Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7-го класу

У минулому навчальному році ви дізналися про те, що хімія - це наука, яка вивчає речовини та їх перетворення; здобули уявлення про наукові методи пізнання хімії і зрозуміли, чому треба її вивчати. Якщо тепер коротко повторити основне з вивченого, то ці знання стануть вам у пригоді під час вивчення нового матеріалу у 8-му класі.

Хімія — наука, яка вивчає речовини та їх перетворення.

§ 1. Найважливіші поняття хімії

Ви вже знаєте, що речовини мають дискретну будову, тобто не є суцільними, а складаються з окремих структурних часток - атомів, молекул, йонів тощо.

Атом - найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

У цілому атом електронейтральний, оскільки число електронів у ньому дорівнює числу протонів у ядрі, тобто величині заряду ядра.

Вид атомів з однаковим зарядом ядра називається хімічним елементом. Заряд ядра атома хімічного елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру в Періодичній системі.

Хімічний елемент — вид атомів з однаковим зарядом ядра. Заряд ядра атома хімічного елемента чисельно дорівнює його порядковому номеру в Періодичній системі.

• Знайдіть у Періодичній системі хімічні елементи:

а) з порядковими номерами 13, 16, 26 і запишіть їх хімічні символи та назви;

б) Натрій, Купрум, Хлор і запишіть їх хімічні символи та протонні числа.

Атоми хімічних елементів мають певну масу. Вона надзвичайно мала, тому на практиці використовують замість абсолютної відносну атому масу Аr. Ця величина показує, у скільки разів маса атома певного елемента більша за 1/12 маси атома Карбону, прийнятого в науці за еталон, називається атомною одиницею маси, а.о.м. дорівнює 1,66 · 10-27 кг = 1,66 · 10-24 г. Наприклад:

Як відношення однотипних величин відносна атомна маса - безрозмірна величина, її виражають абстрактним числом.

• Знайдіть у Періодичній системі хімічні елементи Оксиген, Барій, Фосфор, Цинк і запишіть їх символи та величину відносної атомної маси. Не забувайте заокруглювати числа.

Відносна атомна маса — безрозмірна величина.

Хімічні елементи утворюють як прості, так і складні речовини.

• Пригадайте, які речовини називають простими (складними) і наведіть по два приклади.

• Із наведеного переліку Аl, Н2О, О2, S, СаО, СО2 випишіть окремо формули простих і складних речовин, зазначте їх назви.

Склад речовин передають хімічними формулами. Хімічна формула - умовний запис якісного і кількісного складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Якісний склад показує, які елементи утворюють сполуку, кількісний склад - число атомів кожного елемента в молекулі, а для речовин немолекулярної будови - співвідношення між кількостями частинок різних елементів у складі речовини.

Хімічні формули виводять на підставі експериментальних даних. Якщо речовина складається з двох елементів, то її формулу можна вивести, знаючи валентність елементів. Кількісно валентність визначається числом атомів Гідрогену, які приєднує атом хімічного елемента. Але ви знаєте, що таке пояснення валентності дуже спрощене, бо не всі елементи утворюють сполуки з Гідрогеном. Зате майже всі елементи утворюють сполуки з Оксигеном. Знаючи, що Оксиген двовалентний, у формулах бінарних сполук можна визначити валентність елемента, сполученого з Оксигеном.

Валентність — властивість атомів хімічного елемента з'єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів.

• Визначте валентність атомів елементів у сполуках MgO, Н2О, NH3, Р2О5, SiO2.

• Знаючи, що Нітроген виявляє змінну валентність від І до IV включно, напишіть формули оксидів Нітрогену й зазначте їх назви.

За хімічною формулою речовини можна обчислити відносну молекулярну (або формульну) масу речовини Мr. Вона дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини, і є безрозмірною величиною.

За хімічною формулою можна обчислити й масову частку хімічного елемента в речовині.

Масова частка також безрозмірна величина. Вона дорівнює відношенню маси хімічного елемента до загальної маси речовини. Знаючи масову частку, можна визначити масу хімічного елемента в будь-якій масі речовини.

Приклад 1. Обчисліть масову частку Силіцію в кремнеземі SіО2.

Приклад 2. Яку масу фосфору можна добути з фосфор(V) оксиду масою 10 т, якщо масова частка Фосфору в ньому 0,44?

Кожна речовина має певні ознаки, за якими вона подібна до інших речовин або відрізняється від них, тобто має певні властивості.

• Пригадайте, які ознаки належать до фізичних властивостей речовин.

• Схарактеризуйте фізичні властивості цукру, води, алюмінію.

Хімічні властивості речовини виявляються під час перебігу хімічних реакцій. Хімічні реакції, що відбуваються між речовинами, виражають за допомогою хімічних рівнянь. Хімічне рівняння - це умовний запис реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків. Воно складається на підставі закону збереження маси речовин, суть якого полягає в тому, що маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.

Формульна маса — сума відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини.

• Напишіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами:

Н2О → Н2 + О2;

Mg + О2 → MgO;

Fe + О2 → Fe3O4;

Аl + О2 → Аl2О3;

N2 + Н2 → NH3;

ВаО + Н2О → Ва(ОН)2;

Р2О5 + Н2О → Н3РО4;

КМnО4 → К2МnО4 + МnО2 + О2.

Масова частка елемента дорівнює відношенню маси хімічного елемента до загальної маси речовини.

• До якого типу хімічних реакцій належать наведені приклади?

Хімічне рівняння — умовний запис реакції за допомоги хімічних формул і математичних знаків.

Завдання для самоконтролю

1. У Періодичній системі знайдіть хімічні елементи з порядковими номерами 6, 9, 20, запишіть їхні символи, назви й величину відносної атомної маси.

2. Із наведеного переліку MgO, Н2, Fe, Cl2, CO, СО2, Na2O, F2 випишіть окремо формули простих і складних речовин та зазначте їх назви.

3. За наведеними формулами сполук CaO, N2, О2, Р2О3, НСl, Н2О, NH3, SiO2 визначте валентність атомів елементів у цих сполуках.

4. Розставте коефіцієнти у поданих схемах хімічних реакцій:

Mg + N2 → Mg3N2;

КСlO3 → КСl + О2;

Ba + Cl2 → ВаСl2;

Zn + О2 → ZnO;

Al + НСl → АlСl3 + Н2;

H2S + О2 → SO2 + Н2О;

С2Н6 + О2 → СО2 + Н2О.

5. Обчисліть масову частку Сульфуру в сульфур(VІ) оксиді.

6. Яку масу заліза можна добути з ферум(ІІІ) оксиду масою 100 кг, якщо масова частка Феруму в оксиді становить 70 %?