Хімія. 7 клас. Лашевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 7 клас. Лашевська

У підручнику повною мірою реалізовано всі змістові лінії Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи», а саме: хімічний елемент, речовина, хімічна реакція, методи наукового пізнання в хімії, хімія в житті суспільства. Навчально-методичний апарат забезпечує доступність і зрозумілість викладення матеріалу, рівневу диференціацію, різноманітність і збалансованість завдань, оптимізацію обсягу домашньої роботи учнів з хімії тощо.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їхні перетворення у навколишньому світі

§ 2. Хімія: від колиски цивілізації до сталого розвитку людства

§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Практична робота 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

Тестовий контроль знань. Вступ

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули, атоми

§ 5. Як вивчають речовини

§ 6. Фізичні властивості речовин

Лабораторний дослід 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

§ 7. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші

§ 8. Атом, його склад

§ 9. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

§ 10. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

§ 11. Хімічні формули речовин

§ 12. Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

§ 13. Валентність хімічних елементів

§ 14. Відносна молекулярна маса

§ 15. Масова частка елемента в речовині

Лабораторний дослід 3. Проведення хімічних реакцій

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Тестовий контроль знань. Початкові хімічні поняття

Тема 2. Кисень

§ 17. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень, його фізичні властивості

§ 18. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

§ 19. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

§ 20. Добування кисню у промисловості та лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

§ 21. Хімічні властивості кисню

§ 22. Умови виникнення та припинення горіння. Марковання небезпечних речовин

§ 23. Поширеність і колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування кисню

§ 24. Проблема чистого повітря

Тестовий контроль знань. Кисень

Тема 3. Вода

§ 25. Вода, склад її молекули, фізичні властивості, поширеність у природі

§ 26. Вода – розчинник. Розчин, його компоненти та кількісний склад

§ 27. Виготовлення розчину

Лабораторний дослід 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

§ 28. Взаємодія води з оксидами. Індикатори

Лабораторний дослід 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

§ 29. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Проблема чистої води

Тестовий контроль знань. Вода

Післяслово

Порадник учня

Додаток

Тлумачний словник