Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Розв’язування задач з використанням законів Фарадея

У цьому параграфі ви дізнаєтеся, як визначити:

  • масу речовини, що утворюється внаслідок електролізу;
  • час пропускання електричного струму, необхідного для добування певної маси чи об’єму речовини;
  • силу струму, за якої можна отримати потрібну масу чи об’єм речовини.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Електроліз розплаву алюміній оксиду в кріоліті проводили протягом 3 годин, пропустивши електричний струм силою 30 000 А. Обчисліть масу алюмінію, який отримали на катоді.

Приклад 2. Унаслідок пропускання крізь розчин CuSO4 електричного струму силою 10 А маса катода збільшилася на 11,85 г. Визначте час проведення електролізу за умови, що вихід за струмом становить 100 %.

Приклад 3. Визначте силу струму, якщо під час електролізу водного розчину AgNO3 на інертних електродах протягом 1 год на катоді виділилося срібло масою 16,5 г за умови, що вихід за струмом становить 100 %.

Приклад 4. Унаслідок електролізу розплаву хлориду лужного металічного елемента на катоді виділився метал масою 11,5 г, а на аноді — хлор об’ємом 5,6 л. Визначте метал.

Запитання та завдання

1. Обчисліть масу міді, яка виділиться на катоді внаслідок проходження крізь водний розчин купрум(ІІ) сульфату струму силою 10 А протягом 1 год.

2. Обчисліть масу нікелю, який одержали електролізом розчину нікель(ІІ) сульфату під дією струму силою 10 А протягом 5 год.

3. Обчисліть час пропускання струму силою 5 А крізь розчин ферум(ІІ) сульфату для добування заліза масою 2,8 г.

4. Обчисліть час пропускання струму силою 12,1 А крізь хлоридну кислоту для добування хлору об’ємом 6 л (н. у.).

5. Обчисліть силу струму, за якої під час електролізу розчину ферум(ІІ) сульфату протягом 33 хв добули залізо масою 2,3 г.

6. Визначте силу струму, за якої під час електролізу розчину хром(ІІІ) сульфату протягом 30 хв виділився хром масою 1,2 г.

7. Обчисліть масу срібла, яке виділиться на катоді внаслідок електролізу, якщо крізь розчин AgNO3 пропускали струм силою 10 А протягом 30 хв.

*8. Струмом силою 50 А за 3 год під час електролізу на нерозчинному електроді було відновлено двовалентний метал масою 1778 г. Якою була молярна маса еквіваленту цього металу? Який це метал?

*9. Визначте силу струму під час електролізу водного розчину солі металічного елемента з молярною масою 52 г/моль, якщо за 6 год на інертному електроді одержали метал масою 260 г.

10. Робота в парах. Крізь розчин солі Платини пропускали струм силою 5 А протягом 10 хв. Під час електролізу на катоді виділилася платина масою 1,5 г. Визначте молярну масу еквівалента платини. Який заряд мав йон Платини? Запишіть формулу солі, якщо аніоном є хлорид.