Хімія. 9 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 36. Амінокислоти

Опанувавши зміст параграфа, ви будете

  • знати хімічний склад амінокислот;
  • записувати формулу аміноетанової кислоти;
  • пояснювати амфотерні властивості амінокислот;
  • розуміти біологічну роль амінокислот.

Склад і будова. Ви вже знаєте, що до складу рослинних і тваринних організмів уходять представники таких класів органічних сполук, як жири та вуглеводи. Не менш важливими для функціонування живих організмів є білки. Це високомолекулярні сполуки, утворені з ланок амінокислот.

Іван Якович ГОРБАЧЕВСЬКИЙ

(1854—1942)

Український учений, академік. Народився в Україні, працював у Відні, Празі, професор, ректор Українського вільного університету в Празі. Наукові праці стосуються органічної хімії та біохімії. Уперше синтезував сечову кислоту і з'ясував шляхи її утворення в організмі. Висловив думку про амінокислотний склад білків. Зробив внесок у розвиток української наукової термінології. Автор підручників з хімії українською мовою.

Думку про те, що амінокислоти є «цеглинками », з яких побудовані білки, уперше висловив видатний український біохімік і хімік І. Я. Горбачевський.

У чому полягає відмінність амінокислот від карбонових кислот, що ви їх вивчали раніше? Карбонові кислоти містять крім вуглеводневої ще й карбоксильну групу —СООН, а амінокислоти — дві групи: карбоксильну та аміногрупу —NH2.

Якщо в молекулі етанової кислоти СН3СООН один атом Гідрогену у вуглеводневій групі замістити на аміногрупу, утвориться аміноетанова кислота:

Аміноетанова кислота — найпростіша з амінокислот (мал. 74). Серед них є такі, що містять дві карбоксильні групи або дві аміногрупи, гідроксильні та сульфуровмісні групи.

Мал. 74. Модель молекули аміноетанової кислоти

Фізичні властивості. Амінокислоти — безбарвні кристалічні речовини з високими температурами плавлення, більшість із них добре розчинні у воді.

Утворення поліпептидів. Карбоксильна й аміногрупа протилежні за хімічним характером: перша є носієм кислотних властивостей, друга — основних. Отже, амінокислоти — амфотерні сполуки, вони реагують і з кислотами, і з лугами.

• Пригадайте, у чому полягають особливості амфотерних неорганічних сполук, наведіть приклади реакцій.

Найважливішою особливістю амінокислот є взаємодія молекул між собою. У реакцію вступають протилежні за функціями групи: карбоксильна група однієї молекули й аміногрупа іншої.

Унаслідок реакції можуть утворюватись ланцюги значної довжини — поліпептиди, або білки (мал. 75). Автором поліпептидної теорії є німецький учений Е. Фішер.

Мал. 75. Фрагмент моделі поліпептидного ланцюга

Біологічне значення амінокислот. До складу білків входять 20 амінокислот, причому 10 з них належать до незамінних. Їх назва пов'язана з тим, що тваринні організми, на відміну від рослинних, не здатні самостійно синтезувати амінокислоти. Отже, необхідні для життєдіяльності амінокислоти мають надходити в готовому вигляді, у складі їжі. Нестача амінокислот може спричинити хворобу, тому виснаженим людям амінокислоти, як ліки, вводять прямо у кров.

Амінокислоти, добуті шляхом синтезу, використовують для відгодівлі худоби.

Висновки

• Молекули амінокислот містять аміно- й карбоксильну групи.

• Амінокислоти належать до амфотерних сполук.

• Утворення поліпептидів — найважливіша хімічна властивість амінокислот.

• Амінокислоти мають біологічне значення.

Еміль Герман ФІШЕР

(1852—1919)

Німецький хімік, член Берлінської академії наук. Наукові праці присвячені хімії фізіологічно активних речовин. Синтезував низку вуглеводів, зокрема глюкозу і фруктозу. Встановив, що амінокислоти сполучаються між собою з утворенням поліпептидів, уперше добув дипептид. Лауреат Нобелівської премії 1902 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Сформулюйте означення амінокислот, виходячи з їхнього хімічного складу.
  • 2. Чим, на вашу думку, зумовлюється багатоманітність амінокислот?
  • 3. Яка причина амфотерності амінокислот?
  • 4. Чому амінокислоти називають «цеглинками» білків?
  • 5. Яка властивість амінокислот лежить в основі утворення білків?
  • 6. Схарактеризуйте значення амінокислот, використовуючи знання з курсу біології людини. З'ясуйте, які продукти містять найбільше незамінних амінокислот.