Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тлумачний словничок

Абразивний (лат. аbrаdо - зіскоблюю) - шліфувальний.

Алгоритм (лат. algorithmus) - система правил для розв’язування певного класу задач. Від імені середньовічного узбецького математика аль-Хорезмі.

Бінарний (лат. binarius) - подвійний; бінарні сполуки - сполуки, що складаються з двох елементів.

Генетичний - той, що вказує на походження, розвиток.

Дискретний (лат. discretus - відокремлений, відособлений) - переривний, протилежний неперервному.

Еталон (фр. etalon) - 1) зразкова міра або зразковий вимірювальний прилад; 2) у переносному значенні - зразок, мірило.

Ідентичний (лат. identicus) - рівнозначний, тотожний, однаковий.

Йонізація (нім. ionization) перетворення електрично нейтральних частинок середовища (атомів, молекул) на заряджені частинки - йони.

Каркас (фр. carcasse, італ. carcassa) - несуча основа виробу або конструкції, що забезпечує їх міцність.

Класифікація - розподіл об’єктів за групами, розділами, класами.

Компонент (лат. componens, componentis) - складова.

Конфігурація (лат. configuratio, від configuro - надаю подібної форми) - 1) загальний вигляд, зовнішній обрис; 2) взаємне розміщення предметів; 3) електронна конфігурація атома - розподіл електронів у атомі відносно ядра та один одного.

Мікро ... (від гр. малий) - частина складних слів, що означає дуже малий, найдрібніший, так само як «макро»-великий, а «мега»-величезний. Наприклад, мегасвіт - це світ планет і зірок.

Номенклатура (лат. nomenclatura - перелік, список) - система назв, уживаних у будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Октет (італ. ottetto, від лат. octo - вісім) - восьмиелектронна оболонка.

Світовий океан - безперервна водяна оболонка Землі, що оточує материки й острови і має спільний солевий склад.

Стандартні умови - фізичні умови, що визначаються тиском р = 100 кПа (1 атм ) і термодинамічною температурою 298 К (250 °С).

Суб... (лат. sub...) - префікс, що означає: 1) розміщення під чимсь чи біля чогось; 2) підпорядкований, неосновний, неголовний.

Тенденція (нім. Tendenz, лат. tendentia від tendo - прагну, прямую) - напрям розвитку якогось явища; 2) прагнення, схильність, властиві чому-небудь або кому-небудь.

Форзац (нім. Vorsatz) - подвійний аркуш паперу, яким книжковий блок з’єднується з палітуркою.

Фундаментальний (лат. fundamentalis) - основний, головний, обґрунтований, солідний, позитивний.