Хімія. 8 клас. Буринська

Розділ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 2. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • мати уявлення про перші спроби класифікації хімічних елементів

Відомо, що розвиток будь-якої науки проходить етапи накопичення і вивчення фактів, їх класифікації та виявлення зв’язків між фактами, встановлення певних закономірностей. Так само і в хімії. Окремі хімічні елементи були відомі з давніх-давен, коли хімії як науки ще не було. Проте наприкінці XVIII і особливо в XIX ст. число відомих елементів почало стрімко збільшуватись. До середини XIX ст. вже було відомо 63 хімічні елементи, які утворювали сотні тисяч хімічних сполук. Накопичення знань про хімічні елементи та їхні сполуки зумовило необхідність привести цю багатоманітність у певну систему.

Система — «ціле, складене з частин».

Система відрізняється від простої суми частин тим, що в ній між частинами встановлюються взаємозв’язки і залежності.

Поняття «система» у перекладі з грецької означає «ціле, складене з частин». Система відрізняється від простої суми частин тим, що в ній між частинами встановлюються взаємозв’язки і залежності. У системі знань про хімічні елементи також необхідно встановити залежність, природні зв’язки між відомими на той час елементами.

Одну з перших спроб класифікації хімічних елементів здійснив у 1804 р. шведський хімік Я. Берцеліус. Він поділив усі відомі тоді 32 елементи на дві групи - металічні й неметалічні за відмінністю властивостей простих речовин, які вони утворюють. Але ця класифікація виявилася непридатною, оскільки вона не враховувала властивості перехідних металічних елементів, які утворюють амфотерні1 оксиди й гідроксиди, а тому посідають проміжне місце між металами і неметалами.

1 Амфотерність - здатність сполук виявляти і кислотні, і основні властивості.

Йєнс Якоб Берцеліус

(1779-1848)

Шведський хімік і мінеролог. Створив електрохімічну теорію, на основі якої побудував класифікацію елементів, сполук, мінералів. Склав (1814 р.) таблицю атомних мас елементів, запропонував сучасні хімічні символи елементів.

Пошуки тривали. Хіміки брали за основу класифікації хімічних елементів подібність властивостей простих і складних речовин, які вони утворюють. Так були виокремлені кілька родин подібних хімічних елементів.

Висновки

Першою класифікацією хімічних елементів був їх поділ на металічні й неметалічні. Виявлення природних груп подібних за властивостями елементів стало дальшим кроком на шляху розвитку їх класифікації.