Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • за якими ознаками класифікують хімічні реакції.

Хімічні реакції класифікують за певними ознаками.

1. За кількістю реагентів і продуктів розрізняють реакції сполучення, розкладу, заміщення та обміну:

реакції сполучення — реакції, під час яких із двох або кількох простих чи складних речовин утворюється одна складна речовина:

Na2O + CO2 = Na2CO3

4Аl + 3O2 = 2Al2O3

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

реакції розкладу — реакції, під час перебігу яких з однієї складної речовини утворюється кілька речовин:

2КНСО3 = K2CO3 + СО2 + Н2О

2Аl(ОН)3 = Аl2О3 + 3Н2О

2Fe2(SO4)3 = 2Fe2О3 + 6SO2 + 3О2

реакція заміщення — реакції, під час перебігу яких атоми одного елемента заміщують атоми іншого елемента в складній речовині, при цьому утворюються дві нові речовини:

Al + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3Ag↓

Ca + 2HCl = СаСl2 + H2

реакція обміну — реакції, під час перебігу яких складні речовини обмінюються своїми складовими частинами, унаслідок чого з двох речовин утворюються дві нові речовини:

Ca(NO3)2 + К2СО3 = СаСО3↓ + 2KNO3

NiSO4 (розв.) + 2NaOH (конц.) = Ni(OH)2↓ + Na2SO4

2. За оборотністю реакції поділяють на необоротні та оборотні.

Необоротними називають реакції, що відбуваються тільки в одному напрямку до повної витрати одного з реагентів. До них належать реакції, що супроводжуються утворенням малодисоційованих сполук (Н2О), а також ті, кінцеві продукти яких видаляються з реакційного середовища:

CuSO4 + Mg = MgSO4 + Сu↓

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Оборотними називають реакції, що відбуваються одночасно у двох взаємно протилежних напрямках. Записуючи рівняння таких реакцій, замість знака «дорівнює» використовують протилежно напрямлені стрілки:

2 + N2 ⇄ 2NH3

3. За ознакою зміни ступеня окиснення елементів реакції поділяють на окисно-відновні і такі, що відбуваються без зміни ступеня окиснення хімічних елементів.

Окисно-відновними називають реакції, під час яких змінюються ступені окиснення деяких елементів:

Тут цинк — відновник, оскільки значення його ступеня окиснення збільшується з 0 до +2. Йон Гідрогену — окисник: значення його ступеня окиснення зменшується з +1 до 0.

У реакції

жоден з елементів ступеня окиснення не змінює. Реакція не є окисно-відновною.

4. За ознакою поглинання або виділення теплової енергії хімічні реакції поділяють на ендо- й екзотермічні.

Екзотермічними називають реакції, під час яких відбувається виділення теплової енергії (її вимірюють у кілоджоулях, скорочено кДж):

2 + О2 = 2Н2О + 484 кДж

Ендотермічними називають реакції, під час яких відбувається поглинання теплової енергії:

Ν2 + О2 = 2ΝΟ - 181 кДж

5. За ознакою наявності або відсутності каталізатора під час перебігу реакції поділяють на каталітичні й некаталітичні.

Каталітичними називають реакції, які відбуваються за наявності каталізатора — речовини, що збільшує швидкість реакції, але сама залишається без змін:

Некаталітичними називають реакції, які відбуваються без участі каталізатора, наприклад миттєво в розчинах:

Cu(NO3)2 + 2КOН = Cu(OH)2↓ + 2ΚΝΟ3

Основні поняття. Реакції сполучення. Реакції розкладу. Реакції заміщення. Реакції обміну. Оборотні та необоротні реакції. Ендо- й екзотермічні реакції. Каталітичні й некаталітичні реакції.

Запитання та завдання

°1. За якими ознаками класифікують хімічні реакції?

°2. Які реакції належать до реакцій: а) сполучення та розкладу; б) заміщення й обміну; в) оборотних і необоротних; г) ендо- і екзотермічних; ґ) каталітичних і некаталітичних; д) окисно-відновних? Наведіть приклади.

3. Перетворіть напівсхеми реакцій на хімічні рівняння. Укажіть з-поміж них реакцію сполученння.

 • а) Н2 + Сl2
 • б) Mg + НСl →
 • в) СаСО3 = СаО + СО2
 • г) NaCl + AgNO3

4. Перетворіть напівсхеми реакцій на хімічні рівняння. Укажіть з-поміж них реакцію розкладу.

 • a) Fe + О2
 • б) Fe + НСl →
 • в) FeCO3
 • г) FeO + С →

5. Перетворіть напівсхеми реакцій на хімічні рівняння. Укажіть з-поміж них реакцію заміщення.

 • a) Zn + НСl →
 • б) Zn + HNO3
 • в) ZnO + H2SO4
 • г) ZnCl2 + AgNO3

6. Перетворіть напівсхеми реакцій на хімічні рівняння. Укажіть з-поміж них реакцію обміну.

 • a) Na2O + Н2О →
 • б) Na2O + H2SO4
 • в) Na2O + СО2
 • г) Na + H2O →

7. Реакція магній хлориду з аргентум(І) нітратом у розчині та реакція окиснення сульфур(ІV) оксиду киснем за ознакою необоротності реакції:

 • а) необоротні;
 • б) оборотні;
 • в) перша необоротна, друга оборотна;
 • г) перша оборотна, друга необоротна.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.