Підручник з Географії (профільний рівень). 10 клас. Довгань - Нова програма

Тема 3. Глобальні закономірності світосистеми

§ 11. Глобалізація як суспільно-географічний процес. Світова економіка на постіндустріальному етапі розвитку

Пригадайте, що таке суспільство мисливців і збирачів, землеробська, скотарська, хліборобська культура, індустріальне, постіндустріальне суспільство.

1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС.

Існує значна кількість визначень поняття «глобалізація». У широкому розумінні глобалізація — це суспільно-географічний процес зростання взаємної залежності країн і регіонів світу в результаті формування єдиного світового господарського простору. Глобалізація посилює взаємозалежність країн світу, призводить до відмирання їхніх традиційних політичних кордонів, перетворює світове господарство на єдиний світовий (глобальний) ринок.

Наведіть відомі вам приклади проявів глобалізації.

Мал. 1. Причини глобалізації.

Глобалізацію можна розглядати як сукупність взаємопов’язаних процесів, які сьогодні характерні і для світового співтовариства загалом, і для його окремих галузевих і територіальних підрозділів. Серед них можна виділити поширення транскордонних переміщень товарів, капіталів, послуг, інформації, технології, людей тощо. При цьому компанії у виробництві товарів і наданні послуг дедалі більше орієнтуються на світовий, а не на національний ринок. Зростає роль транснаціональних компаній у світовому господарстві. Збільшується кількість глобальних проблем людства, які неможливо вирішити зусиллями однієї або декілкох країн. Для цього потрібна всебічна міжнародна співпраця (мал. 1).

2. ПОЗИТИВНІ Й НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.

Як і будь-яке інше явище, процес глобалізації має як позитивні, так і негативні наслідки.

За допомогою схеми (мал. 2) охарактеризуйте кожен із пунктів та зробіть відповідні висновки.

Найбільші переваги від глобалізації мають високорозвинені країни світу. Завдяки їй вони отримали доступ до природних і трудових ресурсів країн, що розвиваються, відкрили нові ринки збуту готової продукції. У свою чергу, країни, що розвиваються, збагатилися передовими технологіями, отримали значні інвестиції в різні сфери діяльності, суттєво зменшили кількість безробітних тощо.

Проте глобалізація має як переваги, так і недоліки. Балансування ними не завжди є вдалим. Як приклад можна назвати діяльність Великої Британії у Європейському Союзі. У цій країні вирішили, що переваги входження до цього регіонального інтеграційного об’єднання не перекривають його недоліків. Особливо великі претензії країна мала до вільного переміщення мігрантів у межах ЄС. Багато років Велика Британія поглиблювала й розширювала співробітництво з країнами ЄС, був навіть споруджений підводний тунель для автомобільних і залізничних перевезень із метою сухопутного сполучення з материком. Однак із 2016 р. Велика Британія розпочала процедуру виходу з ЄС.

Мал. 2. Переваги глобалізації.

Таблиця 1

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЄВРОПИ ЗА ОБСЯГОМ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Країна

2015 р.

2016 р.

Зміни порівняно з 2015 р.,%

Велика Британія

1065

1,144

7

Німеччина

946

1,063

12

Франція

598

779

30

Іспанія

248

308

24

Польща

211

256

21

Нідерланди

219

207

-5

Росія

201

205

2

Бельгія

211

200

-5

Ірландія

127

141

11

Туреччина

134

138

3

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про «Брексіт» та його економічні наслідки для Великої Британії. Поділіться нею на одному з уроків географії.

3. ГОСПОДАРСТВО СВІТОСИСТЕМИ НА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ.

Сучасна світова економіка розвивається в умовах постіндустріального, або інформаційного, суспільства в країнах світового центру, звідки головні ідеї щодо організації господарської діяльності поширюються на «напівпериферію» й далі на периферійні країни світу. Саме постіндустріальне суспільство започаткувало тотальне впровадження досягнень науково-технічного прогресу у світову економіку.

Для господарства країн, що перебувають на постіндустріальному етапі розвитку, характерні докорінні зміни як секторальної, так і територіальної структури господарства.

