Хімія. 8 клас. Савчин

Словник хімічних термінів

А

Амфотерні гідроксиди — тверді речовини немолекулярної будови, що проявляють властивості основ і кислот.

Амфотерні оксиди — оксиди, що проявляють властивості основних і кислотних оксидів.

Амфотерність — здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основних і кислотних гідроксидів, основ і кислот).

Аніони — негативно заряджені йони.

Атомні кристалічні ґратки — ґратки, у вузлах яких містяться атоми.

В

Валентність — це число ковалентних хімічних зв’язків, якими атом з’єднаний з іншими атомами.

Відносна густина газів — відношення, що показує, у скільки разів маса певного об’єму одного газу більша або менша від маси такого ж об’єму іншого газу за однакових умов.

Вузли кристалічних ґраток — місця розташування структурних частинок у ґратках.

Г

Галогени — природна родина активних неметалічних елементів, що утворюють прості речовини типових неметалів, молекули яких двоатомні.

Генетичний зв’язок — взаємозв’язок між простими, простими й складними речовинами, унаслідок чого з одних речовин можна добути інші.

Групи — вертикальні стовпці хімічних елементів, подібних за властивостями.

Е

Електронегативність — це властивість атома елемента притягувати до себе електрони.

Електронна орбіталь — це об’єм простору навколо ядра атома, у якому найбільш імовірне перебування електрона.

Енергетичний рівень — відстань електрона від ядра атома, що залежить від запасу енергії.

— завершений — це рівень, що містить 2 або 8 електронів.

І

Ізотопи — різновиди атомів одного й того самого хімічного елемента, що мають однаковий заряд ядра (протонне число), але різні нуклонні числа.

Індикатор — речовина, яка змінює забарвлення в кислому чи лужному середовищі.

Інертні елементи — природна родина елементів, що виявляють стійку інертність до інших речовин.

Й

Йони — заряджені частинки, на які перетворюються атоми або групи атомів, коли вони втрачають або приєднують електрони.

Йонні кристалічні ґратки — ґратки, у вузлах яких катіони й аніони розташовуються почергово й утримуються силами взаємного притягання.

Йонний зв’язок — хімічний зв’язок між йонами.

К

Катіони — позитивно заряджені йони.

Кислоти — це складні речовини, до складу яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічних елементів, і кислотні залишки.

Кількість речовини v (читається — «ню») — це фізична величина, що вказує на число структурних частинок (атомів, молекул, йонів), які містяться в даній порції цієї речовини.

Кристалічні ґратки — упорядкування структурних частинок речовини в просторі під час їх твердіння.

Л

Лужні металічні елементи — природна родина елементів, прості речовини яких при взаємодії з водою утворюють луги.

М

Молекулярні кристалічні ґратки — ґратки, у вузлах яких розташовуються молекули речовин із ковалентним зв’язком.

Моль — кількість речовини, що містить стільки структурних частинок (атомів, молекул, йонів), скільки атомів міститься в Карбоні масою 0,012 кг (12 г).

Молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

Молярний об’єм Vm (читається — «ве-ем») — це відношення об’єму (V) до відповідної кількості речовини (ν).

Н

Нейтрони (n) — електронейтральні частинки ядра атома, відносна маса яких -1.

Неполярний ковалентний зв’язок — зв’язок, під час якого не відбувається зміщення електронних пар до атомів, які його утворюють.

Нормальні умови — температура 0 °С і тиск 101,3 кПа.

Нукліди — різні види атомних ядер залежно від кількості нуклонів.

Нуклон — загальна назва протонів і нейтронів у ядрі атома.

О

Оксиди — це складні речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген у ступені окиснення -2.

— амфотерні — їм відповідають амфотерні гідроксиди.

— кислотні — їм відповідають кислоти.

— основні — їм відповідають основи.

Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або кілька аніонів гідроксильних груп.

П

Періоди — це горизонтальні ряди елементів, розташовані в порядку зростання їх атомних мас, що починаються лужним металічним і закінчуються інертним елементом.

Періодична система — це графічне відображення природної класифікації хімічних елементів.

Протони (p) — позитивно заряджені частинки ядра атома із зарядом +1 і відносною масою 1 а. о. м.

Р

Радіус атома — віддаль від ядра до зовнішнього енергетичного рівня.

Реакції заміщення — реакції, що відбуваються між простою і складною речовинами, унаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній.

— нейтралізації — реакції між основою і кислотою з утворенням солі та води.

— обміну — реакції між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами.

С

Солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами кислотних залишків.

Спарені електрони — електрони, що мають однакові запас енергії, форму орбіталі й просторову орієнтацію, але антипаралельні спіни.

Спін — рух електрона навколо власної осі.

Ступінь окиснення — це умовний заряд атома, якщо припустити, що сполука складається тільки з йонів.

Х

Хімічний зв’язок — це зв’язок, утворений на основі взаємодії між частинками речовини (атомами, молекулами, йонами), у результаті чого утворюються хімічно стійкі молекули чи кристали.

— ковалентний — це зв’язок, що утворюється за рахунок спільних електронних пар.

— неполярний — утворюється між атомами з однаковою електронегативністю за рахунок спільних електронних пар.

— полярний — утворюється між атомами з різною електронегативністю на основі спільних електронних пар.

Хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра (протонним числом).

Ч

Число Авогадро 6,02 • 1023 — це число, що вказує на кількість структурних частинок, які містяться в 1 моль будь-якої речовини незалежно від її агрегатного стану.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст