Хімія. 8 клас. Савчин

§ 19. Молярна маса

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • формулювати визначення молярної маси;
 • пояснювати суть поняття «молярна маса»;
 • обчислювати молярну масу; кількість речовини за відомою її порцією та молярною масою.

Пригадайте, яке число структурних частинок міститься в 1 моль речовини.

Так, у 1 моль речовини міститься 6,02 • 1023 структурних частинок. Кожна з цих частинок характеризується певною масою. Якщо ж число Авогадро структурних частинок речовини помножити на масу однієї частинки, то знайдемо величину, яку називають молярною масою (М).

Наприклад. Маса молекули води — 2,99 • 1 0 26 кг.

Молярна маса води становить добуток маси молекули й числа Авогадро:

2,99 • 10 26 кг • 6,02 • 1023 молекул = 0,018 кг/моль, або 18 г/моль.

Молярну масу (М) виражають формулою:

де m — маса речовини; ν — відповідна кількість речовини.

Молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

Отже, молярна маса відображає залежність між масою й кількістю речовини. Числове значення молярної маси збігається з числовим значенням відносної атомної, молекулярної (формульної) маси й позначається М.

Одиниці молярної маси виражають у г/моль, кг/моль.

Наприклад. Визначимо молярну масу купрум(ІІ) оксиду. З цією метою обчислимо відносну формульну масу оксиду та виразимо її в г/моль:

Mr(CuО) = 64 + 16 = 80. Отже, М(CuО) = 80 г/моль.

З формули 1 можна вивести дві похідні:

 • а) для визначення маси:

 • б) для обчислення кількості речовини

Усі три формули застосовують у хімічних обчисленнях.

Обчислення на основі поняття «молярна маса». За наведеними вище формулами розв’язують хімічні задачі.

Задача 1. Обчисліть масу кальцій оксиду (СаО) кількістю речовини 0,3 моль.

Задача 2. Обчисліть, якій кількості речовини відповідає карбон(ІV) оксид масою 220 г.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

 • Молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.
 • Молярна маса відображає залежність між масою та кількістю речовини.
 • Числове значення молярної маси збігається з числовим значенням відносної атомної, молекулярної (формульної) маси й позначається М.
 • Одиницю молярної маси виражають у г/моль або кг/моль.
 • Користуючись поняттям «молярна маса», здійснюють хімічні обчислення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Поясніть, яку фізичну величину називають молярною масою.
 • 2. Напишіть і поясніть математичний вираз молярної маси.
 • 3. Виведіть похідні формули з математичного виразу молярної маси, запишіть їх.
 • 4. Обчисліть і вкажіть, якій кількості речовини відповідає купрум(ІІ) оксид (CuО) масою 8 г: А 0,2 моль; Б 0,1 моль; В 2 моль.
 • 5. Обчисліть і вкажіть масу водню кількістю речовини 6 моль: А 10 г; Б 14 г; В 12 г.
 • 6. Обчисліть і вкажіть число молекул у кисні (О2) кількістю речовини 0,5 моль: А 3,01 • 1023; Б 12,04 • 1023; В 6,02 • 1023.
 • 7. Позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8 • 1023 молекул води: А 3 моль; Б 0,5 моль; В 0,3 моль.