Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 33. Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • знати основні способи добування оксидів, основ, кислот, солей;
  • уміти складати відповідні рівняння хімічних реакцій.

Добування оксидів. Оксиди можна добути різними способами. Головними є такі:

1. Безпосереднє сполучення простої речовини - металу або неметалу - з киснем за різних умов:

2Mg + О2 = 2MgO;

С + О2 = СО2.

2. Горіння складних речовин:

СН4 + 2O2 = CО2 + 2Н2О;

2H2S + 3О2 = 2SO2 + 2Н2О.

3. Розкладання під час нагрівання деяких оксигеновмісних сполук (гідроксидів, карбонатів тощо):

Сu(ОН)2 = СuО + Н2O;

H2SO4 = SO3 + Н2O;

СаСО3 = СаО + СO2.

Добування лугів. Луги утворюються внаслідок:

а) взаємодії лужних або лужноземельних металів із водою:

2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2↑;

Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2↑.

б) взаємодії оксидів лужних чи лужноземельних елементів з водою:

Na2O + Н2O = 2NaOH;

BaO + Н2O = Ва(ОН)2.

Добування нерозчинних у воді основ. Їх добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей:

FeSO4 + 2NaOH = Fe(ОН)2↓ + Na2SO4;

Pb(NO3)2 + 2NaOH = Pb(OH)2↓ + 2NaNO3.

Добування кислот. Багато оксигеновмісних кислот можна добути взаємодією кислотних оксидів з водою (за винятком силікатної кислоти, чому?):

SO3 + Н2O = H2SO4;

N2O5 + Н2O = 2HNO3.

Виникає запитання, як добути силікатну кислоту, якщо її кислотний оксид SiO2 з водою не реагує? Її добувають іншим способом - з її солі дією сильнішої кислоти:

Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3

Безоксигенові кислоти HCl, НВr, HI, H2S добувають синтезом із водню та неметалу й через подальше розчиненням утвореної сполуки у воді:

Н2 + Сl2 = 2НСl↑.

Водний розчин гідроген хлориду НСl у воді - хлоридна кислота.

Добування солей. Найважливіші способи добування солей такі:

1. Реакція нейтралізації:

КОН + HNO3 = KNO3 + Н2О.

2. Взаємодія основних оксидів із кислотами:

СuО + H2SO4 = CuSO4 + Н2О.

3. Взаємодія кислот із солями:

ВаСl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2НСl.

4. Взаємодія кислот із металами:

Mg + 2НСl = MgCl2 + Н2↑.

5. Взаємодія солей із солями:

AgNO3 + КСl = AgCl↓ + KNO3.

6. Взаємодія солей із металами:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Сu.

7. Взаємодія солей із лугами:

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl.

8. Взаємодія лугів із кислотними оксидами:

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓ + Н2О.

Завдання для самоконтролю

1. Напишіть рівняння реакцій добування двома способами: а) цинк оксиду; б) фосфор(V) оксиду.

2. Напишіть рівняння реакцій добування: а) алюміній сульфату чотирма способами; б) магній хлориду п’ятьма способами.

Додаткові завдання

3. Унаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат кількістю речовини 0,25 моль виділяється карбон(ІV) оксид об’ємом (н. у.)

  • А 22,4 л;
  • Б 11,2 л;
  • В 5,6 л;
  • Г 2,8 л.

4.* Якщо пропускати надлишок сульфур(ІV) оксиду крізь розчин гашеного вапна, утворюється кисла сіль. Напишіть рівняння реакції й обчисліть об’єм сульфур(ІV) оксиду (н. у.), який прореагував із гашеним вапном, якщо при цьому добуто кальцій гідрогенсульфіт масою 50,5 кг.