Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тестові завдання. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

1. Укажіть рівняння реакції заміщення.

 • А СаО + Н2О = Са(ОН)2
 • Б 2КІ + Сl2 = 2КСl + I2
 • В MgCO3 = MgO + CO2
 • Г NaOH + НСl = NaCl + Н2О

2. Ферум є відновником у реакції, рівняння якої наведено в рядку

 • A FeO + CO = Fe + СО2
 • Б 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3
 • В Fe2O3 + 2Аl = Аl2О3 + 2Fe
 • Г FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

3. Швидкість хімічної реакції обчислюють за рівнянням

 • А v = Δt/ΔС
 • Б v = C2 - C1
 • В v = С - t
 • Г v = ΔC/Δt

4. Швидкість хімічної реакції 2NO (г) + О2 (г) = 2NO2 (г) у результаті збільшення концентрації реагентів у 4 рази збільшиться

 • А у 36 разів
 • Б у 8 разів
 • В у 64 рази
 • Г у 16 разів

5. Швидкість хімічної реакції 4Fe (тв) + 3О2 (г) = 2Fe2O3 (тв) зі збільшенням тиску в системі в 6 разів збільшиться

 • А у 118 разів
 • Б у 240 разів
 • В у 169 разів
 • Г у 216 разів

6. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2, тому з підвищенням температури на 50 °С швидкість реакції збільшиться

 • А у 8 разів
 • Б у 16 разів
 • В у 64 рази
 • Г у 32 рази

7. З підвищенням температури на 50 °С швидкість реакції збільшилася в 1024 рази, її температурний коефіцієнт дорівнює

 • А 3
 • Б 2
 • В 4
 • Г 3,6

8. Хімічна реакція, температурний коефіцієнт якої дорівнює З, за температури 60 °С закінчується через 36 хв, а з підвищенням температури до 80 °С через

 • А 2 хв
 • Б 4 хв
 • В 3 хв
 • Г 5 хв

9. У разі одночасного підвищення температури на 10 °С та зменшення концентрації однієї з речовин у 3 рази швидкість гомогенної реакції

 • А спочатку збільшиться, потім зменшиться
 • Б зменшиться
 • В збільшиться
 • Г не зміниться

10. Проаналізуйте рівняння оборотної реакції, яка відбувається в закритій системі та перебуває в стані хімічної рівноваги:

2SO2 (г) + О2 (г) → 2SO3 (г), ΔH < 0.

Зміщення хімічної рівноваги ЛІВОРУЧ спричинить

 • А підвищення тиску
 • Б підвищення температури
 • В збільшення концентрації О2
 • Г збільшення концентрації SO2

11. Рівновага оборотної реакції С2Н4 (г) + Н2О (г) → С2Н5ОН (г), ΔН < 0, що перебуває в закритій системі, зміститься в бік утворення етанолу за умови

 • А зниження тиску
 • Б підвищення тиску
 • В підвищення температури
 • Г наявності каталізатора

12. Укажіть рівняння оборотної реакції, яка відбувається в закритій системі та під час перебігу якої підвищення тиску не зміщує рівновагу.

 • А СО2 (г) + С (тв) → 2СО (г)
 • Б С (тв) + 2N2O (г) → СО2 (г) + Ν2 (г)
 • В Ν2 (г) + 3Н2 (г) → 2ΝΗ3 (г)
 • Г 2SO2 (г) + О2 (г) → 2SO3 (г)

13. Проаналізуйте твердження.

І. Елементи в найвищих ступенях окиснення є окисниками.

II. Елемент у проміжному ступені окиснення може бути як окисником, так і відновником.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г правильних немає

14. Проаналізуйте твердження.

І. Швидкість хімічної реакції збільшується внаслідок подрібнення реагентів.

II. Швидкість хімічної реакції збільшується внаслідок збільшення концентрації реагентів.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г правильних немає

15. Проаналізуйте твердження щодо зміщення хімічної рівноваги оборотної реакції, що відбувається в закритій системі

О2(г) + 2СО (г) → 2СО2 (г), ΔН < 0.

І. Зниження температури сприятиме зміщенню хімічної рівноваги в бік утворення карбон(ІV) оксиду.

II. Зменшення концентрації карбон(ІІ) оксиду сприятиме зміщенню хімічної рівноваги в бік утворення карбон(ІV) оксиду.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г правильних немає

16. Проаналізуйте твердження щодо зміщення хімічної рівноваги оборотної реакції, що відбувається в закритій системі

СО (г) + Сl2 (г) → СОСl2 (г), ΔН < 0.

І. Підвищення тиску сприятиме зміщенню хімічної рівноваги в бік утворення продукту реакції.

II. Зниження температури сприятиме зміщенню хімічної рівноваги в бік реагентів.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише II
 • В обидва правильні
 • Г правильних немає

17. Увідповідніть рівняння хімічної реакції з її типом:

 • 1 2AgCl = 2Ag + Cl2
 • 2 Li2O + Н2О = 2LiOH
 • 3 2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2
 • 4 2КОН + H2SO4 = K2SO4 + 2Н2О
 • А реакція обміну
 • Б реакція розкладу
 • В реакція заміщення
 • Г реакція сполучення
 • Д реакція приєднання

18. Увідповідніть формулу, позначену цифрою, з назвою величини чи закону, позначеною буквою:

 • А закон Гесса
 • Б константа хімічної рівноваги
 • В закон діючих мас
 • Г правило Вант-Гоффа
 • Д швидкість хімічної реакції

19. Увідповідніть твердження, позначене цифрою, з твердженням, позначеним буквою:

 • 1 харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках
 • 2 аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують
 • 3 улітку збільшується ймовірність псування харчових продуктів
 • 4 термін використання пластикових водогінних труб значно більший, ніж сталевих
 • А зі зростанням температури швидкість реакції збільшується
 • Б зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується
 • В зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується
 • Г каталізатори пришвидшують хімічні реакції
 • Д швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів

20. Термохімічне рівняння термічного розкладання кальцій карбонату:

СаСО3 (тв) = СаО (тв) + СО2 (г), ΔH = +157,3 кДж.

Обчисліть кількість теплоти, необхідної для одержання карбон(ІV) оксиду об’ємом 69,21 л (н. у.).

21. Термохімічне рівняння реакції утворення ферум(ІІ) сульфіду:

Fe (тв) + S (тв) = FeS (тв), ΔН = -96 кДж.

Обчисліть кількість теплоти, що виділиться, якщо прореагує залізо масою 8,4 г.

22. Обчисліть тепловий ефект реакції утворення натрій гідроксиду внаслідок взаємодії натрій оксиду масою 15,5 г з водою, яке супроводжується виділенням 213 кДж теплоти.

23. Початкова концентрація карбон(ІІ) оксиду становила 4,8 моль/л, а кисню — 2,8 моль/л. Через 16 хв за певних температурних умов проведення реакції 2СО (г) + О2 (г) = 2СО2 (г) концентрація карбон(ІІ) оксиду зменшилася до 3,6 моль/л. Обчисліть швидкість цієї реакції за законом діючих мас.

24. Початкова концентрація водню становить 3,6 моль/л, а карбон(II) оксиду — 1,4 моль/л. Через 24 хв за певних температурних умов проведення реакції 3Н2 (г) + СО (г) = СН4 (г) + Н2О (г) концентрація водню зменшилася до 1,8 моль/л. Обчисліть швидкість цієї реакції за законом діючих мас.