Хімія. 9 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Оборотні та необоротні реакції

Опанувавши зміст параграфа, ви будете

 • знати суть прямої реакції; зворотної реакції; оборотної і необоротної реакцій; хімічної рівноваги;
 • уміти пояснювати вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги; складати рівняння оборотних і необоротних реакцій.

Ви вже знаєте, що хімічні реакції полягають у взаємодії вихідних речовин (реагентів) й утворенні кінцевих продуктів. Проте не слід думати, що напрямок хімічної реакції завжди єдиний (реагенти → продукти). Насправді хімічні реакції відбуваються в прямому і зворотному напрямках.

У пробірку з розбавленою сульфатною кислотою H2SO4 опускаємо стружку магнію:

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Реакція закінчується тоді, коли весь магній прореагує. Якщо спробувати здійснити цю реакцію у зворотному напрямку, тобто пропускати водень у розчин магній сульфату, то металічний магній і сульфатна кислота при цьому не утворяться. Отже, ця реакція не може відбутися у зворотному напрямку, вона є необоротною.

У велику демонстраційну пробірку поміщаємо кристали амоній хлориду масою 2—3 г. Трохи прикриваємо отвір пробірки скловатою і нагріваємо. Амоній хлорид розкладається з утворенням двох газів — амоніаку NH3 і гідроген хлориду НCl, які у верхній, холоднішій частині пробірки взаємодіють між собою з утворенням дрібних кристалів амоній хлориду NH4Cl (мал. 35), і ми бачимо густий білий дим:

Мал. 35. Оборотна реакція

Реакція, під час якої з вихідних речовин утворюються кінцеві продукти, називається прямою реакцією. У рівнянні реакції це позначають стрілкою, спрямованою зліва направо.

Реакція, під час якої вихідні речовини слугують продуктами реакції, називається зворотною реакцією.

У рівнянні реакції це позначають стрілкою, спрямованою справа наліво.

У рівняннях оборотних реакцій замість знака «дорівнює» ставлять дві протилежно напрямлені стрілки.

Наприклад:

N2 + 3Н2 ⇄ 2NH3

На початку реакції концентрації вихідних речовин азоту N2 і водню Н2 великі, швидкість прямої реакції також велика. В міру витрачання вихідних речовин швидкість прямої реакції зменшується. Водночас починає нагромаджуватися продукт реакції амоніак NH3. Доки його мало, швидкість зворотної реакції незначна. З нагромадженням амоніаку швидкість зворотної реакції зростає. Настає такий момент, коли швидкість прямої та зворотної реакцій зрівнюються.

Проведення оборотних реакцій у промисловості невигідне, оскільки вихід продукту занадто малий.

У необоротних реакцій зворотний процес також має місце, але виражений він дуже слабко. Тому необоротні реакції відбуваються практично до кінця. До них належать зазвичай ті реакції, під час перебігу яких:

 • один із продуктів, що утворюється, виходить зі сфери реакції — випадає в осад або виділяється у вигляді газу:

Ba(NO3)2 + Na2CO3 = BaCO3↓ + 2NaNO3

K2SO3 + H2SO4 = K2SO4 + SO2↑ + H2O.

 • утворюється малодисоційована сполука (слабкий електроліт):

HCl + NaOH = NaCl + H2O

 • реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії:

2Mg + O2 = 2MgO; ΔΗ = -1 205 кДж.

Висновки

• Хімічні реакції бувають оборотні та необоротні.

• Оборотні реакції одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках — у прямому і зворотному. Самочинний перебіг оборотних реакцій відбувається не до кінця.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. За якою ознакою реакції поділяють на оборотні та необоротні? За яких умов реакція буде необоротною? Наведіть приклади.

2. Напишіть рівняння реакцій між зазначеними речовинами і укажіть серед них оборотну реакцію:

 • А Na2SiO3 + H2SO4
 • Б СаО + HCl →
 • B NaOH + Аl(ОН)3
 • Г N2 + O2

Додаткове завдання

3. Що ви можете сказати про реакцію, загальний вигляд якої

А + В = С,

на підставі наведеного графіка?

 • А реакція відбувається дуже швидко
 • Б реакція екзотермічна
 • В реакція ендотермічна
 • Г графік ілюструє стан рівноваги