. Які напрямки міграції характерні для Європи? Чим вони пояснюються?

4. Дайте оцінку працересурсного потенціалу регіону.