Хімія. 9 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 9 клас. Буринська

Підручник розроблено згідно з чинною навчальною програмою з хімії для 9 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об'єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів.

Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, шрифтові виділення, рубрикація, узагальнювальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме - наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, тлумачний словничок, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключові й предметні компетентності.

Розділ І. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук

§ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів

§ 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

Розділ ІІ. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи та їх значення

§ 5. Поняття про колоїдні розчини

§ 6. Поняття про істинні розчини

§ 7. Розв'язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

§ 8. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок та його значення

§ 9. Розчинність речовин у воді

§ 10. Електролітична дисоціація

§ 11. Дисоціація електролітів у водних розчинах

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 13. Поняття про рH розчину

§ 14. Якісні реакції на окремі йони

Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач

Розділ ІІІ. Хімічні реакції

§ 15. Класифікація хімічних реакцій

§ 16. Окисно-відновні реакції

§ 17. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння

§ 18. Швидкість хімічних реакцій

§ 19. Каталітичні реакції

§ 20. Оборотні та необоротні реакції

Розділ ІV. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 21. Що таке органічні сполуки

§ 22. Метан

§ 23. Гомологи метану

§ 24. Етен і етин

§ 25. Поліетилен

§ 26. Природний газ, нафта, кам'яне вугілля — природні джерела вуглеводнів

§ 27. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля

§ 28. Етанол

§ 29. Гліцерол

§ 30. Етанова кислота

Практична робота 3. Властивості етанової кислоти

§ 31. Жири

§ 32. Вуглеводи. Глюкоза

§ 33. Сахароза

§ 34. Крохмаль

§ 35. Целюлоза

§ 36. Амінокислоти

§ 37. Білки

§ 38. Природні й синтетичні органічні сполуки

Практична робота 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

Розділ V. Роль хімії в житті суспільства

§ 39. Місце хімії серед наук про природу

§ 40. Роль хімії у суспільному розвитку

§ 41. Хімія та екологія

Відповіді до завдань

Тлумачний словничок

Додатки