Хімія. Поглиблений рівень. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Поглиблений рівень. 9 клас. Бутенко

Підручник містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений чинною державною програмою, достатню кількість задач з розв'язаннями, практичні роботи з елементами дослідження, домашні досліди. Логічна послідовність, простота й наочність викладу матеріалу, високий науковий рівень, велика кількість ілюстрацій сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 4. Загальна характеристика розчинів. Значення розчинів у природі, житті та практичній діяльності людини

§ 5. Розчинення — фізико-хімічний процес

§ 6. Кристалогідрати

§ 7. Будова молекули води. Поняття про міжмолекулярний водневий зв'язок

§ 8. Розчинність речовин у воді. Залежність розчинності від різних чинників

§ 9. Обчислення розчинності речовини

§ 10. Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини

§ 11. Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини

§ 12. Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалента. Обчислення молярної концентрації еквівалента

§ 13. Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом

§ 14. Розв'язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

Тестові завдання. Розчини

Найважливіше в розділі 1. Розчини

Тема 2. Електролітична дисоціація

§ 15. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

§ 16. Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентним зв'язком

§ 17. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Поняття про ступінчасту дисоціацію

§ 18. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти

§ 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації

§ 20. Реакції обміну між розчинами електролітів. Складання йонно-молекулярних рівнянь

§ 21. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію

§ 22. Дисоціація води. Поняття про рН розчину

§ 23. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену

§ 24. Гідроліз солей

§ 25. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат- і силікат-іони

Тестові завдання. Електролітична дисоціація

Найважливіше в розділі 2. Електролітична дисоціація

Тема 3. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

§ 26. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники

§ 27. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів

§ 28. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 29. Найважливіші окисно-відновні реакції

§ 30. Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея

§ 31. Розв'язування задач з використанням законів Фарадея

§ 32. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи

§ 33. Електроліз: закономірності електродних процесів, застосування електролізу

Тестові завдання. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

Найважливіше в розділі 3. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

Тема 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій

§ 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники

§ 36. Поняття про енергетику хімічних реакцій

§ 37. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями

§ 38. Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції

§ 39. Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом діючих мас

§ 40. Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи реагуючих речовин

§ 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа

§ 42. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин

§ 43. Поняття про ланцюгові реакції

§ 44. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз

§ 45. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції

§ 46. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє

Тестові завдання. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

Найважливіше в розділі 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

Тема 5. Найважливіші органічні сполуки

§ 47. Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин

§ 48. Особливості будови атома Карбону

§ 49. Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у природі

§ 50. Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії

§ 51. Фізичні та хімічні властивості гомологів метану

§ 52. Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні й хімічні властивості

§ 53. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями

§ 54. Поняття про полімери. Поліетилен

§ 55. Спирти: метанол, етанол, гліцерол

§ 56. Карбонові кислоти: метанова й етанова, їхні молекулярні та структурні формули і властивості

§ 57. Жири: склад, утворення, гідроліз і гідрування, біологічне значення

§ 58. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза

§ 59. Амінокислоти. Молекулярна та структурна формули аміноетанової кислоти, фізичні й хімічні властивості

§ 60. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків

§ 61. Нуклеїнові кислоти: склад і будова, біологічне значення

§ 62. Природні й синтетичні сполуки. Значення продуктів органічної хімії

Тестові завдання. Найважливіші органічні сполуки

Найважливіше в розділі 5. Найважливіші органічні сполуки

Тема 6. Узагальнення знань з хімії

§ 63. Будова речовини. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємодія між речовинами та їхні взаємоперетворення

§ 64. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Хімія та екологія

§ 65. Хімічна наука й виробництво в Україні

Найважливіше в розділі 6. Узагальнення знань з хімії

Практикум

Правила безпеки під час роботи в лабораторії

Практична робота 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини

Практична робота 2. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини

Практична робота 3. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини

Практична робота 4. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Практична робота 5. Розв'язування експериментальних задач на визначення pH розчинів і гідроліз солей

Практична робота 6. Розв'язування експериментальних задач

Практична робота 7. Окисно-відновні реакції

Практична робота 8. Дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції

Практична робота 9. Оборотні та необоротні реакції

Практична робота 10. Властивості етанової кислоти

Практична робота 11. Розв'язування експериментальних задач

Практична робота 12. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

Посилання в Інтернет на цікаві хімічні ресурси

Словничок термінів

Відповіді до задач

Відповіді на тестові завдання