Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 34. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • знати класифікацію неорганічних сполук;
  • уміти порівнювати склад і властивості речовин різних класів; виявляти залежність між складом, властивостями і застосуванням речовин; складати відповідні рівняння реакцій.

Вам уже відомо багато неорганічних речовин та ознаки їх поділу на окремі класи. Тепер важливо узагальнити знання про класифікацію речовин і перевірити уміння здійснювати її. Виконайте такі лабораторні досліди:

Розв’язування експериментальних задач

Задача 1. У трьох пробірках без підписів містяться розчини кислоти, солі і лугу. Як розпізнати ці розчини? Відповідь поясніть (усно).

Задача 2. Як добути гідроксид міді? Виконайте дослід і запишіть рівняння реакції.

Задача 3. Доведіть якісний склад хлоридної кислоти. Запишіть відповідні рівняння реакцій. Відповідь поясніть.

Поняття «класифікація» не є хімічним. Воно - загальнонаукове, оскільки однаковою мірою належить усім наукам. Адже на ранніх етапах розвитку будь-якої науки спочатку збираються факти, далі їх класифікують, тобто об’єднують у групи за однією або кількома загальними ознаками, і т. д. Ви вже знаєте (див. вступ до § 24), що для класифікації неорганічних сполук основною ознакою є їх хімічний склад. Саме за складом усі неорганічні речовини поділяють на класи, яким притаманні спільні хімічні властивості. Повторити й узагальнити знання про них допоможе схема класифікації неорганічних речовин (мал. 10).

Мал. 10. Схема класифікації неорганічних речовин

Розглядаючи схему, постарайтеся відповісти на запитання й виконати завдання, наведені далі.

Якщо відчуваєте труднощі або захочете перевірити правильність своєї відповіді, звертайтеся до тексту підручників 7-го і 8-го класів, номери параграфів яких зазначено в дужках у кінці кожного запитання.

Запитання й завдання

1. Які речовини називаються простими? На які дві групи вони поділяються? Наведіть приклади (7-й кл., § 7).

2. Які речовини називаються складними? (7-й кл., § 7).

3. На які класи поділяються складні неорганічні речовини? Наведіть приклади (8-й кл., вступ до § 24).

4. Які речовини називаються оксидами? За якою ознакою і як їх класифікують? (8-й кл., § 24).

5. Що таке основа? Який склад цих речовин? Які властивості для них характерні (8-й кл., § 27).

6. Які речовини називаються кислотами? Як їх класифікують? Які властивості для них характерні? (8-й кл., § 28, 29).

7. Які речовини належать до солей? З якими речовинами можуть взаємодіяти солі? (8-й кл., § 31, 32).

Висновки

Складні неорганічні речовини поділяються на такі основні класи: оксиди, основи, кислоти і солі.

Кожний клас поділяється на групи. Так, оксиди бувають основні, кислотні та амфотерні. Основи - розчинні у воді (луги) та нерозчинні. Кислоти за складом класифікують на оксигеновмісні та безоксигенові, а за основністю - на одно-, двох-, три- і багатоосновні. Солі поділяють на середні й кислі.

Завдання для самоконтролю

1. Із наведеного переліку речовин випишіть окремо формули оксидів, основ, кислот, солей і зазначте їхні назви: НСl, H2SiO3, К2О, NaOH, К2СО3, Ва(ОН)2, HNO3, Fe(OH)3, Н3РО4, H2S, SO2, H2SO4, Al2O3, Mg3(PO4)2, FeSO4, NaHCO3.

2. Порівняйте склад: а) оксидів і основ; б) оксидів і кислот; в) кислот і солей; г) основ і солей. Чим вони подібні й чим відмінні?

3. З якими речовинами, формули яких наведено, може взаємодіяти кальцій оксид: НСl, NaOH, Н2О, СО2, HNO3, MgO? Напишіть рівняння можливих реакцій.

4. З якими речовинами, формули яких НСl, Са(ОН)2, FeO, СО2, H2SO4, може реагувати натрій гідроксид? Напишіть рівняння можливих реакцій.

5*. Складіть чотири рівняння відомих вам типів реакцій, в яких вода є або реагентом, або продуктом.