Хімія. 9 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Роль хімії у суспільному розвитку

Опанувавши зміст параграфа, ви будете

  • знати роль хімії у різних галузях промисловості та сільського господарства;
  • розуміти суть хімізації, її користь і шкоду;
  • уміти наводити приклади застосування хімічних сполук і процесів у різних галузях суспільного господарства і в побуті; пояснювати соціальне значення хімії.

Пізнання хімії як однієї з фундаментальних природничих наук необхідне для формування наукового світогляду, розвитку образного й логічного мислення, творчого зростання майбутніх спеціалістів. Велике значення має хімія в житті кожної людини, в її практичній діяльності та в побуті.

Нині, як ніколи раніше, зросла роль хімічних сполук, хімічних процесів і взагалі знань з хімії у житті суспільства. «Вік хімії», «вік полімерів» — ці образні характеристики аж ніяк не є перебільшенням. Вони наочно відображають об'єктивний факт небувалого за своєю могутністю, масштабністю й наслідками проникнення хімії у найрізноманітніші сфери діяльності людини, всього життя суспільства.

Відомо, що велике значення для промисловості й сільського господарства, транспорту й оборони країни, побуту має тверде, рідке й газувате паливо. Хімії належить видатна роль у розробленні процесів виробництва різних видів палива, створенні ракетного палива та окисників для нього. Разом із фізиками хіміки заклали наукові основи добування палива для ядерних реакторів. Через вичерпування запасів природного газу і нафти хіміки вже сьогодні дбають про паливо майбутнього. Метан СН4 можна синтезувати з кам'яного вугілля:

C + Н2О → СО + Н2 (конверсія вугілля)

2 + СО → СН4 + Н2О

Метод конверсії вугілля набуває великого значення для розвитку водневої енергетики. Водень як екологічно чисте паливо можна використовувати на всіх видах транспорту.

Не менше значення має використання етанолу С2Н5ОН як пального замість бензину, оскільки продукти згоряння етанолу не забруднюють повітря.

• Напишіть рівняння реакції горіння етанолу.

Значного поширення набуло виробництво біодизельного пального. За хімічною природою — це сполуки, похідні карбонових кислот, що їх добувають із жирів, наприклад із ріпакової олії.

Отже, хімія відіграє важливу роль у сучасній енергетиці.

Промислове виробництво неможливе без машин та інструментів. Основними матеріалами, з яких їх виготовляють, є метали і сплави, що їх добувають на основі хімічної переробки природних матеріалів. Хімія дає металургії способи дослідження руд із метою визначення в них умісту потрібних металів, способи збагачення сировини і добування корисних металів, інтенсифікації металургійних процесів, способи вловлювання й перероблення відходів. так, доменні шлаки використовують для виробництва шлакоситалу — міцного й твердого матеріалу для будівництва. За комплексом властивостей і собівартістю він може конкурувати з будівельними матеріалами.

Завдяки досягненням хімії виготовляються не лише металеві, а й нові матеріали — надпровідники, напівпровідники, ізолятори, що забезпечують розвиток електротехніки та радіоелектроніки. Нові матеріали — надміцні, жаротривкі тощо використовуються в конструкціях супутників, космічних кораблів, ядерних реакторів.

Унікальні властивості мають новітні наноматеріали, зокрема міцні вуглецеві нанотрубки (мал. 86). На розвиток виробництва наноматеріалів покладаються великі надії.

Мал. 86. Карбонові нанотрубки

Важливим є виробництво полімерів: пластмас для виготовлення деталей машин, покришок, прокладок; ізоляційних матеріалів, синтетичних волокон; штучної шкіри та інших шкірозамінників тощо.

Хімія має велике значення і для виробництва харчових продуктів. Багато процесів харчової промисловості, яка переробляє первинні сільськогосподарські продукти, ґрунтується на хімії — виробництво оцту, спирту, цукру, маргарину, крохмальної патоки, консервантів тощо.

Хімія глибоко проникла в сільське господарство. Рослинництву вона дає мінеральні й органо-мінеральні добрива, засоби захисту рослин від бур'янів, шкідників, хвороб, а тваринництву — білкові кормові добавки, вітаміни, лікувальні та санітарні засоби.

Велике значення має хімія і для охорони здоров'я. Хімічні продукти використовують як засоби лікування, дезінфекції, знеболювання, виробництва кровозамінників, штучних суглобів, зубних протезів тощо (мал. 87, 88).

Мал. 87. Лікарські препарати

Мал. 88. Штучний суглоб. З титанових сплавів і сплавів кобальту з хромом (30 %) та молібденом (5—7 %) виготовляють тазостегновий суглоб, а для його чашечки використовують поліетилен

Завдяки таким продуктам, як парфуми, ванілін, мило і мийні засоби, розчинники, лаки, фарби, знезаражувальні речовини, засоби для вибавляння плям, хімія слугує людині й у побуті.

Стрімкий розвиток хімізації всіх галузей виробництва, який нині яскраво виявляється в усьому світі, змушує по-новому розуміти соціальне значення хімії (мал. 89).

Мал. 89. Жаротривкі матеріали використовують у конструкціях ракет

Ще порівняно недавно кожний успіх у практичному освоєнні та пізнанні хімічної дії речовин звеличувався як нове свідчення зростаючого панування людини над природою й оцінювався як благодіяння для людства. А сьогодні спостерігається інша крайність: виникла своєрідна мода критикувати хімію, засуджувати застосування хімічних продуктів і хімічних методів. Хімізація виробництва нерідко вважається головним винуватцем загрозливого забруднення навколишнього середовища, пропагується відмова від хімізації, використання штучних і синтетичних матеріалів. В обивательській свідомості хімічні продукти асоціюються з чимось протиприродним.

Водночас відомо, що хімізація як практичне використання властивостей речовин та їхніх перетворень у виробництві засобів життя для людини почалася ще з давніх-давен, коли первісна людина оволоділа вогнем. Реакція горіння — це найперший хімічний процес, практично освоєний людиною, що набув широкого і різноманітного застосування в житті суспільства, створенні матеріальних благ, практичному використанні речовин.

Сьогодні хімізація — це застосування хімічних процесів і хімічних матеріалів у всіх сферах господарства, комплексне використання речовини та енергії, що забезпечується хімічними методами. Елементи хімізації трапляються навіть у тих виробництвах, де переважають механічні операції та механічне оброблення речовин. Наприклад, використання бетону в будівництві (мал. 90), просочування деревини спеціальними речовинами для зменшення горючості або гниття, що збільшує зносостійкість виробів і в кінцевому підсумку підвищує продуктивність праці людини.

Мал. 90. Бетонна гребля

Отже, щодо негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини, то винна не хімія сама по собі, а винні люди, які недостатньо хімічно освічені, або люди, знання яких з хімії не набули функціональності чи вже втратили її. Такі люди зазвичай нехтують знаннями про речовини і хімічні процеси, легко порушують норми і правила їх використання, проектують виробництва без очисних споруд заради його здешевлення, закопують відходи в землю або викидають у водойми, розпорошують хімікати тощо. Своєю діяльністю вони завдають шкоди здоров'ю людей і довкіллю. Такий рівень практичної хімізації спричиняє зіткнення суспільної свідомості з низкою питань хімічного, технологічного, екологічного і соціального характеру.

Завершуючи базову хімічну освіту, ви, напевно, вже усвідомили діалектичну природу самої хімії, її користь і шкоду. Зрозуміли, як і чому благом чи злом для людства і природи обертаються ті могутні й надзвичайно тонкі у своїй вибірковості хімічні дії речовин, що їх використовує людина. А тому, незважаючи на те, який профіль подальшого навчання ви оберете, завжди пам'ятайте про гуманістичну спрямованість хімії та намагайтеся реалізувати її у своїй практичній діяльності. Розуміючи, що таке хімія в руках людських, завжди вдосконалюйте свої знання, пам'ятаючи про їхнє соціальне й загальнокультурне значення.

Висновки

• Хімія як наука сприяє не тільки пізнанню навколишнього світу, вона є ще галуззю виробничої діяльності людини. З давніх-давен і донині хімія завжди слугувала й слугує людині та допомагає в її практичній діяльності. У наш час без розвитку хімії неможливий розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії, транспорту, будівництва, електроніки, космічної техніки тощо. Поширення нових речовин і нових матеріалів, хімічних методів у основних галузях промислового і сільськогосподарського виробництва, сфері побуту, охороні здоров'я дедалі більшою мірою забезпечує їх прогрес. Саме тому й відбувається хімізація практично всіх сфер людської діяльності.

• Хімізація — це використання властивостей речовин і матеріалів, хімічних процесів і хімічних методів аналізу в практичній діяльності людини та у сфері матеріального виробництва. Хімізація уможливлює розв'язування багатьох проблем господарського життя суспільства і водночас породжує нові проблеми, пов'язані зі станом природного середовища і здоров'ям людини. Сучасний стан хімізації гостро зіштовхує суспільну свідомість з низкою глобальних проблем (енергетичною, сировинною, продовольчою, екологічною), що хвилюють людство та потребують негайного розв'язування.