Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Сучасна світова економіка як система. Тенденції розвитку світового господарства від індустріального до постіндустріального суспільства

Пригадайте та поясніть відмінності понять: аграрна, аграрно-індустріальна, індустріально-аграрна, постіндустріальна економіка, економіка знань.

1. СУЧАСНА СВІТОВА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ.

Світове господарство (економіка) є системою національних господарств усіх країн світу, об’єднаних міжнародним поділом праці (МПП) та різноманітними економічними зв’язками глобальних масштабів.

Наведіть приклади спеціалізації країн на випуску певної продукції або наданні послуг.

Передумовою формування сучасної світової економіки стала географічна нерівномірність природних умов і ресурсів планети. Господарський розвиток країн і регіонів світу відбувався в умовах їхньої спеціалізації на тому або іншому виді економічної діяльності. Об’єктивною основою формування й подальшого розвитку світового господарства є МПП, який має яскраво виражений географічний характер. Країни та регіони із часом усе більше спеціалізуються на виробництві певної продукції. Цю продукцію виробляють у надмірній для власного споживання кількості, тому її продають на світовому ринку.

Для того щоб у країні (регіоні) сформувалася певна господарська спеціалізація, потрібні умови. По-перше, країна, яка бере участь у МПП, повинна мати переваги перед іншими країнами та регіонами у виробництві тієї чи іншої продукції або наданні послуг. По-друге, мають бути країни, які масово споживатимуть цю продукцію або користуватимуться цими послугами, оскільки не можуть самі її виробляти або надавати такі послуги. По-третє, витрати на доставку продукції до місця продажу або громадян до місця надання послуг мають бути вигідні країні-виробнику й країні-споживачу.

Процес створення світового господарства розпочався на мануфактурній стадії розвитку капіталізму в XVI ст. і завершився на межі XIX—XX ст. Саме тоді велика машинна індустрія дала змогу виготовляти продукцію в обсягах, які значно перевищували потреби країн-виробників. Кількість населення швидко зростала, і це вимагало освоєння все більшої кількості промислової сировини й вироблення продовольства.

Поясніть сутність, мету та основні чинники МПП (мал. 1).

Основою формування світового господарства стали бурхливий розвиток транспорту, розширення міжконтинентальних зв’язків, формування світового ринку. Планета через це ніби набагато зменшилася для людини. Водночас формувалася світова мережа колоніальних територій як аграрно-сировинних придатків світового господарства.

І зараз роль різних країн у функціонуванні світової економіки досить різна. Вона визначається насамперед рівнем розвитку продуктивних сил, які дають змогу економічно розвиненим країнам посідати провідні місця в сучасному МПП. Ці країни залишили за собою право продажу на світовому ринку дорогої готової продукції, високотехнологічного обладнання, надання фінансових, страхових, медичних, освітніх та інших послуг. Сировинна спеціалізація окремих країн, що склалася в колоніальну епоху, зберігається й зараз.

За сучасних умов економічна замкнутість окремих країн (наприклад Північної Кореї) не лише нераціональна, але й практично неможлива. У тій чи іншій формі міжнародний обмін продукцією або послугами все одно відбувається, зростає взаємозалежність національних економік, підвищується роль зовнішніх чинників у соціально-економічному розвитку окремих країн.

Мал. 1. Сутність МПП.

Отже, поняття світового господарства не обмежується лише сукупністю національних економік, а визначається універсальними просторово-географічними зв’язками між національними господарствами. їхню реальну єдність забезпечують МПП, науково-технічна та виробнича кооперація, міжнародна торгівля, валютно-кредитні операції.

2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

Інтернаціоналізація, інформатизація, глобалізація, регіональна економічна інтеграція виробництва, перехід від економіки індустріального до економіки постіндустріального суспільства — ось неповний перелік сучасних тенденцій розвитку світового господарства.

