Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач

Реактиви: хлоридна кислота, розчини сульфатної та нітратної кислот; розчини натрій, кальцій, барій і ферум(ІІІ) хлоридів; натрій, калій, магній і кальцій карбонати; натрій, магній і купрум(ІІ) сульфати; аргентум(І) нітрат; калій і натрій гідроксиди; магній і купрум(ІІ) оксиди; розчини лакмусу й фенолфталеїну.

Обладнання: хімічний посуд, шпатель.

Мета роботи: застосувати набуті знання до розв’язування експериментальних задач.

Виконання роботи

Уважно прочитайте умову задачі, складіть план експерименту, проведіть його в хімічній лабораторії за допомогою виданих вам реактивів з дотриманням правил безпеки.

Задача 1. За допомогою яких із наявних реактивів можна одержати: а) кальцій карбонат; б) карбон(ІV) оксид; в) магній гідроксид? За якими ознаками можна впевнитися, що вони утворилися? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Задача 2. Проведіть реакцію нейтралізації з використанням наявних реактивів. Яку речовину треба заздалегідь додати до однієї із речовин? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Задача 3. За допомогою яких із наявних реактивів можна одержати: а) осади барій сульфату та ферум(IIІ) гідроксиду, розчин кальцій хлориду; б) осади аргентум(І) хлориду та купрум(ІІ) гідроксиду, розчин магній хлориду? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.

Задача 4. З використанням наявних реактивів проведіть реакції, які можна виразити такими скороченими йонними рівняннями:

  • a) Ag+ + Cl- = AgCl↓;
  • б) СuО + 2Н+ = Сu2+ + Н2О;
  • в) Н+ + ОН- = Н2О;
  • г) 2Н+ + CO32- ⇄ СО2↑ + Н2О;
  • ґ) MgO + 2Н+ = Mg2+ + Н2О.

Задача 5. У п’яти пронумерованих пробірках без етикеток містяться розчини сульфатної кислоти, натрій сульфату, магній сульфату, натрій карбонату, натрій гідроксиду. Дослідним шляхом розпізнайте вказані речовини. Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонно-молекулярні рівняння для кожної реакції.