Хімія. Поглиблений рівень. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

  • за якими ознаками класифікують хімічні реакції.

Хімічні реакції класифікують за певними ознаками.

1. За характером перебігу їх поділяють на реакції сполучення, розкладання, заміщення та обміну:

реакції сполучення — реакції, під час перебігу яких з декількох речовин утворюється одна речовина, більш складна, аніж вихідні:

Na2O + CO2= Na2CO3

4Al + 3O2= 2Al2O3

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

реакції розкладу — реакції, під час перебігу яких з однієї складної речовини утворюється декілька речовин:

2KHCO3 = K2CO3 + CO2 + H2O

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

2Fe2(SO4)3 = 2Fe2O3 + 6SO2 + 3O2

реакції заміщення — реакції, під час перебігу яких атоми одного елемента заміщують атоми другого елемента в складній речовині, при цьому утворюються дві нові речовини — проста і складна:

Al + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3Ag↓

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

реакції обміну — реакції, під час перебігу яких складні речовини обмінюються між собою своїми складовими частинами, унаслідок чого з двох вихідних речовин утворюються дві нові речовини:

Ca(NO3)2 + K2CO3 = CaCO3↓ + 2KNO3

NiSO4 (розв.) + 2NaOH (конц.) = Ni(OH)2↓ + Na2SO4

2. За ознакою напрямку реакції поділяють на необоротні та оборотні.

Необоротними називають реакції, що відбуваються тільки в одному напрямку. До них відносять реакції, що супроводжуються утворенням малодисоційованих сполук (H2O), а також ті, кінцеві продукти яких видаляються з реакційного середовища:

CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu↓

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Оборотними називають реакції, що відбуваються одночасно у двох взаємно протилежних напрямках. Під час написання рівнянь таких реакцій замість знака рівності використовують протилежно напрямлені стрілки:

3H2 + N2 2NH3

3. За ознакою зміни ступеня окиснення елементів реакції поділяють на окисно-відновні і такі, що відбуваються без зміни ступеня окиснення хімічних елементів.

Окисно-відновними називають реакції, під час яких змінюються ступені окиснення деяких елементів:

Тут цинк — відновник, оскільки значення його ступеня окиснення збільшується з 0 до +2. Йон Гідрогену — окисник: значення його ступеня окиснення зменшується з +1 до 0.

4. За ознакою поглинання або виділення теплової енергії хімічні реакції поділяють на ендо- та екзотермічні, оскільки вихідні речовини та продукти реакції мають різний запас енергії.

Екзотермічними називають реакції, перебіг яких супроводжується виділенням теплової енергії (її вимірюють у кілоджоулях, скорочено кДж):

2H2 + O2 = 2H2O + 484 кДж

Ендотермічними називають реакції, які супроводжуються поглинанням теплової енергії:

N2 + O2 = 2NO - 181 кДж

5. За ознакою наявності або відсутності каталізатора під час перебігу реакції поділяють на каталітичні й некаталітичні.

Каталітичними називають реакції, які відбуваються за участі каталізатора — речовини, що прискорює їхній перебіг, але сама залишається без змін:

Некаталітичними називають реакції, які відбуваються без участі каталізатора, наприклад миттєво в розчинах:

Cu(NO3)2 + 2KOH = Cu(OH)2↓ + 2KNO3

Основні поняття. Реакції сполучення. Реакції розкладу. Реакції заміщення. Реакції обміну. Оборотні та необоротні реакції. Ендо- й екзотермічні реакції. Каталітичні та некаталітичні реакції.

Запитання та завдання

  • °1. За якими ознаками класифікують хімічні реакції?
  • °2. Які реакції відносять до реакцій: а) сполучення та розкладу; б) заміщення й обміну; в) оборотних і необоротних; г) ендо- і екзотермічних; ґ) каталітичних і некаталітичних; д) окисно-відновних? Наведіть приклади.
  • 3. Яка з наведених реакцій — реакція сполучення?

а) H2 + Cl2

б) Mg + HCl →

в) CaCO3 = CaO + CO2

г) NaCl + AgNO3

  • 4. Яка з наведених реакцій — реакція розкладу?

а) Fe + O2

б) Fe + HCl →

в) FeCO3

г) FeO + C →

  • 5. Яка з наведених реакцій — реакція заміщення?

а) Zn + HCl →

б) Zn + HNO3

в) ZnO + H2SO4

г) ZnCl2 + AgNO3

  • 6. Яка з наведених реакцій — реакція обміну?

а) Na2O + H2O →

б) Na2O + H2SO4

в) Na2O + CO2

г) Na + H2O →

  • *7. Реакція взаємодії магній хлориду з аргентум(І) нітратом і реакція окиснення сульфур(ІV) оксиду киснем за ознакою напрямку реакції:

а) необоротні;

б) оборотні;

в) перша необоротна, друга оборотна;

г) перша оборотна, друга необоротна.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.