Для сучасного етапу розвитку світового господарства характерна інтернаціоналізація виробництва на основі всебічного розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні відносини в сучасному світовому господарстві сприяють взаємодії національних економік, які до нього входять, інтернаціоналізації та глобалізації виробництва, забезпечуючи цим самим його цілісність.

Мал. 2. «Аеробус А380»: під маркою «made in World» («зроблено у світі»).

За допомогою мал. 2 визначте країну-виробника найбільшого пасажирського авіалайнера «Аеробус» А380. Зробіть відповідні висновки.

У світовій економіці зростає значення міжнародних інтеграційних об’єднань. Глобальні інтеграційні тенденції у світовому господарстві поєднуються з регіональною економічною інтеграцією. До найвідоміших регіональних інтеграційних об’єднань належить Європейський Союз (ЄС), асоційованим членом якого є й Україна. У Північній Америці створено зону вільної торгівлі у складі США, Канади й Мексики (НАФТА). У Південній Америці діє інтеграційне економічне об’єднання МЕРКОСУР. Різні інтеграційні об’єднання країн є на всіх материках і частинах світу.

За додатковими джерелами підготуйте інформацію про названі та інші інтеграційні об'єднання країн та їхній вплив на сучасні тенденції розвитку світового господарства (офіційні сайти організацій: europa.eu/ — ЄС, www.mercosur.int/ — МЕРКОСУР, naftanow.org/ — НАФТА).

Розвитку світового господарства сприяє його інформатизація — збирання, обробка й використання інформації з метою прийняття стратегічних рішень щодо раціональних напрямків розвитку все більш інтегрованої глобальної економіки.

У світовому господарстві відбуваються важливі структурні зміни, які полягають у поступовому переході від індустріальної (промислової) моделі його розвитку до постіндустріальної. Цей перехід передбачає збільшення частки третинного сектору економіки (сфери послуг) і перетворення його на домінуючу сферу. Економічно розвинені країни вже давно перебувають на постіндустріальному етапі розвитку власного господарства. Просуваються в цьому напрямку й країни, що розвиваються.

За допомогою схеми (мал. 3) укажіть країни, які входять до кожної складової різних моделей світового господарства. Знайдіть їх на політичній карті світу в атласі.

Це досить суперечливий процес, адже матеріальна сфера виробництва не може бути чимось другорядним. Хтось має виробляти машини, обладнання, одяг, меблі, продукти харчування тощо. Тому нерідко відбувається просто географічний перерозподіл господарських функцій між різними країнами і регіонами світу.

Мал. 3. Основні моделі сучасного світового господарства.

ВИСНОВКИ

• Світове господарство — система національних господарств країн світу, об'єднаних МПП та економічними зв'язками в господарський комплекс глобального масштабу, що виник на основі розвитку транспорту, розширення міжконтинентальних зв'язків, формування світового ринку.

• Поняття світового господарства не обмежується лише сукупністю національних економік, а визначається універсальними просторово-географічними зв'язками між національними господарствами на основі МПП, науково-технічної та виробничої кооперації, міжнародної торгівлі, валютних і кредитних операцій.

• Інтернаціоналізація, інформатизація, глобалізація, регіональна економічна інтеграція, перехід від економіки індустріального до економіки постіндустріального суспільства — основні сучасні тенденції розвитку світового господарства.

• Зростає значення різноманітних міжнародних інтеграційних об'єднань.

• У світовому господарстві відбувається поступовий перехід від індустріальної до постіндустріальної моделі розвитку, що робить третинний сектор економіки домінуючим.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «індустріалізація», «третинний сектор економіки».

2. Поясніть причини створення сучасного світового господарства.

3. Проілюструйте конкретними прикладами вплив міжнародних економічних зв'язків на розвиток економіки окремих країн і регіонів світу.

4. З'ясуйте місце економіки України в межах основних моделей сучасного світового господарства.

5. Поясніть причини сучасного існування сировинної спеціалізації окремих країн, що склалася в колоніальну епоху.