Хімія. 8 клас. Буринська

§ 32. Хімічні властивості солей

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • знати хімічні властивості солей;
  • уміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості солей.

Почнемо з лабораторних дослідів.

Дослід 1. У дві пробірки налийте по 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату CuSO4 й обережно (по стінці пробірки) опустіть в одну пробірку гранулу цинку, а в іншу - очищений від іржі залізний цвях. Що спостерігається? Чому? Який висновок можна зробити?

Висновок. Солі реагують з металами:

Zn + CuSO4 = ZnSO4+ Сu;

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Сu.

Але зверніть увагу: солі реагують не з усіма металами, а лише з тими, які в ряду активності металів (див. § 27) розміщені ліворуч від того металу, який входить до складу солі. Наприклад, така реакція, як

Ag + Cu(NO3)2≠ не відбудеться (чому?).

Відбуваються тільки такі реакції, під час яких активніший метал витискує менш активний метал з розчину його солі, внаслідок чого утворюються нова сіль і новий метал.

Пам’ятай! Для взаємодії солей з металами не можна брати дуже активні метали, наприклад Li, Na, К, Са, оскільки вони взаємодіють із водою за стандартних умов, а реакція солей з металами відбувається у водному розчині.

Дослід 2. Візьміть дві пробірки. У першу налийте трохи розчину ферум(ІІІ) хлориду і додайте трохи розчину натрій гідроксиду, а в другу - трохи розчину натрій сульфату і додайте розчину барій гідроксиду. Що спостерігається у пробірках? Що це засвідчує? Зробіть висновок.

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl (бурий осад)

Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4↓ (білий осад)

Висновок. Солі реагують із розчинними основами - лугами. Реакція відбувається лише у водному розчині. Це означає, що для реакції треба брати не сухі кристалічні солі, а тільки їх водні розчини. При цьому у водних розчинах речовини обмінюються своїми складовими, внаслідок чого утворюються нова сіль і нова основа.

Пам’ятай! Речовини, що реагують, треба добирати так, аби в результаті реакції одна з новоутворених речовин (основа або сіль) випадала в осад.

Дослід 3. В одну пробірку помістіть (обережно!) шматочок мармуру СаСО3, а в іншу - розчин натрій карбонату Na2CO3 (1 мл). В обидві пробірки додайте трохи розбавленої хлоридної кислоти НСl. Що спостерігається? Зробіть висновок.

Висновок. Солі реагують із кислотами. Для реакції можна брати як суху сіль, так і її водний розчин. Відбувається реакція обміну, внаслідок якої утворюються нова сіль і нова кислота. Оскільки карбонатна кислота Н2СО3 дуже нестійка, вона відразу розкладається на відповідний їй оксид - вуглекислий газ і воду.

Пам’ятай! Реакція між сіллю і кислотою відбуватиметься лише тоді, коли:

утворюється осад (нова сіль), не розчинний у кислотах:

AgNO3 + НСl = AgCl↓ + HNO3;

кислота, що реагує, сильніша від тієї, якою утворена сіль:

Са3(РО4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4↓ + 2Н3РО4;

сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка:

2NaNO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2HNO3.

Дослід 4. У дві пробірки налий потрохи розчину натрій карбонату (0,5 мл). В одну з пробірок додай стільки ж розчину барій нітрату, а в другу - цинк хлориду. Що спостерігається? Чому? Зроби висновок.

Зверніть увагу на умови, за яких ці реакції відбуваються (див. таблицю розчинності на форзаці підручника):

Na2CO3 + Ba(NO3)2 = 2NaNO3 + ВаСО3↓,

Na2CO3 + ZnCl2 = 2NaCl + ZnCO3↓.

Висновок. Солі взаємодіють із солями. У водному розчині відбувається реакція обміну, внаслідок якої утворюються дві нові солі.

Пам’ятай! Реакція між двома солями відбуватиметься тільки тоді, коли обидві солі взято в розчині, а одна з новоутворених солей випадатиме в осад.

Висновки

Солі мають спільні хімічні властивості. За певних умов вони можуть взаємодіяти з металами, лугами, кислотами і між собою.

Завдання для самоконтролю

1. Які хімічні властивості характерні для солей? Відповідь проілюструйте рівняннями реакцій.

2. З якими із зазначених речовин реагуватиме ферум(ІІ) хлорид: а) мідь; б) кальцій карбонат; в) натрій гідроксид; г) арґентум нітрат; д) купрум(ІІ) гідроксид; е) цинк. Напишіть рівняння можливих реакцій.

3. Під час взаємодії заліза масою 7 г із розчином купрум(ІІ) сульфату можна добути мідь масою:

  • А 2 г;
  • Б 4 г;
  • В 8 г;
  • Г 16 г.

4. Унаслідок нейтралізації нітратною кислотою калій гідроксиду кількістю речовини 2 моль утворюється калій нітрат масою:

  • А 202 г;
  • Б 20,2 г;
  • В 101 г;
  • Г 10 г.

5. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, і зазначте тип кожної реакції:

S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3;

Na → Na2O → NaOH → Na2ZnO2.

Додаткові завдання

6*. Як здійснити перетворення:

Ba → Ва(ОН)2 → ВаСl2 → ВаСО3 → Ba(NO3)2;

Zn → ZnSO4 → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4].

Напишіть відповідні рівняння реакцій.

7*. Як трьома різними способами добути: а) купрум(ІІ) хлорид; б) магній ортофосфат. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

8*. Залізну пластинку масою 50 г занурено в розчин купрум(ІІ) сульфату. Коли пластинка вкрилася міддю, її маса збільшилася на 1,5 г. Обчисліть масу заліза, що перейшло в розчин, і масу міді, яка осіла на пластинці.