Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • які окисники й відновники належать до найважливіших і чому.

Нагадаємо, що окисно-відновні реакції супроводжуються переходом електронів від одних атомів (або йонів-відновників) до інших атомів (або йонів-окисників), унаслідок чого змінюються ступені окиснення атомів (або йонів). При цьому кількість електронів, відданих відновником, завжди дорівнює кількості електронів, прийнятих окисником.

До відновників належать:

Окисниками є атоми в таких ступенях окиснення, у яких вони здатні приєднувати електрони. До окисників належать:

• прості речовини-неметали — галогени, кисень, озон тощо:

• катіони металічних елементів:

Окисні властивості катіонів металічних елементів посилюються зліва направо в ряду стандартних електродних потенціалів. Найсильнішими окисниками є йони металів, що містяться в цьому ряду праворуч;

• йони Гідрогену Н+, що містяться в складі кислот (крім нітратної) та води:

• складні речовини, що містять у своєму складі елементи в найвищих або проміжних ступенях окиснення, наприклад Хлор у ступенях окиснення від 0 до +7, Манган у ступенях окиснення від +3 до +7, Сульфур у ступені окиснення +6, Нітроген — +5, Хром — +6.

Сильні окисні властивості виявляє дихромат (у ньому Хром має ступінь окиснення +6):

Окисники — це атоми, йони або молекули, які під час реакції приєднують електрони. Вони містять елементи в найвищих або проміжних ступенях окиснення.

Відновники — це атоми, йони або молекули, які під час реакції віддають електрони. Вони містять елементи в найнижчих або проміжних ступенях окиснення.

Основні поняття. Найважливіші окисники. Найважливіші відновники.

Запитання та завдання

°1. Які речовини належать до найважливіших: а) відновників; б) окисників?

2. У якому випадку та чи інша речовина в окисно-відновних реакціях здатна виявляти властивості: а) лише відновника; б) лише окисника; в) як відновника, так і окисника? Наведіть приклади.

3. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій:

 • а) алюмінію з хлоридною кислотою;
 • б) водню з купрум(ІІ) оксидом;
 • в) карбон(ІІ) оксиду з киснем.

Укажіть окисники й відновники.

4. Вставте пропущені слова.

Атоми, молекули або йони, що віддають електрони, називають ... . Під час реакції вони ... . Атоми, молекули або йони, що приймають електрони, називають ... . У ході реакції вони ... .

5. Укажіть, яка з реакцій є окисно-відновною:

 • а) розкладання вапняку;
 • б) розкладання нітратної кислоти;
 • в) нейтралізація нітратної кислоти;
 • г) взаємодія вапняку з нітратною кислотою.

6. Прикладом реакції, що відбувається без зміни ступеня окиснення елементів, є:

 • а) дія натрій хлориду на аргентум(І) нітрат;
 • б) взаємодія міді з хлором;
 • в) взаємодія цинку з кислотою;
 • г) розкладання нітратної кислоти.

*7. Замість букв вставте назви відповідних хімічних елементів.

У четвертому періоді елемент (А) — найактивніший окисник, а елемент (Б) — найактивніший відновник. Серед елементів VIA-групи найактивнішим окисником є елемент (В), а найслабші окисні властивості виражені в елемента (Г).

*8. Методом електронного балансу доберіть коефіцієнти в схемах окисно-відновних реакцій:

 • a) Mg(NO3)2 → MgO + NO2↑ + О2↑;
 • б) Ba + СО2 → ВаСО3 + С;
 • в) K2SO4 + С → K2S + СО↑;
 • г) CuS + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 + S↓