Хімія. Повторне видання. 8 клас. Савчин

Хімія. Повторне видання. 8 клас. Савчин

У 8 класі ви продовжуватимете вивчати хімію — науку про речовини, їхню будову, перетворення та властивості. Цього навчального року ви докладніше ознайомитеся з періодичним законом і структурою періодичної системи та будовою речовин. Це забезпечить вам свідоме вивчення неорганічних сполук: оксидів, кислот, основ, солей, їхнього складу, будови й властивостей.

Під час вивчення хімії у 8 класі ви будете формувати предметні й ключові компетентності, розуміння того, наскільки важливими є хімічні знання для сучасної людини.

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості та складні речовини. Реакції розкладу й сполучення

§ 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 3. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

§ 4. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 5. Періодична система хімічних елементів, її структура

§ 6. Будова атома. Склад атомних ядер

§ 7. Стан електронів в атомі

§ 8. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Поняття про радіус атома

§ 9. Залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної будови атомів

§ 10. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

§ 11. Значення періодичного закону

Узагальнення знань із теми 1 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовин

§ 12. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів

§ 13. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок

§ 14. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

§ 15. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Практична робота 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток

Узагальнення знань із теми 2 «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

§ 17. Молярна маса

§ 18. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

§ 19. Відносна густина газів

Узагальнення знань із теми 3 «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Оксиди, кислоти

§ 21. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Солі, основи

§ 22. Фізичні та хімічні властивості оксидів

§ 23. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля

§ 24. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

§ 25. Фізичні та хімічні властивості кислот

§ 26. Хімічні властивості кислот, їхня взаємодія з основами та солями

§ 27. Поширеність кислот у природі

§ 28. Використання кислот

§ 29. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації

§ 30. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 31. Фізичні та хімічні властивості солей

§ 32. Поширеність солей у природі та їхнє практичне використання

§ 33. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

Узагальнення знань із теми 4 «Основні класи неорганічних сполук»

Відповіді до задач

Додатки

Словник хімічних термінів