У секторальній структурі зменшується частка первинного сектору економіки. Натомість зростають питома вага та значення обробної промисловості. Причини цього явища пов’язані з упровадженням у світове господарство досягнень НТП, темпи якого зростають. Закономірно зменшується матеріаломісткість виробництва, мінеральна сировина природного походження все частіше замінюється штучною. Найрозвиненіші країни перебирають на себе функції не виробництва продукції, а розробки новітніх технологій, управління світовим господарством, розподілу й перерозподілу інвестицій тощо.

Таблиця 2

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЄВРОПИ ЗА КІЛЬКІСТЮ СТВОРЕНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Країна

2015 р.

2016 р.

Зміни порівняно з 2015 р.,%

Велика Британія

42 336

43 165

2

Польща

19 651

22 074

12

Німеччина

17 126

19 961

17

Румунія

12 746

17 545

38

Франція

13 639

16 980

24

Сербія

10 631

16 396

54

Росія

13 672

15 064

10

Чехія

9332

14 292

53

Іспанія

7126

12 969

82

Угорщина

11 741

12 450

6

Порівняйте статистичні дані таблиць 1 і 2 для окремих країн та зробіть відповідні висновки.

Для територіальної структури також характерні значні зміни в інформаційному суспільстві. Відбувається перерозподіл світового виробництва із чіткою тенденцією переміщення сфери послуг із Європи й США до країн Азії та Латинської Америки.

У розвинених країнах частка промисловості зменшується, а в країнах, що розвиваються, — зростає. У високорозвинених країнах зростає роль високотехнологічних та наукоємних виробництв. У країнах, що розвиваються, посилюється спеціалізація на ресурсо- і трудомістких виробництвах (нафтопереробка, металургія, хімія, енергетика).

На сільське господарство у світовій економіці припадає лише 5,9%, на промисловість — 30,5%, на сферу послуг — 63,6% в умовах розширення сфери функціонування постіндустріального суспільства і перетворення його на глобальну систему. Зростає значення екологічного чинника. Завдяки його дії до країн, що розвиваються, переносять так звані «брудні» виробництва (нафтохімія, гірнича хімія, чорна та кольорова металургія, енергетика, заснована на використанні вуглеводнів).

Перегляньте в мережі Інтернет мультфільм про екологію (сюрреалізм). Поясніть вплив «брудних» виробництв на навколишнє природне середовище.

Важливою тенденцією у зміні структури світового господарства в умовах інформаційного суспільства є підвищення територіальної ефективності в розміщенні промисловості. Тобто відбувається подальша концентрація виробництва передусім у морських портах, які стають своєрідними сировинними базами розвинених країн. Посилюється орієнтація виробництва на висококваліфіковану робочу силу, що проявляється в переміщенні промисловості до районів із більш сприятливою екологічною ситуацією.

Назвіть та покажіть на карті атласу найбільші морські порти Європи та Північної Америки. Поясніть їхнє значення для розвитку країн цих регіонів.

Постіндустріальна ідеологія розвитку світового господарства все більше залучає до глобалізаційних процесів раніше відсталі країни, підвищуючи загальний рівень їх соціально-економічного розвитку.

ВИСНОВКИ

• Глобалізація — суспільно-географічний процес зростання взаємної залежності країн і регіонів світу в результаті формування єдиного світового господарського простору.

• Найбільші переваги від глобалізації мають високорозвинені країни.

• Сучасна світова економіка розвивається в умовах інформаційного суспільства. Відбуваються тотальне впровадження досягнень НТП у світову економіку та докорінні зміни структури господарства.

• В умовах перетворення постіндустріального суспільства на глобальну систему зростає значення екологічного чинника.

• До глобалізаційних процесів залучаються раніше відсталі країни, підвищується загальний рівень їх соціально-економічного розвитку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть сутність глобалізації як суспільно-географічного процесу.

2. Назвіть компоненти світового господарства. Охарактеризуйте один із них.

3. Укажіть та поясніть причини існування процесу глобалізації.

4. Назвіть й охарактеризуйте позитивні та негативні наслідки глобалізації.

5. Укажіть особливості світового господарства на постіндустріальному етапі розвитку.