Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання. Найважливіші органічні сполуки

1. Об’єм вуглеводню ряду метану відноситься до об’єму кисню, потрібного для повного згоряння цього алкану, як 1 : 6,5. Назва вуглеводню

 • А бутан
 • Б пентан
 • В етан
 • Г пропан

2. Ненасичений вуглеводень відрізняється від насиченого

 • А кратністю хімічного зв’язку
 • Б розчинністю у воді
 • В реакційною здатністю
 • Г якісним складом

3. Вуглеводень, узятий об’ємом 1 л (н. у.) і масою 1,34 г, містить Гідроген, масова частка якого становить 20 %. Цей вуглеводень —

 • А метан
 • Б етан
 • В етен
 • Г етин

4. Унаслідок згоряння вуглеводню масою 6 г утворився карбон(IV) оксид масою 17,6 г і вода масою 10,8 г. Його склад відповідає формулі

 • А СН4
 • Б С2Н2
 • Б С2Н4
 • Г С2Н6

5. Етен реагує з кожною із трьох речовин, формули яких наведено в рядку

 • A N2, Cu(OH)2, НСl
 • Б Аl, Н2О, Ν2
 • В О2, Н2, Вr2
 • Г СО2, S, Na

6. Гліцерол реагує з кожною із пари речовин, формули яких наведено в рядку

 • A Na, СаСl2
 • Б Cu(OH)2, НСl
 • В Na, Cu(OH)2
 • Г Cl2, Zn(OH)2

7. Яку речовину можна використати для того, щоб відрізнити етанол від гліцеролу?

 • А вода
 • Б натрій
 • В натрій гідроксид
 • Г купрум(II) гідроксид

8. У складі яких жирів містяться залишки ненасичених карбонових кислот?

9. Основним джерелом метану для одержання органічних речовин є

 • А вугілля
 • Б природний газ
 • В алюміній карбід
 • Г нафта

10. Який реагент необхідно взяти для перетворення рідких жирів на тверді?

 • А розчин NaOH
 • Б кисень
 • В розчин КОН
 • Г водень

11. Білки, макромолекули яких утворені виключно залишками молекул амінокислот, — це

 • А нукліди
 • Б протеїни
 • В протеїди
 • Г нуклеотиди

12. Увідповідніть формулу органічної речовини з назвою гомологічного ряду сполук, до якого вона належить.

 • 1 СН3ОН
 • 2 С2Н4
 • 3 C2H6
 • 4 НСООН
 • А вуглеводні гомологічного ряду метану
 • Б одноосновні карбонові кислоти
 • В ненасичені вуглеводні
 • Г одноатомні спирти
 • Д вуглеводи

13. Увідповідніть речовини з реагентами, за допомогою яких їх можна розрізнити.

 • 1 етен та етан
 • 2 гліцерол та етанол
 • 3 крохмаль і целюлоза
 • 4 етанол та етанова кислота
 • А бромна вода
 • Б водно-спиртовий розчин йоду
 • В водний розчин натрій карбонату
 • Г свіжоосаджений купрум(ІІ) гідроксид
 • Д розчин сульфатної кислоти

14. Увідповідніть опис реакції, позначений цифрою, з її назвою, позначеною буквою.

 • 1 реакція приєднання водню до молекули ненасиченої органічної сполуки
 • 2 реакція заміщення атомів Гідрогену в молекулі метану на атоми галогену
 • З реакція виявлення білка купрум(ІІ) гідроксидом у лужному середовищі
 • 4 реакція виявлення білка розчином концентрованої нітратної кислоти
 • А біуретова реакція
 • Б ксантопротеїнова реакція
 • В галогенування
 • Г гідроліз
 • Д гідрування

15. Обчисліть об’єм кисню, потрібний для спалювання метану об’ємом 100 л (н. у.).

16. Обчисліть кількість атомів Карбону в бутані об’ємом 6,72 л (н. у.).

17. Унаслідок пропускання пропену крізь бромну воду маса вмісту реакційної посудини збільшилася на 10,5 г. Обчисліть масу продукту реакції.

18. Обчисліть тепловий ефект реакції, якщо внаслідок згоряння метанолу масою 40 г виділяється 2200 кДж теплоти.

19. Гідратацією етену, узятого об’ємом 112 л (н. у.), добули етанол масою 207 г. Обчисліть відносний вихід (%) спирту.

20. Метанол кількістю речовини 1,5 моль прореагував з металічним натрієм. Обчисліть об’єм водню (н. у.), який виділився.

21. Обчисліть масу етанової кислоти, яку можна нейтралізувати розчином об’ємом 30 мл, густиною 1,22 г/мл і масовою часткою натрій гідроксиду 20 % .

22. Обчисліть масу розчину з масовою часткою метанової кислоти 20 %, який потрібно використати для реакції із цинком масою 5 г.

23. Обчисліть об’єм (н. у.) водню, який потрібен для перетворення триолеату масою 106 г на твердий жир.

24. Обчисліть масу сахарози, із якої гідролізом одержали глюкозу масою 60 г.

25. Обчисліть об’єм розчину натрій гідроксиду (густина — 1,20 мл/г) з масовою часткою лугу 20 %, який використали для нейтралізації аміноетанової кислоти кількістю речовини 6 моль.

26. Обчисліть масу крохмалю, який утворився внаслідок засвоєння рослиною карбон(ІV) оксиду об’ємом 224 л (н.у.).

27. Обчисліть об’єм хлоридної кислоти (густина — 1,15 г/мл) з масовою часткою гідроген хлориду 3 %, яка прореагувала з аміноетановою кислотою масою 30 г.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.