Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • розуміти суть поняття «генетичний зв’язок» між класами неорганічних сполук;
  • вміти встановлювати генетичні зв’язки між різними речовинами.

Ознайомлення з хімічними властивостями основних класів неорганічних сполук показує, що між ними існує зв'язок, який називається генетичним (від грец. genesis - походження). Його можна подати такою схемою:

Зі схем видно, що існує два ряди речовин із протилежними властивостями (див. по вертикалі). Один ряд: Метал → Основний оксид → Основа характерний для металічного елемента. Другий ряд: Неметал → Кислотний оксид → Кислота характерний для неметалічного елемента. Простежується генетичний зв'язок між речовинами всередині ряду і між рядами. У взаємодії речовин (див. по горизонталі) виявляється протилежність властивостей: метали реагують із неметалами; основні оксиди з кислотними оксидами і кислотами; основи - з кислотами та кислотними оксидами тощо. Отже, всі речовини взаємопов’язані між собою. Хімічні властивості речовин проявляються в реакціях, що підтверджують їхній генетичний зв'язок, а також у реакціях із речовинами іншого генетичного ряду.

Проте із загального правила завжди є винятки. Так, не всі прості речовини утворюють оксиди в реакціях сполучення з киснем. Відомо, що золото, платина з киснем не сполучаються. Не всі оксиди металічних елементів взаємодіють із водою, а тільки ті, що утворюють луги. Не всі метали витискують водень із кислот. На властивості металів витісняти водень із кислот був складений ряд активності металів:

К Ba Са Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu Ag Au Pt

Цей ряд ще називають рядом металів Μ. М. Бекетова.

Заміщують Гідроген у кислотах лише ті металічні елементи, символи яких зазначені в ряду зліва від формули водню. Мідь, ртуть, срібло, золото, платина водень із кислот не витісняють.

Не з усіх кислот можна витіснити водень за допомогою металів. Так, нітратна кислота HNO3 не утворює водень при взаємодії з металами, реакція відбувається з виділенням інших газів (оксидів Нітрогену, амоніаку).

Не всі реакції обміну добігають до кінця, а лише ті, за яких йони зв’язуються один з одним у міцні сполуки. Чим більше ми будемо дізнаватись про особливості речовин і реакцій, тим упевненіше зможемо розмірковувати про можливості та наслідки хімічних процесів.

Висновки

Усі речовини між собою взаємопов’язані за походженням і за реакціями як між простими речовинами, так і між простими і складними речовинами, між складними речовинами - представниками різних класів, між речовинами взагалі.

Речовини та їх перетворення підпорядковуються загальним законам. Знання взаємозв’язків між речовинами потрібні людині для керування їх перетвореннями, для добування нових сполук, потрібних у промисловому виробництві, сільському господарстві й побуті.

Завдання для самоконтролю

1. Як ви розумієте суть поняття «генетичний зв’язок»?

2. Напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв'язок між речовинами:

3. Напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв'язок між речовинами: натрій → натрій гідроксид → натрій сульфат → натрій хлорид → натрій нітрат.

4. Напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв'язок між речовинами різних класів, поданий у загальному вигляді такою схемою: