Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Множина структур світового господарства й господарства окремих країн. Секторальна модель економіки

1. Пригадайте визначення поняття «секторальна структура економіки». 2. Назвіть складові виробничої та невиробничої сфер.

1. МНОЖИНА СТРУКТУР СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Й ГОСПОДАРСТВА ОКРЕМИХ КРАЇН.

Світове господарство має територіальну й секторальну структуру. Як і все в цьому світі, воно складається з менших структурних підрозділів. Ми можемо розглядати господарство кожної країни або регіону світу як єдину систему, а можемо виділяти окремі компоненти як у ньому, так і у світовій економіці загалом.

Світове господарство поділяється на окремі сектори, які також мають окремі складові (виробництва). У їх межах працюють підприємства, що складаються з окремих цехів, а ті — із дільниць. І так аж до окремого робочого місця.

Вчені донині не дійшли згоди, на які ж сектори як найбільші підрозділи поділяється економіка будь-якої країни та світу загалом. Справа в тому, що для цього використовують різні критерії. Одні вчені поділяють світову економіку на два сектори: аграрний сектор і промисловість. Це так звана двосекторна структура економіки. Інші є прихильниками трисекторної структури та виділяють сектор видобутку ресурсів (первинний), промисловість (вторинний) і сферу послуг (третинний сектор).

Назвіть сфери людської діяльності, які входять до зазначених секторів економіки.

Зустрічається і поділ господарства на п’ять секторів: 1) сектор видобутку природних ресурсів; 2) промисловість; 3) індивідуальні послуги, транспорт, будівництво, комунікації, комунальне господарство; 4) ділові послуги (торгівля, страхування); 5) охорона здоров’я, освіта, наука, управління.

Як ви вважаєте, до якого сектору належить сільське господарство? Поясніть, чому.

Деякі вчені в основу критеріїв виділення окремих найбільших підрозділів економіки виносять креативні (творчі) функції окремих сфер господарства, які є своєрідним рушієм прогресу. Тому вони пропонують двокомпонентну структуру економіки. При цьому особлива роль належить сферам, які визначають науково-технічний прогрес. За цим критерієм виділяють сфери, що є поштовхом економічного зростання, або технологічне ядро економіки. Інші науковці за основу виділення найбільших підрозділів економіки беруть критерій конкуренції на світовому ринку товарів і послуг.

В останні роки значного поширення набула й так звана кластерна модель господарства.

2. СЕКТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ.

Секторальна структура економіки пройшла декілька етапів розвитку: 1) доіндустріальний етап (основним сектором економіки в той час був видобуток природних ресурсів); 2) індустріальний етап (основним сектором економіки була промисловість); 3) постіндустріальний етап (основним сектором економіки є сфера послуг).

Проаналізуйте схему (мал. 1), що зображує секторальну модель економіки, та вкажіть сфери людської діяльності за ступенем їхнього розвитку та важливості в умовах постіндустріальної епохи розвитку світового господарства.

Чому ж із плином часу відбувається перерозподіл значення окремих секторів економіки? Основним чинником структурних секторальних змін в економіці є різниця в темпах зростання продуктивності праці між секторами.

У XXI ст. в умовах наростання глобалізації економічних процесів відбулося утворення наднаціональних економічних об’єднань. Це значною мірою усунуло межі національних економік, перетворюючи їх на інтегральні із часткою зовнішньоторговельних операцій у валовому продукті країн понад 50%.

Мал. 1. Секторальна модель економіки (за А. Фішером та К. Кларком).

Для багатьох країн світу, у тому числі для України, зараз характерною є розбалансованість секторальної структури господарства. Упродовж останніх десятиліть змінилися співвідношення в секторальній, територіальній, інституційній і технологічній структурі господарства. Це зробило економіку низькоефективною. Кланово-олігархічні системи економіки України не зацікавлені в розвитку високотехнологічних секторів економіки, які вимагають значних інвестиційних витрат і не дають швидких надприбутків. Тому економіка таких країн, як Україна, не просувається далі видобутку сировини й виробництва напівфабрикатів. А зважаючи на те, що високотехнологічна готова продукція завжди дорожча, сировинна орієнтація економіки є абсолютно невигідною.

3. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА СЕКТОРАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ.

Пропорції між різними складовими світової економіки постійно змінюються. У наш час це відбувається під впливом НТП і глобалізації всіх сфер сучасного суспільства (мал. 2).

Ви вже знаєте, що сьогодні випереджальними темпами розвивається третинний, невиробничий сектор світового господарства. Однак роль вторинного, або виробничого, сектору залишається досить важливою. Тут відбуваються технологічні зміни, розвиваються наукоємні виробництва, упроваджуються інформаційні технології.

Водночас постійно збільшується значення невиробничих сфер третинного сектору. Наприклад, у США на сільське й лісове господарство зараз припадає лише 1,3% ВВП країни, у Німеччині — лише 0,9%, у Японії — 1,4% тощо. Частка промислового виробництва у ВВП розвинених країн також значно зменшилася. Наприклад, в останні роки вона знизилася в Японії до 27%, у Швеції — 22,7%, а в США взагалі становить лише 18,9%.

Таблиця

ВВП КРАЇН СВІТУ ЗА СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ (2016 р.), %

Сектор економіки країни

Україна

Польща

Індонезія

Ізраїль

Сільське господарство

13,4

2,4

14

2,1

Промисловість

27,1

33,2

40,8

26,4

Сфера послуг

59,5

64,4

45,2

71,5

Порівняйте дані таблиці та зробіть відповідні висновки.

Мал. 2. Вплив НТП на світове господарство.

ВИСНОВКИ

• У структуруванні економіки використовують різні критерії.

• Світову економіку поділяють на два сектори: аграрний сектор і промисловість (двосекторна структура), або виділяють сектор видобутку ресурсів (первинний), промисловість (вторинний) і сферу послуг (третинний сектор) у трисекторній структурі.

• Секторальна структура економіки пройшла декілька етапів розвитку й становлення: доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний. Головним чинником структурних секторальних змін в економіці є різниця в темпах зростання продуктивності праці між секторами.

• Випереджальними темпами розвивається третинний, невиробничий сектор світового господарства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте структурні підрозділи світового господарства.

2. Проаналізуйте структуру двосекторної та трисекторної моделей економіки. Яку модель ви вважаєте найбільш сучасною?

3. Назвіть та проаналізуйте основні етапи розвитку й становлення світової економіки. Які досягнення мав кожен з етапів?

4. Як впливає НТП на глобалізацію всіх сфер сучасного суспільства? Назвіть позитивні й негативні риси цього процесу.

Дослідження

Опрацюйте додаткові джерела за заявленою темою. Складіть повідомлення або мультимедійну презентацію. Теми для досліджень:

1. Місце України в просторовій структурі світового господарства за концепцією «центр—периферія».

2. Основні відмінності цивілізаційних настанов Заходу і Сходу.

3. Інформаційно-технологічна революція та її вплив на світову економіку.

4. Від економіки індустріального до економіки постіндустріального суспільства.

Джерела Інтернету

1. weizmann.ac.il/pages/ (Інститут Вейцмана, Ізраїль, один зі світових лідерів у галузі розробок штучного інтелекту).

2. О. Коппель. Цивілізаційні теорії // Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К. : Знання України, 2004. — Т. 2. М — Я.

3. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. Національна доповідь / ред. кол.: С. Пирожков, О. Майборода, Ю. Шайгородський та ін.; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К. : НАН України, 2016.

4. С. Шулевський. «Центр—периферія» в регіональному вимірі» (електронний режим доступу: internationalconference2014.wordpress.com/2016/).